Technológia výroby, kvalita potravín a spoločná poľnohospodárska politika

Študijný program: trh a kvalita potravín externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaHTP/ŠS TVKPSPP TaKP/18    Skratka: ŠS TVKPSPP TaKP
  •  Kredity: 10
  •  Ukončenie: Štátna skúška - predmet štátnej skúšky
  •  
  • Semester:
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Rozsah výučby: Týždenný:    -   Za obdobie štúdia: (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia:
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Garant:
OBSAHOVÁ NÁPLŇ ŠTÁTNICOVÉHO PREDMETU
Výroba bielych vín, technologický postup výroby.
Výroba ružového a červeného vína, technologický postup výroby.
Víno s chránením označením pôvodu, legislatívne požiadavky, označovanie. Tradičný výraz. Podmienky používania tradičných výrazov.
Vinárske produkty. Označovanie tichých vín. Povinné a nepovinné údaje na etikete.
Označovanie šumivých, perlivých a tichých vín. Povinné a nepovinné údaje na etikete.
Tokajské víno. Kvalitatívne požiadavky.
Výroba šumivého vína. Legislatívne požiadavky na šumivé víno, akostné šumivé víno a aromatické šumivé víno a perlivé víno.
Laboratórna analýza vína. Základné analýzy vína. Senzorické hodnotenie vína.
Suroviny potrebné na výrobu piva, technologický proces výroby, členenie, označovanie a uvádzanie piva na trh.
Základne rozdelenie liehovín. Popis, prezentácia a označovanie liehovín, povinné údaje označovania liehovín.
Jedlé obilie, klasifikácia, chemické a nutričné zloženie obilnín.
Bielkoviny zrna pšenice, chemické zloženie, štruktúra a kvalita lepku.
Základné biochemické procesy a fyzikálne faktory ovplyvňujúce skladovateľnosť obilia.
Mlynárske a pekárenské vlastnosti obilia.
Príprava obilia pred mletím, miešanie obilia na zámel, princípy vlastného mlecieho procesu - mlecí chod, pasáž.
Výťažnosť múk, mlynský a popolový diagram, miešanie múk, pasážne a typové múky.
Pekárske charakteristiky pšeničnej a ražnej múky, pekársky pokus, farinografická krivka.
Biochemické procesy v cestách a vo vypekanom ceste.
Príprava cesta, priama a nepriama technológia, straty a výťažnosť pri výrobe chleba a pečiva.
Priemyslové spracovanie a kvalita zmrazených ciest a pekárskych výrobkov.
Technológia výroby a kvalita cestovín, kvalitatívne požiadavky na pšeničnú múku.
Špeciálne výrobky z obilia, charakteristika trhových druhov, chemické a fyzikálno-chemické pochody pri extrúzii.
Charakteristika prírodných a náhradných sladidiel, členenie a kvalita trhových druhov repného cukru.
Technologický proces výroby repného cukru - spracovanie cukrovky, saturácia, úprava a odparovanie štiav.
Technologický proces výroby repného cukru - ošetrenie cukrovín v kryštalizátoroch, výroba surového cukru a melasy, rafinácia cukru.
Technológia výroby škrobu, trhové druhy, hygiena, kvalita a použitie.
Spracovanie kakaových bôbov, hygienické, fyzikálne a chemické požiadavky na kvalitu kakaových práškov ako základnej suroviny pri výrobe čokolád.
Technológia spracovania čokoládových hmôt - zjemňovanie čokoládovej hmoty valcovaním, konšovanie čokoládovej hmoty.
Požiadavky na kvalitu čokolád a čokoládových cukroviniek, spôsoby falšovania.
Technológia a kvalita výroby trhových druhov cukroviniek s vykryštalizovaným cukrom.
Technológia a kvalita výroby trhových druhov cukroviniek s nevykryštalizovaným cukrom, kvalita.
Kvalita cukrárskych výrobkov, metódy hodnotenia, skladovanie, preprava a uvádzanie do obehu cukrárskych výrobkov.
Záhradníctvo – obsah, členenie. Význam ovocia a zeleniny vo výžive ľudí.
Pôda, jej zloženie a výživa rastlín, prvky potrebné pre rast a vývin rastlín.
Medzinárodné organizácie v oblasti noriem kvality.
Životný cyklus ovocných stromov - fázy, rez ovocných drevín.
Právny základ EÚ a SR v oblasti obchodných noriem pre čerstvé ovocie a zeleninu.
Všeobecná obchodná norma EÚ, špecifické normy EÚ pre čerstvé ovocie a zeleninu.
Minimálne požiadavky na kvalitu v zmysle obchodných noriem pre čerstvé ovocie a zeleninu.
Nariadenie komisie č. 543/2011 – systém kontroly zhody.
Zložky mlieka, rozdelenie, vlastnosti, technologický význam a výživová hodnota.
Legislatívne požiadavky na mlieko a mliečne výrobky v Európskej únií a na Slovensku - základná legislatíva.
