Priemyselné krmivá a diéty pre psov

Študijný program: kynológia externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaVDCHZv/PKaDpP Kef3/19    Skratka: PKaDpP Kef3
  •  Kredity: 2
  •  Ukončenie: Zápočet a skúška
  •  
  •   Semester: zimný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 2   -   Za obdobie štúdia: 26 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Cvičiaci:
Skúšajúci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Podmienkou pre úspešné absolvovanie je aktívna účasť na praktických cvičeniach. V prípade vynechania viac ako jedného cvičenia, je študent povinný si cvičenie nahradiť formou referátu s témou vynechaného cvičenia.
Z cvičení je potrebné vypracovať a odovzdať protokoly. Ďalšou podmienkou je prezentácia semestrálnej práce v závere semestra. Podmienkou je aj úspešné absolvovanie písomného testu (získanie minimálne nadpolovičnej väčšiny celkového počtu bodov; minimálne 51 %).
Výsledky vzdelávania
Študent absolvovaním tohto predmetu získa základné vedomosti z oblasti technológie úprav kŕmnych komponentov pre výrobu krmív pre psov, ako aj technológie výroby kŕmnych zmesí pre psov. Po úspešnom ukončení štúdia tohto predmetu bude mať študent teoretické vedomosti o jednotlivých metódach mechanickej a tepelnej úpravy kŕmnych komponentov a o metódach konzervovania krmív nízkymi teplotami. Taktiež vedomosti o vplyve týchto metód na kvalitu krmív, na ich nutričné a dietetické vlastnosti. Získa vedomosti o technologických zariadeniach používaných pri jednotlivých technologických postupoch. Ďalej získa vedomosti o technologickom postupe výroby suchých, polosuchých a konzervovaných kŕmnych zmesí pre psov.
Stručná osnova predmetu
Študenti sa v priebehu praktických cvičení oboznámia s kŕmnymi komponentami (živočíšneho a rastlinného pôvodu) a doplnkovými látkami používanými na výrobu krmív pre psov, oboznámia sa s cieľmi úpravy krmív, používanými metódami úpravy kŕmnych komponentov (mechanické, tepelné - vysoké a nízke teploty) a zariadeniami používanými pri týchto technologických postupoch, technologickými postupmi pri výrobe suchých, polovlhkých a konzervovaných krmív pre psov, faktormi ovplyvňujúcimi ich výrobu a spôsobmi kontroly kvality výroby priemyselne vyrábaných krmív pre psov.
Sylabus predmetu
1. Úvod do problematiky predmetu; poučenie o predmete a bezpečnosti práce.
2. Suroviny pre výrobu priemyselných krmív pre psov – suroviny živočíšneho pôvodu
3. Suroviny pre výrobu priemyselných krmív pre psov – suroviny rastlinného pôvodu
4. Kŕmne doplnkové látky
5. Metódy úpravy kŕmnych komponentov - význam úpravy krmív
6. Mechanické úpravy kŕmnych komponentov pre spoločenské zvieratá (charakteristika, výhody a nevýhody, vplyv na kvalitu krmiva, používané zariadenia)
7. Tepelné úpravy kŕmnych komponentov pre spoločenské zvieratá – tepelné úpravy pri vyšších teplotách (charakteristika, výhody a nevýhody, vplyv na kvalitu krmiva, používané zariadenia)
8. Tepelné úpravy kŕmnych komponentov pre spoločenské zvieratá – tepelné úpravy pri nižších teplotách (charakteristika, výhody a nevýhody, vplyv na kvalitu krmiva, používané zariadenia)
9. Rozdelenie priemyselne vyrábaných krmív pre psov
10. Technológia výroby suchých krmív pre psov (charakteristika výrobného procesu, výhody a nevýhody, vplyv na kvalitu krmiva, používané zariadenia)
11. Technológia výroby polovlhkých a vlhkých krmív pre psov (charakteristika výrobného procesu, výhody a nevýhody, vplyv na kvalitu krmiva, používané zariadenia)
12. Zmyslové hodnotenie krmív
13. Kontrola kvality výroby priemyselne vyrábaných krmív pre psov; prezentácia semestrálnych prác
Odporúčaná literatúra
Marcin A., Hreško Šamudovská A, Naď Pavel. Priemyselné krmivá a diéty pre psov. 1. vyd. Košice : UVLF, 2021, 83 s., ISBN 978-80-8077-736-4.
Podmienky na absolvovanie predmetu
Obsahová prerekvizita:
Podmieňujúce: KaVDCHZv/VaDP1 Kdf/08 - Výživa a dietetika psov
Priebežné hodnotenie:
Priebežné hodnotenie je vykonané prostredníctvom písomného testu. Pre jeho úspešné absolvovanie je potrebné získať minimálne nadpolovičnú väčšinu celkového počtu bodov, minimálne 51 %.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou pre úspešné absolvovanie je aktívna účasť na praktických cvičeniach. V prípade vynechania viac ako jedného cvičenia, je študent povinný si cvičenie nahradiť formou referátu s témou vynechaného cvičenia.
Z cvičení je potrebné vypracovať a odovzdať protokoly. Ďalšou podmienkou je prezentácia semestrálnej práce v závere semestra. Podmienkou je aj úspešné absolvovanie písomného testu (získanie minimálne nadpolovičnej väčšiny celkového počtu bodov; minimálne 51 %).
Záverečné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie je vykonané prostredníctvom písomnej skúšky.
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
POZNÁMKA
Výučba predmetu prebieha v zimnom semestri.
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 41
ABCDEFX
34.1526.8314.6319.514.880.0
 
Dátum poslednej zmeny: 30.11.2022
Schválil: Garant Doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.
Skip to content