Anglická kynologická terminológia

Študijný program: kynológia externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaVVP/AngKT Kef3/18    Skratka: AngKT Kef3
  •  Kredity: 2
  •  Ukončenie: Zápočet a skúška
  •  
  •   Semester: zimný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 2   -   Za obdobie štúdia: 26 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Cvičiaci:
Skúšajúci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Aktívna účasť na cvičeniach. Splnenie všetkých zadaných úloh. Zvládnutie základne terminológie. Úspešné absolvovanie záverečného zápočtového testu. Pre hodnotenie A je potrebné získať min. 91%, pre B min. 81%, pre C min. 71%, pre D min. 61% a pre E min. 51%.
Výsledky vzdelávania
Zvládnutie odbornej angl. terminológie z oblasti kynológie. Zvládnutie základnej terminológie, týkajúcej sa chorôb, typických pre psov. Osvojenie si charakteristiky vybraných plemien. Osvojenie si základov práce s odbor. textom. Získanie jazykových zručností pre základnú komunikáciu v tejto oblasti.
Stručná osnova predmetu
Odborná anglická terminológia zameraná na komunikáciu a prácu s cudzojazyčným odborným textom v danej oblasti. Základná terminológia z anatómie psov. Charakteristika vybraných chorôb, typických pre psov. Základné termíny spojené s výcvikom psov. Základné termíny z oblasti výživy psov.
Sylabus predmetu
1.História FCI a nomenklatúra plemien podľa FCI
2.Kynológia (o vede)
3. Anatómia psa
4.Poľovné psy
5. Strážne, asistenčné psy
6.Policajné psy
7.Výcvik poslušnosti
8.Ochorenia typické pre psov
9.Stravovacie návyky u psov
10.Certifikovaný rodokmeň
11. Skratky používané pre tituly, certifikácie, krajiny, farby a znaky
12.Medzinárodný zdravotný certifikát pre psov
13. Súhrn
Odporúčaná literatúra
Andrea Eibenová : English for Cynologists, 2016, p.č.103, ISBN 978 - 80 - 8077 - 491 - 2
Podmienky na absolvovanie predmetu
Priebežné hodnotenie:
Aktívna účasť na hodinách, úspešné absolvovanie zápočtového testu
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na cvičeniach. Splnenie všetkých zadaných úloh. Zvládnutie základne terminológie. Úspešné absolvovanie záverečného zápočtového testu. Pre hodnotenie A je potrebné získať min. 91%, pre B min. 81%, pre C min. 71%, pre D min. 61% a pre E min. 51%.
Záverečné hodnotenie:
úspešné absolvovanie písomnej skúšky
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 79
ABCDEFX
79.7512.666.330.01.270.0
 
Dátum poslednej zmeny: 16.11.2022
Schválil: Garant Doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.
Skip to content