Čistenie a dezinfekcia v mliekarenskom priemysle.
Spôsoby tepelného ošetrenia mlieka, zloženie a činnosť doskového pastéra, základné zariadenia mliekarenskej technológie – princípy a význam ich použitia.
Čisté mliekarenské kultúry, rozdelenie, popis a použitie v technologickom mliekarskom procese.
Technológia výroby konzumného mlieka - trhové druhy, princíp výroby, prúdový diagram, chyby konzumného mlieka.
Technológia výroby konzumnej smotany - trhové druhy, princíp výroby, prúdový diagram, chyby konzumnej smotany.
Technológia výroby masla - trhové druhy, princíp výroby, prúdový diagram, chyby masla.
Technológia výroby kyslomliečnych výrobkov - trhové druhy, princíp výroby, prúdový diagram, chyby kyslomliečnych výrobkov.
Technológia výroby syrov sladkým zrážaním mlieka - trhové druhy, princíp výroby, prúdový diagram, chyby syrov vyrábaných sladkým zrážaním mlieka výrobkov.
Technológia výroby parených syrov a syrov vyrábaných kyslým zrážaním mlieka - trhové druhy, princíp výroby, prúdový diagram, chyby syrov vyrábaných kyslím zrážaním.
Technológia výroby tavených syrov - trhové druhy, princíp výroby, prúdový diagram, chyby tavených syrov.
Technológia výroby zahustených mliečnych výrobkov - trhové druhy, princíp výroby, prúdový diagram, chyby zahustených mliečnych výrobkov.
Technológia výroby sušených mliečnych výrobkov - trhové druhy, princíp výroby, prúdový diagram, chyby sušených mliečnych výrobkov
Technológia výroby mrazených mliečnych výrobkov - trhové druhy, princíp výroby, prúdový diagram, chyby mrazených mliečnych výrobkov
Technológia spracovania ovčieho a kozieho mlieka na mliečne výrobky - trhové druhy, princíp výroby, prúdový diagram, chyby mliečnych výrobkov z ovčieho a kozieho mlieka.
Hydinové mäso a vajcia, ryby, zverina, ich význam vo výžive človeka, spotreba, chemické zloženie.
Hydinové a králičie bitúnky, požiadavky na hydinové a králičie bitúnky.
Technologický postup zabíjania a jatočného opracovania hydiny a králikov.
Triedy kvality hydinového a králičieho mäsa, požiadavky na kvalitu, trhové druhy, označovanie.
Chladenie a zmrazovanie hydinového mäsa, cudzia voda v hydinovom mäse, spôsoby dôkazu.
Mechanicky separované hydinové mäso, technológie výroby a požiadavky na kvalitu.
Triedenie vajec a triedy kvality vajec.
Vaječné výrobky, technológia výroby vaječných výrobkov, požiadavky na kvalitu.
Chemické zloženie, význam rýb vo výžive ľudí, senzorické hodnotenie a stolová hodnota rýb.
Spracované produkty rybolovu, rozdelenie a technológia ich výroby.
Parazity, histamín a toxíny v rybách.
Manipulácia s veľkou a malou voľne žijúcou zverou, vyšetrenie zveriny vyškolenou osobou.
Prevádzkarne na spracovanie zveriny, rozrábanie a vykosťovanie veľkej a malej voľne žijúcej zveri.
Chemické zloženie a význam včelieho medu vo výžive ľudí, druhy medu.
Fyzikálno-chemické a senzorické požiadavky na med, falšovanie medu.
Chemické zloženie, nutričná hodnota mäsa a jedlých vedľajších jatočných produktov.
Intravitálne vplyvy na kvalitu mäsa.
Postmortálne vplyvy na kvalitu mäsa.
Abnormálny priebeh postmortálnych zmien.
Rozkladné zmeny v mäse a ich hodnotenie.
Hodnotenie kvality mäsa.
Vyhláška MPaRV SR č. 423/2012 Z. z. o mäse jatočných zvierat.
Vyhláška MPaRV SR č. 83/2016 Z .z. o mäsových výrobkoch.
Základy technológie mäsovej výroby.
Metódy konzervovania potravín.
Definícia tukov a ich vlastnosti (chemické, fyzikálne, organoleptické).
Polárne lipidy – steroidy a fosfolipidy, vitamíny prirodzene sa nachádzajúce v tukoch, aromatické látky a pigmenty v tukoch.
Zdroje živočíšnych tukov – tukové tkanivo jatočných zvierat a intravitálne vplyvy na jeho kvalitu.
Získavanie živočíšnych tukov a vplyv technológií na ich výslednú kvalitu a bezpečnosť.
Zdroje živočíšnych tukov + mliečny tuk.
Zdroje tukov – rastlinné tuky.
Tuky vo výžive – ich žiaduce a nežiaduce vlastnosti.
Oxidácia tukov – fázy autoxidačnej degradácie tukov a faktory, ktoré ovplyvňujú ich priebeh.
