Rehabilitácia zvierat

Študijný program: pohoda a ochrana zvierat externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: K-MZ/RehbZ* PaOZ ef/22    Skratka: RehbZ* PaOZ ef
  •  Kredity: 2
  •  Ukončenie: Zápočet a skúška
  •   Prednášky: 1 / Cvičenia: 2
  •   Semester: letný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 1 / 2   -   Za obdobie štúdia: 13 / 26 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Účasť na praktických cvičeniach a prednáškach podľa študijného poriadku, vypracovanie seminárnej práce, úspešné zvládnutie záverečnej skúšky.
Výsledky vzdelávania
Predmet poskytuje základné vedomostí a zručností potrebné na zvládnutie dennej práce člena veterinárneho rehabilitačného tímu. Študent po absolvovaní predmetu ovláda metódy na efektívne hodnotenie a liečbu pacientov s rôznymi patologickými stavmi. Pokrytie zahŕňa rehabilitačné protokoly pre mnohé typy kožných, neurologických a muskuloskeletálnych poranení, ktoré uľahčujú rýchlejšie a úplnejšie zotavenie zvierat.
Stručná osnova predmetu
Aspekty veterinárnej rehabilitácie a fyzioterapie. Zahŕňa nefarmakologickú liečbu bolesti, praktickú, manuálnu terapiu, terapeutické cvičenia, motiváciu pacientov a majiteľov, riešenie problémov.
Sylabus predmetu
Prednášky 1. Úvod. História a súčasný stav. 2. Biomechanika pohybu. 3. Manažment bolesti. 4. Ciele rehabilitácie. 5. Cvičenie. Aplikácie, techniky, kontraindikácie. 6. Masáž v rehabilitácii. 7. Cvičenie vo vode. 8. Krívanie psov. 9. Krívanie koní. 10. Rany a možnosti fyzikálnej terapie, indikácie, kontraindikácie. 11. Termoterapia. Laser. Elektroterapia. Elektromagnetická terapia. Terapeutický ultrazvuk. Rázová vlna. 12. Neurologický pacient. Ortopedický pacient. Geriatrický pacient. 13. Adjuvantná terapia. Riešenie problémov. Praktické cvičenia 1. Muskuloskeletálny systém. Nervový systém. 2. Vývoj mláďat. Výživa. 3. Komunikácia. 4. Príprava na cvičenie. 5. Domáce cvičenie. 6. Pasívne cvičenia, prípadové štúdie. 7. Cvičenie vo vode, prípadové štúdie. 8. Vyšetrenie psa, muskuloskeletálny systém, prípadové štúdie. 9. Vyšetrenie koňa, muskuloskeletálny systém, prípadové štúdie. 10. Vyšetrenie koňa s ranou, stanovenie plánu, starostlivosť o rany, prípadové štúdie. 11. Asistenčné pomôcky a ich využitie v rehabilitácii. 12. Starostlivosť a rehabilitácia pacienta, edukácia majiteľov. 13. Akupunktúra, myofasciálne trigger points. Hodnotenie výsledkov rehabilitácie.
Odporúčaná literatúra
Canine Rehabilitation and Physical Therapy Book, Second Edition, 2014, Edited by: Darryl Millis and David Levine Physical Rehabilitation for Veterinary Technicians and Nurses, 2017, Edited by: Mary Ellen Goldberg, Julia E. Tomlinson Animal Physiotherapy, 2016, Edited by: Catherine McGowan
Podmienky na absolvovanie predmetu
Priebežné hodnotenie:
Samohodnotiaci dotazník, seminárna práca
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť na praktických cvičeniach a prednáškach podľa študijného poriadku, vypracovanie seminárnej práce, úspešné zvládnutie záverečnej skúšky.
Záverečné hodnotenie:
Skúška formou testu, na ktorého splnenie je potrebných minimálne 51% správnych odpovedí.
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 0
ABCDEFX
0.00.00.00.00.00.0
 
Dátum poslednej zmeny: 06.07.2022
Schválil: Garant Prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD.
Skip to content