Príprava záverečnej práce

Študijný program: trh a kvalita potravín externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: ŠtudOdd/ZP 1 TaKP2/18    Skratka: ZP 1 TaKP2
  •  Kredity: 2
  •  Ukončenie: Zápočet
  •  
  •   Semester: letný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 2   -   Za obdobie štúdia: 26 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Nadväzujúce:   
 
Vyučujúci
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Pravidelné konzultácie s vedúcim ZP a konzultantom ak bol stanovený.
Odovzdanie dielčích podkladov podľa pokynov vedúceho ZP.
Výsledky vzdelávania
Samostatne pracovať s literatúrou a formálnymi informačnými prameňmi.
Stručná osnova predmetu
Príprava literatúry a samostatná práca s literatúrou.
Oboznámenie sa s metodikou.
Odporúčaná literatúra
podľa zadania vedúceho ZP alebo konzultanta
Podmienky na absolvovanie predmetu
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pravidelné konzultácie s vedúcim ZP a konzultantom ak bol stanovený.
Odovzdanie dielčích podkladov podľa pokynov vedúceho ZP.
Záverečné hodnotenie:
zápočet
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 89
ABCDEFX
1.1298.88
 
Dátum poslednej zmeny: 26.04.2023
Schválil: Garant Prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
Skip to content