Chemické zmeny v tukoch v priebehu spracovania a skladovania (hydrolýza, saturácia, polymerizácia).
Ochrana tukov v priebehu ich skladovania a spôsoby detekcie poškodenia tukov.
Požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva mäsa z hydiny a domácich králikov, vajec, rýb, zveriny a medu konečnému spotrebiteľovi alebo miestnej maloobchodnej prevádzkarni.
Hygienické podmienky produkcie zveriny z farmových chovov.
Úradná kontrola potravín a jej právny základ (európska a národná legislatíva). Predmet a rozsah pôsobnosti právnych predpisov.
Organizácia a výkon úradnej kontroly potravín. Príslušné orgány. Hierarchia zodpovednosti príslušných orgánov na národnej úrovni a ich odborná spôsobilosť.
Formy kontrolnej činnosti. Plán kontroly. Financovanie úradnej kontroly.
Registrácia a schvaľovanie prevádzkarní.
Úradná kontrola u prevádzkovateľa potravinárskeho podniku. Audity systému zabezpečenia kontroly hygieny potravín a správnej výrobnej praxe.
Úradná kontrola na hraničných prechodoch a v mieste určenia pri dovoze potravín z tretích krajín.
Konanie po kontrolách. Postup orgánov úradnej kontroly potravín pri zistení nedostatkov/porušení právnych predpisov.
Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá (RASFF). Postupy uplatňujúce sa v rámci systému rýchlej informácii o potravinách v prípade ohrozenia zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov.
Overenie a hodnotenie úradných kontrol a postupov príslušných orgánov (interné a externé audity).
Charakteristika spoločnej poľnohospodárskej politiky, jej ciele.
História spoločnej poľnohospodárskej politiky od jej vzniku po reformu 2007.
Spoločná organizácia trhu, jej formy, problémy a dôvody reforiem.
Reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky a hlavné zásady novej spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Typy kontroly v rámci Spoločnej organizácie trhu.
Kontrola zhody s obchodnými normami pre čerstvé ovocie a zeleninu.
Kontrola klasifikácie jatočných tiel hovädzieho dobytka a ošípaných.
Kontrola kvality a zdravotnej bezpečnosti vína.
Analýza rizika a jej využitie v organizácii kontroly, databázy obchodníkov.
Balíček kvality - dôvody vzniku, charakteristika, obsah.
Charakteristika schém označenia pôvodu.
Charakteristika certifikačných schém.
ISO 22000:2005 – Systém manažérstva bezpečnosti potravín. Požiadavky na organizácie potravinárskeho reťazca.
ISO 22000:2005 – Systém manažérstva bezpečnosti potravín. Požiadavky na organizácie potravinárskeho reťazca. Plánovanie a realizácia bezpečných výrobkov.
ISO 9000 – Systémy manažmentu kvality. Základné princípy.
ISO 9001 – Systémy manažmentu kvality. Požiadavky.
Medzinárodný štandard potravín (International Food Standard, IFS). Štandard pre audit.
Moderné technológie a technologické zariadenia využívané v gastronómii pri príprave pokrmov.
Technologické postupy a úkony pri úprave potravín v gastronómii. Tepelná úprava potravín.
Zmeny v potravinách počas technologickej prípravy pokrmov v gastronómii.
Definujte požiadavky na orgány verejného zdravia a požiadavky z pohľadu zariadení verejného stravovania podľa Zákona NR SR č. 355/2007 Z. z.
Definujte požiadavky na zariadenia spoločného stravovania podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 533/2007 Z. z.
Stručná osnova predmetu
Výroba bielych vín, technologický postup výroby.
Výroba ružového a červeného vína, technologický postup výroby.
Víno s chránením označením pôvodu, legislatívne požiadavky, označovanie. Tradičný výraz. Podmienky používania tradičných výrazov.
Vinárske produkty. Označovanie tichých vín. Povinné a nepovinné údaje na etikete.
Označovanie šumivých, perlivých a tichých vín. Povinné a nepovinné údaje na etikete.
Tokajské víno. Kvalitatívne požiadavky.
Výroba šumivého vína. Legislatívne požiadavky na šumivé víno, akostné šumivé víno a aromatické šumivé víno a perlivé víno.
Laboratórna analýza vína. Základné analýzy vína. Senzorické hodnotenie vína.
Suroviny potrebné na výrobu piva, technologický proces výroby, členenie, označovanie a uvádzanie piva na trh.
Základne rozdelenie liehovín. Popis, prezentácia a označovanie liehovín, povinné údaje označovania liehovín.
Jedlé obilie, klasifikácia, chemické a nutričné zloženie obilnín.
Bielkoviny zrna pšenice, chemické zloženie, štruktúra a kvalita lepku.
Základné biochemické procesy a fyzikálne faktory ovplyvňujúce skladovateľnosť obilia.
Mlynárske a pekárenské vlastnosti obilia.
