Rádiobiológia a ožarovanie potravín

Študijný program: trh a kvalita potravín externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaBIOaGEN/RbaOžP TaKPef*/22    Skratka: RbaOžP TaKPef*
  •  Kredity: 2
  •  Ukončenie: Zápočet a skúška
  •   Prednášky: 1 / Cvičenia: 2
  •   Semester: zimný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 1 / 2   -   Za obdobie štúdia: 13 / 26 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Skúšajúci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Podmienkou na absolvovanie predmetu je aktívna účasť na prednáškach a praktických cvičeniach.
Skúška je písomná. Podmienkou absolvovania skúšky je získanie zápočtu. Skúška je udelená na základe hodnotenia získaných vedomostí(v rozsahu A-E). Kredity sa neudelia študentovi, ktorý nezískal hodnotenie v písomnej skúške v stupnici A-E.
Výsledky vzdelávania
Po absolvovaní predmetu budú študenti ovládať základy rádiobiológie. Budú oboznámení so súčasnou situáciou kontaminácie rádionuklidmi na Slovensku. Spoznajú najkontaminovanejšie miesto na svete rádionuklidmi. Oboznámia sa s metódami na zníženie kontaminácie potravín, surovín a krmív. Zároveň budú oboznámení s využitím žiarenia v potravinárstve.
Stručná osnova predmetu
V rámci predmetu študent sa oboznámi nielen so základnými rádiobiologickými pojmami, ale aj s ochranou pred účinkami ionizujúceho žiarenia. Naučia sa používať dozimetre. Spoznajú situáciu s kontamináciou rádionuklidmi vo svete. Dozvedia sa metódy na znižovanie kontaminácie potravín, surovín a krmív. Oboznámia sa s využitím ionizujúceho žiarenia v potravinárstve.
Sylabus predmetu
Praktické cvičenia:
1, Úvod, Ochrana pred vonkajším a vnútorným žiarením. Pracoviská s rádioaktívnymi látkami.
2, Metódy kontroly rádioaktivity. RIA
3.-4., Prístroje
5, Zmeny v sacharidovom metabolizme po ožiarení
6, Zmeny v lipidovom metabolizme po ožiarení
7, Zmeny v enzýmoch po ožiarení
8, Makroskopické zmeny a postradiačné zmeny v periférnej krvi.
9, Test.
10-11, Zásady a spôsoby odberu vzoriek rastlinného a živočíšneho pôvodu na rádiometrické
vyšetrenie.
12, Ožarovanie potravín
13, Hodnotenie kontaminácie živočíšnych a rastlinných produktov rádioaktívnymi látkami. Zápočet.
Prednášky:
1, Úvod a história rádiobiológie.
2, Mechanizmy účinku žiarenia
3-4, Patofyziológia žiarenia
5, Indukovaná rádioaktivita.
6, Rádioaktívne odpady.
7, Rádioprotekcia
8, Rádioaktivita v biosfére
9, Odber vzoriek. . Metódy znižovania rádiocézia v potravinách.
10, Využitie ionizujúceho žiarenia v potravinárstve.
11, Vnútorná kontaminácia, cesty vstupu, distribúcia a vylučovanie
12, Ožarovanie potravín
13,Dekontaminácia.Dezaktivácia
Odporúčaná literatúra
Procházka Z., Dvořák P.: Veterinární radiobiologie a radiační hygiena. VFU Brno, 2002
Zákon NR SR č. 345/2006 Z.z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením
Podmienky na absolvovanie predmetu
Obsahová prerekvizita:
ukončené bakalárske štúdium
Priebežné hodnotenie:
test
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou na absolvovanie predmetu je aktívna účasť na prednáškach a praktických cvičeniach.
Skúška je písomná. Podmienkou absolvovania skúšky je získanie zápočtu. Skúška je udelená na základe hodnotenia získaných vedomostí(v rozsahu A-E). Kredity sa neudelia študentovi, ktorý nezískal hodnotenie v písomnej skúške v stupnici A-E.
Záverečné hodnotenie:
písomná skúška
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
  slovenský   
POZNÁMKA
nie je obmedzený počet študentov
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 104
ABCDEFX
42.3125.9621.156.733.850.0
 
Dátum poslednej zmeny: 28.11.2022
Schválil: Garant Prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
Skip to content