Človek a pes

Študijný program: kynológia externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: K-MZ/ČaP Kef/08    Skratka: ČaP Kef
  •  Kredity: 2
  •  Ukončenie: Zápočet
  •  
  •   Semester: letný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 2   -   Za obdobie štúdia: 26 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Podmieňujúce:     
 
Vyučujúci
Cvičiaci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Podmienkou pre udelenie zápočtu je písomné vypracovanie a ústna prezentácia dohodnutej seminárnej práce, 100% účasť na cvičeniach v zmysle študijného poriadku a aktívne zapájanie sa do diskusií vedených v rámci cvičení.
Výsledky vzdelávania
Študent získava prehľad o aktuálnych témach v kynológií, jeho obzory sa rozšíria aj o témy, ktoré nie je možné z dôvodu časovej a obsahovej tiesne získať v rámci povinných predmetov študijného odboru Kynológia. Náplňou predmetu je aj pripravenie študenta na formu písomnej a ústnej prezentácie svojej práce pred diskusnou skupinou.
Stručná osnova predmetu
Kynologické aktivity súvisiace s kynologickými športami a špeciálnymi kynologickými prácami...
Sylabus predmetu
Náplň cvičení sa bude odvíjať od zvolenej témy seminárnych prác v nasledovných okruhoch, ktoré sa si študenti po dohode s vyučujúcim môžu zvoliť, prípadne vypracovať vlastnú tému. Okruhy: Etika vzťahu človek a pes Človek bez psa... ( úvaha) Pes v umení sochárstva Postavenie psa v dejinách (vybrať rôzne úseky dejín...) Človek – pes, dôvody spoločného súžitia Pes v dávnej literatúre Pes v súčasnej literatúre Pes v umení slávnych maliarov, v obrazoch Pes v mytológii grécka Človek a pes v I. svetovej vojne Človek a pes v II. svetovej vojne Pes v súčasných vojnách Využitie psa vo vede Vznik klubizmu plemenách psov Človek , pes, záchranári... Človek tvorí plemená psov ... Človek – pes v športe Postavenie psov pri pomoci v kritických obdobiach Človek - pes, polárni bádatelia Človek - severské psy Čuch človeka a psa (anatomicko fyziologické porovnania) Zrak človeka a psa (anatomicko fyziologické porovnania) Emócie človeka a psa, porovnanie Pes vo výchove detí Pes v sociálnych ústavoch (mimo canisterapie) Pes na královských dvoroch
Odporúčaná literatúra
Mikulica Tomáš, Poznej svého psa, Dialog Praha, 2004, 306 s., ISBN 80-85843-00-5 Abrantes Roger, Reč psú, Dona České Budejvice, 1999, 230 s., ISBN 80-86136-56-6 Desenský Rudolf, Jak poznat psí duši, Nakladelství XYZ, Praha, 2008, 301 s., ISBN 978-80-7388-073-6
Podmienky na absolvovanie predmetu
Obsahová prerekvizita:
kynológia, kynologické športy, etológia psov, špeciálna kynológia, spoločnosť, Vzťah človeka a psa z rôznych uhlov pohľadu
Priebežné hodnotenie:
Priebežnú kontrolu predmetu zabezpečuje vyučujúci formou kontroly plnenia zadaných tém v písomnej aj orálnej forme ako prezentácia seminárnej práce pred diskusnou skupinou.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou pre udelenie zápočtu je písomné vypracovanie a ústna prezentácia dohodnutej seminárnej práce, 100% účasť na cvičeniach v zmysle študijného poriadku a aktívne zapájanie sa do diskusií vedených v rámci cvičení.
Záverečné hodnotenie:
Sa vykonáva spolu s priebežným hodnotením študenta, jeho aktívnou účasťou v rámci diskusií počas cvičenia a vypracovaním dohodnutej témy písomne a prezentovaním pred diskusnou skupinou. V ostatných prípadoch vyučujúci aj študent postupuje v zmysle študijného poriadku.
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
POZNÁMKA
Minimálny počet študentov 5.
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 349
ABCDEFX
1.1598.85
 
Dátum poslednej zmeny: 25.06.2015
Schválil: Garant Doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.
Skip to content