Príprava obilia pred mletím, miešanie obilia na zámel, princípy vlastného mlecieho procesu - mlecí chod, pasáž.
Výťažnosť múk, mlynský a popolový diagram, miešanie múk, pasážne a typové múky.
Pekárske charakteristiky pšeničnej a ražnej múky, pekársky pokus, farinografická krivka.
Biochemické procesy v cestách a vo vypekanom ceste.
Príprava cesta, priama a nepriama technológia, straty a výťažnosť pri výrobe chleba a pečiva.
Priemyslové spracovanie a kvalita zmrazených ciest a pekárskych výrobkov.
Technológia výroby a kvalita cestovín, kvalitatívne požiadavky na pšeničnú múku.
Špeciálne výrobky z obilia, charakteristika trhových druhov, chemické a fyzikálno-chemické pochody pri extrúzii.
Charakteristika prírodných a náhradných sladidiel, členenie a kvalita trhových druhov repného cukru.
Technologický proces výroby repného cukru - spracovanie cukrovky, saturácia, úprava a odparovanie štiav.
Technologický proces výroby repného cukru - ošetrenie cukrovín v kryštalizátoroch, výroba surového cukru a melasy, rafinácia cukru.
Technológia výroby škrobu, trhové druhy, hygiena, kvalita a použitie.
Spracovanie kakaových bôbov, hygienické, fyzikálne a chemické požiadavky na kvalitu kakaových práškov ako základnej suroviny pri výrobe čokolád.
Technológia spracovania čokoládových hmôt - zjemňovanie čokoládovej hmoty valcovaním, konšovanie čokoládovej hmoty.
Požiadavky na kvalitu čokolád a čokoládových cukroviniek, spôsoby falšovania.
Technológia a kvalita výroby trhových druhov cukroviniek s vykryštalizovaným cukrom.
Technológia a kvalita výroby trhových druhov cukroviniek s nevykryštalizovaným cukrom, kvalita.
Kvalita cukrárskych výrobkov, metódy hodnotenia, skladovanie, preprava a uvádzanie do obehu cukrárskych výrobkov.
Záhradníctvo – obsah, členenie. Význam ovocia a zeleniny vo výžive ľudí.
Pôda, jej zloženie a výživa rastlín, prvky potrebné pre rast a vývin rastlín.
Medzinárodné organizácie v oblasti noriem kvality.
Životný cyklus ovocných stromov - fázy, rez ovocných drevín.
Právny základ EÚ a SR v oblasti obchodných noriem pre čerstvé ovocie a zeleninu.
Všeobecná obchodná norma EÚ, špecifické normy EÚ pre čerstvé ovocie a zeleninu.
Minimálne požiadavky na kvalitu v zmysle obchodných noriem pre čerstvé ovocie a zeleninu.
Nariadenie komisie č. 543/2011 – systém kontroly zhody.
Zložky mlieka, rozdelenie, vlastnosti, technologický význam a výživová hodnota.
Legislatívne požiadavky na mlieko a mliečne výrobky v Európskej únií a na Slovensku - základná legislatíva.
Čistenie a dezinfekcia v mliekarenskom priemysle.
Spôsoby tepelného ošetrenia mlieka, zloženie a činnosť doskového pastéra, základné zariadenia mliekarenskej technológie – princípy a význam ich použitia.
Čisté mliekarenské kultúry, rozdelenie, popis a použitie v technologickom mliekarskom procese.
Technológia výroby konzumného mlieka - trhové druhy, princíp výroby, prúdový diagram, chyby konzumného mlieka.
Technológia výroby konzumnej smotany - trhové druhy, princíp výroby, prúdový diagram, chyby konzumnej smotany.
Technológia výroby masla - trhové druhy, princíp výroby, prúdový diagram, chyby masla.
Technológia výroby kyslomliečnych výrobkov - trhové druhy, princíp výroby, prúdový diagram, chyby kyslomliečnych výrobkov.
Technológia výroby syrov sladkým zrážaním mlieka - trhové druhy, princíp výroby, prúdový diagram, chyby syrov vyrábaných sladkým zrážaním mlieka výrobkov.
Technológia výroby parených syrov a syrov vyrábaných kyslým zrážaním mlieka - trhové druhy, princíp výroby, prúdový diagram, chyby syrov vyrábaných kyslím zrážaním.
Technológia výroby tavených syrov - trhové druhy, princíp výroby, prúdový diagram, chyby tavených syrov.
Technológia výroby zahustených mliečnych výrobkov - trhové druhy, princíp výroby, prúdový diagram, chyby zahustených mliečnych výrobkov.
Technológia výroby sušených mliečnych výrobkov - trhové druhy, princíp výroby, prúdový diagram, chyby sušených mliečnych výrobkov
Technológia výroby mrazených mliečnych výrobkov - trhové druhy, princíp výroby, prúdový diagram, chyby mrazených mliečnych výrobkov
Technológia spracovania ovčieho a kozieho mlieka na mliečne výrobky - trhové druhy, princíp výroby, prúdový diagram, chyby mliečnych výrobkov z ovčieho a kozieho mlieka.
