Výživa a dietetika psov

Študijný program: kynológia externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaVDCHZv/VaDP1 Kef3/18    Skratka: VaDP1 Kef3
  •  Kredity: 0
  •  Ukončenie: Zápočet
  •   Prednášky: 2 / Cvičenia: 2
  •   Semester: letný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 2 / 2   -   Za obdobie štúdia: 26 / 26 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Nadväzujúce:  
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Základnou podmienkou pre úspešné absolvovanie predmetu je splnenie programu výučby, aktívna účasť na praktických cvičeniach (študentovi môžu chýbať 3 cvičenia za semester, z toho jedno cvičenie môže vynechať bez náhrady, ostatné si musí nahradiť formou referátu), úspešné absolvovanie priebežných kontrol (min. 51 %), odovzdanie protokolu z chemickej analýzy krmív a odovzdanie a odprezentovanie semestrálnej práce, minimálne 50 % účasť na prednáškach.
Výsledky vzdelávania
Študenti pri štúdiu predmetu získajú poznatky o obsahu živín a energie v kŕmnych komponentoch, ich funkcii, špecifikách trávenia u mäsožravcov, stráviteľnosti a využití živín a energie v organizme, stanovení živín vo vybraných krmivách a ich nutričnom hodnotení, klasifikácii a charakteristikách kŕmnych komponentov používaných pri výrobe priemyselých krmív pre psov
Stručná osnova predmetu
Definícia a význam predmetu. Živiny. Trávenie a využitie živín v organizme. Krmivá využívané vo výžive psov, ich nutričné zloženie, energetická hodnota a stráviteľnosť. Priemyselne vyrábané krmivá pre psov
Sylabus predmetu
Sylabus prednášok:
1. Úvod do problematiky. Živiny v krmivách, ich rozdelenie a zdroje.
2. Trávenie a metabolizmus – tráviaci trakt mäsožravcov, špecifiká trávenia mäsožravcov, tráviace enzýmy, produkty trávenia a fermentácie živín
3. Voda, význam vody, potreba a zdroje vody, kvalita vody
4. Dusíkaté látky, bielkoviny, nebielkovinové dusíkaté látky. Biologická hodnota bielkovín, trávenie a metabolizmus bielkovín, význam vo výžive zvierat
5. Tuky, rozdelenie, trávenie a metabolizmus, význam vo výžive zvierat, esenciálne mastné kyseliny, polynenasýtené mastné kyseliny
6. Sacharidy, rozdelenie, trávenie a metabolizmus sacharidov, úloha a zdroje vlákniny, význam vo výžive zvierat
7. Minerálne látky, rozdelenie. Makroelementy, trávenie a metabolizmus, vzájomná interakcia makroelementov, význam vo výžive zvierat.