Hydinové mäso a vajcia, ryby, zverina, ich význam vo výžive človeka, spotreba, chemické zloženie.
Hydinové a králičie bitúnky, požiadavky na hydinové a králičie bitúnky.
Technologický postup zabíjania a jatočného opracovania hydiny a králikov.
Triedy kvality hydinového a králičieho mäsa, požiadavky na kvalitu, trhové druhy, označovanie.
Chladenie a zmrazovanie hydinového mäsa, cudzia voda v hydinovom mäse, spôsoby dôkazu.
Mechanicky separované hydinové mäso, technológie výroby a požiadavky na kvalitu.
Triedenie vajec a triedy kvality vajec.
Vaječné výrobky, technológia výroby vaječných výrobkov, požiadavky na kvalitu.
Chemické zloženie, význam rýb vo výžive ľudí, senzorické hodnotenie a stolová hodnota rýb.
Spracované produkty rybolovu, rozdelenie a technológia ich výroby.
Parazity, histamín a toxíny v rybách.
Manipulácia s veľkou a malou voľne žijúcou zverou, vyšetrenie zveriny vyškolenou osobou.
Prevádzkarne na spracovanie zveriny, rozrábanie a vykosťovanie veľkej a malej voľne žijúcej zveri.
Chemické zloženie a význam včelieho medu vo výžive ľudí, druhy medu.
Fyzikálno-chemické a senzorické požiadavky na med, falšovanie medu.
Chemické zloženie, nutričná hodnota mäsa a jedlých vedľajších jatočných produktov.
Intravitálne vplyvy na kvalitu mäsa.
Postmortálne vplyvy na kvalitu mäsa.
Abnormálny priebeh postmortálnych zmien.
Rozkladné zmeny v mäse a ich hodnotenie.
Hodnotenie kvality mäsa.
Vyhláška MPaRV SR č. 423/2012 Z. z. o mäse jatočných zvierat.
Vyhláška MPaRV SR č. 83/2016 Z .z. o mäsových výrobkoch.
Základy technológie mäsovej výroby.
Metódy konzervovania potravín.
Definícia tukov a ich vlastnosti (chemické, fyzikálne, organoleptické).
Polárne lipidy – steroidy a fosfolipidy, vitamíny prirodzene sa nachádzajúce v tukoch, aromatické látky a pigmenty v tukoch.
Zdroje živočíšnych tukov – tukové tkanivo jatočných zvierat a intravitálne vplyvy na jeho kvalitu.
Získavanie živočíšnych tukov a vplyv technológií na ich výslednú kvalitu a bezpečnosť.
Zdroje živočíšnych tukov + mliečny tuk.
Zdroje tukov – rastlinné tuky.
Tuky vo výžive – ich žiaduce a nežiaduce vlastnosti.
Oxidácia tukov – fázy autoxidačnej degradácie tukov a faktory, ktoré ovplyvňujú ich priebeh.
Chemické zmeny v tukoch v priebehu spracovania a skladovania (hydrolýza, saturácia, polymerizácia).
Ochrana tukov v priebehu ich skladovania a spôsoby detekcie poškodenia tukov.
Požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva mäsa z hydiny a domácich králikov, vajec, rýb, zveriny a medu konečnému spotrebiteľovi alebo miestnej maloobchodnej prevádzkarni.
Hygienické podmienky produkcie zveriny z farmových chovov.
Úradná kontrola potravín a jej právny základ (európska a národná legislatíva). Predmet a rozsah pôsobnosti právnych predpisov.
Organizácia a výkon úradnej kontroly potravín. Príslušné orgány. Hierarchia zodpovednosti príslušných orgánov na národnej úrovni a ich odborná spôsobilosť.
Formy kontrolnej činnosti. Plán kontroly. Financovanie úradnej kontroly.
Registrácia a schvaľovanie prevádzkarní.
Úradná kontrola u prevádzkovateľa potravinárskeho podniku. Audity systému zabezpečenia kontroly hygieny potravín a správnej výrobnej praxe.
Úradná kontrola na hraničných prechodoch a v mieste určenia pri dovoze potravín z tretích krajín.
Konanie po kontrolách. Postup orgánov úradnej kontroly potravín pri zistení nedostatkov/porušení právnych predpisov.
Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá (RASFF). Postupy uplatňujúce sa v rámci systému rýchlej informácii o potravinách v prípade ohrozenia zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov.
Overenie a hodnotenie úradných kontrol a postupov príslušných orgánov (interné a externé audity).
Charakteristika spoločnej poľnohospodárskej politiky, jej ciele.
História spoločnej poľnohospodárskej politiky od jej vzniku po reformu 2007.
Spoločná organizácia trhu, jej formy, problémy a dôvody reforiem.
Reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky a hlavné zásady novej spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Typy kontroly v rámci Spoločnej organizácie trhu.
Kontrola zhody s obchodnými normami pre čerstvé ovocie a zeleninu.
Kontrola klasifikácie jatočných tiel hovädzieho dobytka a ošípaných.
Kontrola kvality a zdravotnej bezpečnosti vína.
Analýza rizika a jej využitie v organizácii kontroly, databázy obchodníkov.
Balíček kvality - dôvody vzniku, charakteristika, obsah.
Charakteristika schém označenia pôvodu.
Charakteristika certifikačných schém.
ISO 22000:2005 – Systém manažérstva bezpečnosti potravín. Požiadavky na organizácie potravinárskeho reťazca.
ISO 22000:2005 – Systém manažérstva bezpečnosti potravín. Požiadavky na organizácie potravinárskeho reťazca. Plánovanie a realizácia bezpečných výrobkov.
ISO 9000 – Systémy manažmentu kvality. Základné princípy.
ISO 9001 – Systémy manažmentu kvality. Požiadavky.
Medzinárodný štandard potravín (International Food Standard, IFS). Štandard pre audit.
Moderné technológie a technologické zariadenia využívané v gastronómii pri príprave pokrmov.
Technologické postupy a úkony pri úprave potravín v gastronómii. Tepelná úprava potravín.
Zmeny v potravinách počas technologickej prípravy pokrmov v gastronómii.
Definujte požiadavky na orgány verejného zdravia a požiadavky z pohľadu zariadení verejného stravovania podľa Zákona NR SR č. 355/2007 Z. z.
Definujte požiadavky na zariadenia spoločného stravovania podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 533/2007 Z. z.
Sylabus predmetu
Výroba bielych vín, technologický postup výroby.
Výroba ružového a červeného vína, technologický postup výroby.
Víno s chránením označením pôvodu, legislatívne požiadavky, označovanie. Tradičný výraz. Podmienky používania tradičných výrazov.
Vinárske produkty. Označovanie tichých vín. Povinné a nepovinné údaje na etikete.
Označovanie šumivých, perlivých a tichých vín. Povinné a nepovinné údaje na etikete.
Tokajské víno. Kvalitatívne požiadavky.
Výroba šumivého vína. Legislatívne požiadavky na šumivé víno, akostné šumivé víno a aromatické šumivé víno a perlivé víno.
Laboratórna analýza vína. Základné analýzy vína. Senzorické hodnotenie vína.
Suroviny potrebné na výrobu piva, technologický proces výroby, členenie, označovanie a uvádzanie piva na trh.
Základne rozdelenie liehovín. Popis, prezentácia a označovanie liehovín, povinné údaje označovania liehovín.
Jedlé obilie, klasifikácia, chemické a nutričné zloženie obilnín.
Bielkoviny zrna pšenice, chemické zloženie, štruktúra a kvalita lepku.
Základné biochemické procesy a fyzikálne faktory ovplyvňujúce skladovateľnosť obilia.
Mlynárske a pekárenské vlastnosti obilia.
Príprava obilia pred mletím, miešanie obilia na zámel, princípy vlastného mlecieho procesu - mlecí chod, pasáž.
Výťažnosť múk, mlynský a popolový diagram, miešanie múk, pasážne a typové múky.
Pekárske charakteristiky pšeničnej a ražnej múky, pekársky pokus, farinografická krivka.
Biochemické procesy v cestách a vo vypekanom ceste.
Príprava cesta, priama a nepriama technológia, straty a výťažnosť pri výrobe chleba a pečiva.
Priemyslové spracovanie a kvalita zmrazených ciest a pekárskych výrobkov.
Technológia výroby a kvalita cestovín, kvalitatívne požiadavky na pšeničnú múku.
Špeciálne výrobky z obilia, charakteristika trhových druhov, chemické a fyzikálno-chemické pochody pri extrúzii.
Charakteristika prírodných a náhradných sladidiel, členenie a kvalita trhových druhov repného cukru.
Technologický proces výroby repného cukru - spracovanie cukrovky, saturácia, úprava a odparovanie štiav.
Technologický proces výroby repného cukru - ošetrenie cukrovín v kryštalizátoroch, výroba surového cukru a melasy, rafinácia cukru.
Technológia výroby škrobu, trhové druhy, hygiena, kvalita a použitie.
Spracovanie kakaových bôbov, hygienické, fyzikálne a chemické požiadavky na kvalitu kakaových práškov ako základnej suroviny pri výrobe čokolád.
Technológia spracovania čokoládových hmôt - zjemňovanie čokoládovej hmoty valcovaním, konšovanie čokoládovej hmoty.
Požiadavky na kvalitu čokolád a čokoládových cukroviniek, spôsoby falšovania.
Technológia a kvalita výroby trhových druhov cukroviniek s vykryštalizovaným cukrom.
Technológia a kvalita výroby trhových druhov cukroviniek s nevykryštalizovaným cukrom, kvalita.