8. Mikroelementy, trávenie, metabolizmus, vzájomná interakcia mikroelementov vo výžive zvierat.
9. Vitamíny, rozdelenie. Lipofilné vitamíny, zdroje, využitie z prirodzených kŕmnych zdrojov, význam vo výžive zvierat.
10. Hydrofilné vitamíny, zdroje, využitie, význam vo výžive zvierat, antivitamíny
11. Bioenergetika, rozdelenie energie v organizme, kalorimetria, obsah energie v krmivách
12. Krmivá pre psov, všeobecná charakteristika, delenie, komerčne vyrábané krmivá – úvod, charakteristika, typy krmív
13. Označovanie krmív, povinné údaje na etikete, výber kŕmnych komponentov, aditíva, ochranné látky, kontaminanty, problémy spojené s používaním doma pripravovaných diét (živiny, kŕmne komponenty), bezpečnosť krmív
Sylabus cvičení:
1. Vzorkovanie krmív, odosielanie vzoriek na laboratórne vyšetrenie, príjem a úprava vzoriek v laboratóriu, príprava vzoriek pre chemickú analýzu krmív (suché krmivá, vlhké krmivá), bezpečnosť pri práci v laboratóriu, podmienky pre udelenie zápočtu
2. Chemická analýza krmív: Stanovenie sušiny a vlhkosti v krmivách pre psov, význam stanovenia, Analýza: stanovenie sušiny v suchých krmivách a konzervách pre psov, laboratórna sušina, pôvodná sušina, absolútna sušina, výpočty, hodnotenie výsledkov
3. Chemická analýza krmív: Stanovenie popolovín v krmivách pre psov, význam stanovenia, Analýza: príprava krmív na mineralizáciu, mineralizácia vzoriek, výpočet obsahu popolovín vo vzorkách predsušených a nepredsušených, hodnotenie výsledkov
4. Chemická analýza krmív: Stanovenie dusíkatých látok (metóda podľa Kjeldahla), bielkovín a nebielkovinových dusíkatých látok, stanovenie aminokyselín, biologická hodnota bielkovín, význam, Analýza: mineralizácia, destilácia a titrácia vzoriek krmív pre psov, výpočet dusíkatých látok, výpočet hrubého proteínu, hodnotenie výsledkov
5. Chemická analýza krmív: Stanovenie hrubého tuku (metóda podľa Soxhleta), význam stanovenia, Analýza: stanovenie hrubého tuku vo vzorkách krmív pre psov, výpočet, hodnotenie výsledkov
6. Chemická analýza krmív: Stanovenie hrubej vlákniny, význam stanovenia Analýza: stanovenie hrubej vlákniny vo vzorkách krmív pre psov (kyslá hydrolýza, alkalická hydrolýza, sušenie, spaľovanie), výpočet, hodnotenie výsledkov
7. Chemická analýza krmív: Stanovenie bezdusíkatých látok výťažkových, význam, výpočet bezdusíkatých látok výťažkových vo vzorkách krmív pre psov, priebežná kontrola štúdia
8. Stráviteľnosť krmív, význam, metódy stanovenia stráviteľnosti krmív: biologické metódy – konvenčná a indikátorová metóda, výpočet koeficientov stráviteľnosti
9. Energetické hodnotenie krmív, hrubá energia, stráviteľná energia, metabolizovateľná energia, netto energia, straty energie, regresné rovnice, výpočet energie analyzovaných krmív
10. Rozdelenie krmív, krmivá používané vo výžive mäsožravcov, výživná hodnota a makroskopická charakteristika a identifikácia vzoriek kŕmnych komponentov používaných v diétach pre mäsožravcov
11. Komerčne vyrábané krmivá, označovanie krmív, hodnotenie údajov na etiketách, krmivá kompletné, krmivá doplnkové, prezentácia semestrálnych prác
12. Doplnkové krmivá pre psov, priebežná kontrola
13. Špecificky účinné látky používané vo výžive psov, zápočet
Odporúčaná literatúra
Demeterová M.: Výživa a dietetika psov, 2012,
materiál z prednášok a praktických cvičení
Podmienky na absolvovanie predmetu
Priebežné hodnotenie:
písomné testy resp. online forma testu, protokol z chemickej analýzy krmív, semestrálna práca
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Základnou podmienkou pre úspešné absolvovanie predmetu je splnenie programu výučby, aktívna účasť na praktických cvičeniach (študentovi môžu chýbať 3 cvičenia za semester, z toho jedno cvičenie môže vynechať bez náhrady, ostatné si musí nahradiť formou referátu), úspešné absolvovanie priebežných kontrol (min. 51 %), odovzdanie protokolu z chemickej analýzy krmív a odovzdanie a odprezentovanie semestrálnej práce, minimálne 50 % účasť na prednáškach.
Záverečné hodnotenie:
zápočet
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
  slovenský   
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 225
ABCDEFX
6.6793.33
 
Dátum poslednej zmeny: 30.11.2022
Schválil: Garant Doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.
Skip to content