Kvalita cukrárskych výrobkov, metódy hodnotenia, skladovanie, preprava a uvádzanie do obehu cukrárskych výrobkov.
Záhradníctvo – obsah, členenie. Význam ovocia a zeleniny vo výžive ľudí.
Pôda, jej zloženie a výživa rastlín, prvky potrebné pre rast a vývin rastlín.
Medzinárodné organizácie v oblasti noriem kvality.
Životný cyklus ovocných stromov - fázy, rez ovocných drevín.
Právny základ EÚ a SR v oblasti obchodných noriem pre čerstvé ovocie a zeleninu.
Všeobecná obchodná norma EÚ, špecifické normy EÚ pre čerstvé ovocie a zeleninu.
Minimálne požiadavky na kvalitu v zmysle obchodných noriem pre čerstvé ovocie a zeleninu.
Nariadenie komisie č. 543/2011 – systém kontroly zhody.
Zložky mlieka, rozdelenie, vlastnosti, technologický význam a výživová hodnota.
Legislatívne požiadavky na mlieko a mliečne výrobky v Európskej únií a na Slovensku - základná legislatíva.
Čistenie a dezinfekcia v mliekarenskom priemysle.
Spôsoby tepelného ošetrenia mlieka, zloženie a činnosť doskového pastéra, základné zariadenia mliekarenskej technológie – princípy a význam ich použitia.
Čisté mliekarenské kultúry, rozdelenie, popis a použitie v technologickom mliekarskom procese.
Technológia výroby konzumného mlieka - trhové druhy, princíp výroby, prúdový diagram, chyby konzumného mlieka.
Technológia výroby konzumnej smotany - trhové druhy, princíp výroby, prúdový diagram, chyby konzumnej smotany.
Technológia výroby masla - trhové druhy, princíp výroby, prúdový diagram, chyby masla.
Technológia výroby kyslomliečnych výrobkov - trhové druhy, princíp výroby, prúdový diagram, chyby kyslomliečnych výrobkov.
Technológia výroby syrov sladkým zrážaním mlieka - trhové druhy, princíp výroby, prúdový diagram, chyby syrov vyrábaných sladkým zrážaním mlieka výrobkov.
Technológia výroby parených syrov a syrov vyrábaných kyslým zrážaním mlieka - trhové druhy, princíp výroby, prúdový diagram, chyby syrov vyrábaných kyslím zrážaním.
Technológia výroby tavených syrov - trhové druhy, princíp výroby, prúdový diagram, chyby tavených syrov.
Technológia výroby zahustených mliečnych výrobkov - trhové druhy, princíp výroby, prúdový diagram, chyby zahustených mliečnych výrobkov.
Technológia výroby sušených mliečnych výrobkov - trhové druhy, princíp výroby, prúdový diagram, chyby sušených mliečnych výrobkov
Technológia výroby mrazených mliečnych výrobkov - trhové druhy, princíp výroby, prúdový diagram, chyby mrazených mliečnych výrobkov
Technológia spracovania ovčieho a kozieho mlieka na mliečne výrobky - trhové druhy, princíp výroby, prúdový diagram, chyby mliečnych výrobkov z ovčieho a kozieho mlieka.
Hydinové mäso a vajcia, ryby, zverina, ich význam vo výžive človeka, spotreba, chemické zloženie.
Hydinové a králičie bitúnky, požiadavky na hydinové a králičie bitúnky.
Technologický postup zabíjania a jatočného opracovania hydiny a králikov.
Triedy kvality hydinového a králičieho mäsa, požiadavky na kvalitu, trhové druhy, označovanie.
Chladenie a zmrazovanie hydinového mäsa, cudzia voda v hydinovom mäse, spôsoby dôkazu.
Mechanicky separované hydinové mäso, technológie výroby a požiadavky na kvalitu.
Triedenie vajec a triedy kvality vajec.
Vaječné výrobky, technológia výroby vaječných výrobkov, požiadavky na kvalitu.
Chemické zloženie, význam rýb vo výžive ľudí, senzorické hodnotenie a stolová hodnota rýb.
Spracované produkty rybolovu, rozdelenie a technológia ich výroby.
Parazity, histamín a toxíny v rybách.
Manipulácia s veľkou a malou voľne žijúcou zverou, vyšetrenie zveriny vyškolenou osobou.
Prevádzkarne na spracovanie zveriny, rozrábanie a vykosťovanie veľkej a malej voľne žijúcej zveri.
Chemické zloženie a význam včelieho medu vo výžive ľudí, druhy medu.
Fyzikálno-chemické a senzorické požiadavky na med, falšovanie medu.
Chemické zloženie, nutričná hodnota mäsa a jedlých vedľajších jatočných produktov.
Intravitálne vplyvy na kvalitu mäsa.
Postmortálne vplyvy na kvalitu mäsa.
Abnormálny priebeh postmortálnych zmien.
Rozkladné zmeny v mäse a ich hodnotenie.
Hodnotenie kvality mäsa.
Vyhláška MPaRV SR č. 423/2012 Z. z. o mäse jatočných zvierat.
Vyhláška MPaRV SR č. 83/2016 Z .z. o mäsových výrobkoch.
Základy technológie mäsovej výroby.
Metódy konzervovania potravín.
Definícia tukov a ich vlastnosti (chemické, fyzikálne, organoleptické).
Polárne lipidy – steroidy a fosfolipidy, vitamíny prirodzene sa nachádzajúce v tukoch, aromatické látky a pigmenty v tukoch.
Zdroje živočíšnych tukov – tukové tkanivo jatočných zvierat a intravitálne vplyvy na jeho kvalitu.
Získavanie živočíšnych tukov a vplyv technológií na ich výslednú kvalitu a bezpečnosť.
Zdroje živočíšnych tukov + mliečny tuk.
Zdroje tukov – rastlinné tuky.
Tuky vo výžive – ich žiaduce a nežiaduce vlastnosti.
Oxidácia tukov – fázy autoxidačnej degradácie tukov a faktory, ktoré ovplyvňujú ich priebeh.
Chemické zmeny v tukoch v priebehu spracovania a skladovania (hydrolýza, saturácia, polymerizácia).
Ochrana tukov v priebehu ich skladovania a spôsoby detekcie poškodenia tukov.
Požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva mäsa z hydiny a domácich králikov, vajec, rýb, zveriny a medu konečnému spotrebiteľovi alebo miestnej maloobchodnej prevádzkarni.
Hygienické podmienky produkcie zveriny z farmových chovov.
Úradná kontrola potravín a jej právny základ (európska a národná legislatíva). Predmet a rozsah pôsobnosti právnych predpisov.
Organizácia a výkon úradnej kontroly potravín. Príslušné orgány. Hierarchia zodpovednosti príslušných orgánov na národnej úrovni a ich odborná spôsobilosť.
Formy kontrolnej činnosti. Plán kontroly. Financovanie úradnej kontroly.
Registrácia a schvaľovanie prevádzkarní.
Úradná kontrola u prevádzkovateľa potravinárskeho podniku. Audity systému zabezpečenia kontroly hygieny potravín a správnej výrobnej praxe.
Úradná kontrola na hraničných prechodoch a v mieste určenia pri dovoze potravín z tretích krajín.
Konanie po kontrolách. Postup orgánov úradnej kontroly potravín pri zistení nedostatkov/porušení právnych predpisov.
Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá (RASFF). Postupy uplatňujúce sa v rámci systému rýchlej informácii o potravinách v prípade ohrozenia zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov.
Overenie a hodnotenie úradných kontrol a postupov príslušných orgánov (interné a externé audity).
Charakteristika spoločnej poľnohospodárskej politiky, jej ciele.
História spoločnej poľnohospodárskej politiky od jej vzniku po reformu 2007.
Spoločná organizácia trhu, jej formy, problémy a dôvody reforiem.
Reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky a hlavné zásady novej spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Typy kontroly v rámci Spoločnej organizácie trhu.
Kontrola zhody s obchodnými normami pre čerstvé ovocie a zeleninu.
Kontrola klasifikácie jatočných tiel hovädzieho dobytka a ošípaných.
Kontrola kvality a zdravotnej bezpečnosti vína.
Analýza rizika a jej využitie v organizácii kontroly, databázy obchodníkov.
Balíček kvality - dôvody vzniku, charakteristika, obsah.
Charakteristika schém označenia pôvodu.
Charakteristika certifikačných schém.
ISO 22000:2005 – Systém manažérstva bezpečnosti potravín. Požiadavky na organizácie potravinárskeho reťazca.
ISO 22000:2005 – Systém manažérstva bezpečnosti potravín. Požiadavky na organizácie potravinárskeho reťazca. Plánovanie a realizácia bezpečných výrobkov.
ISO 9000 – Systémy manažmentu kvality. Základné princípy.
ISO 9001 – Systémy manažmentu kvality. Požiadavky.
Medzinárodný štandard potravín (International Food Standard, IFS). Štandard pre audit.
Moderné technológie a technologické zariadenia využívané v gastronómii pri príprave pokrmov.
Technologické postupy a úkony pri úprave potravín v gastronómii. Tepelná úprava potravín.
Zmeny v potravinách počas technologickej prípravy pokrmov v gastronómii.
Definujte požiadavky na orgány verejného zdravia a požiadavky z pohľadu zariadení verejného stravovania podľa Zákona NR SR č. 355/2007 Z. z.
Definujte požiadavky na zariadenia spoločného stravovania podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 533/2007 Z. z.
Podmienky na absolvovanie predmetu
Záverečné hodnotenie:
štátna skúška
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
  slovenský   
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 39
ABCDEFX
7.6912.8217.9515.380.00.046.150.0
 
Dátum poslednej zmeny: 05.05.2023
Schválil: Garant Prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
Skip to content