Biotechnologická výroba a kvalita potravín

Študijný program: trh a kvalita potravín externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaHTP/BiotV2 TaKPef/22    Skratka: BiotV2 TaKPef
  •  Kredity: 10
  •  Ukončenie: Zápočet a skúška
  •   Prednášky: 1 / Cvičenia: 2
  •   Semester: letný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 1 / 2   -   Za obdobie štúdia: 13 / 26 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Podmieňujúce:  
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Skúšajúci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Základnými podmienkami absolvovania predmetu je 100 % aktívna účasť na cvičeniach, s možnosťou vynechania maximálne 3 cvičení za semester, z toho jedno cvičenie môže študent vynechať bez náhrady a ostatné si musí nahradiť, vypracovanie a verejná obhajoba semestrálnej práce na vybranú tému a úspešné absolvovanie skúšky v zmysle schváleného študijného poriadku pre príslušný akademický rok.
Výsledky vzdelávania
Po absolvovaní predmetu študent získa teoretické aj praktické vedomosti z oblasti
technológie výroby, chemickej analýzy a kontroly kvality a hygieny produkcie vína, piva a liehovín. Je schopný samostatne vykonať chemickú analýzu vína a piva a má dostatočné vedomosti na kontrolu uvedených komodít na trhu Európskeho spoločenstva
Stručná osnova predmetu
Suroviny vo vinárstve. Technologický postup výroby vína: výroba bielych, oranžových, červených, ružových a šumivých vín. Výroba tokajských vín. Kategorizácia slovenských vín podľa vinohradnícko-vinárskeho zákona. Základná chemická analýza a senzorické hodnotenie vína. Kritéria kvality surovín a technologický postup výroby piva. Druhy a kvalitatívne znaky pív. Suroviny pre výrobu etanolu a liehovín. Liehovarníctvo, Moderné technológie pri výrobe liehu. Výroba liehovín. Kategórie liehovín. Akostné znaky a hodnotenie destilátov. Zdravotné aspekty konzumácie alkoholických nápojov.
Sylabus predmetu
Prednášky
1. Výroba vín vo svete.
2. Tokajské víno.
3. Výroba piva. Základné suroviny. Technologický postup výroby.
4. Druhy piva. Svetové značky pív
5. Označovanie piva.
6. Senzorické hodnotenie piva
7. Výroba ovocných destilátov
8. Výroba ostatných liehovín
9. Označovanie destilátov a liehovín I.
10. Označovanie destilátov a liehovín II.
11. Označovanie destilátov a liehovín III.
12. Senzorické hodnotenie liehovín
13. Zemepisné označenia liehovín
Praktické cvičenia
1. Výroba piva.
2. Technologický postup výroby piva. Výroba piva v pivovare I
3. Technologický postup výroby piva. Výroba piva v pivovare II
4. Laboratórna analýza mladého piva
5. Laboratórna analýza piva typu ležiak
6. Senzorické hodnotenie a označovanie piva
7. Výroba Tokajského vína. Návšteva vinárskej prevádzky na Tokaji
8. Výroba Tokajského vína. Návšteva vinárskej prevádzky na Tokaji
9. Technologický postup výroby destilátov a liehu. Návšteva liehovaru I
10. Technologický postup výroby destilátov a liehu. Návšteva liehovaru I
11. Laboratórna analýza liehovín
12. Senzorické hodnotenie destilátov
13. Označovanie destilátov. Povinné údaje na etikete.
Odporúčaná literatúra
1. Marcinčák, Slavomír. Biotechnologická výroba a kvalita potravín, UVLF Košice, 2009, pp. 654, ISBN 978-80-8077-158-4, CD-verzia,
2. JEVINOVÁ, Pavlina - Dudríková , Eva - KORÉNEKOVÁ, Beáta – KOŽÁROVÁ, Ivona -MARCINČÁK, Slavomír - NAGY, Jozef - PIPOVÁ, Monika - POPELKA, Peter -TUREK, Peter. Tovaroznalectvo potravín živočíšneho a rastlinného pôvodu. S obrazovou prílohou na [CD-ROM] 324 s., 1. vyd. Košice : UVLF, 2013. 308 s. ISBN 978-80-8077-372-4.
3. Nariadenie Komisie č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami
4. DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/934 z 12. marca 2019,
5. ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) Ā. 1308/2013, pokiaľ ide o vinohradnícke oblasti, v ktorých sa môže zvýšiť obsah alkoholu, povolené enologické postupy a obmedzenia uplatniteľné na výrobu a konzervovanie vinárskych výrobkov, minimálny percentuálny podiel alkoholu pri vedľajších produktoch a ich zneškodňovanie a zverejňovanie dokumentov OIV
6. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 30/2014 z 31. januára 2014 o požiadavkách na nápoje, v znení neskorších predpisov.
7. Zákon č. 313/2009 o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov. Zbierka
8. zákonov č. 313/2009, 30. jún 2009, čiastka 112, 2309 – 2322.
9. NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1129/2011 z 11. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 vytvorením zoznamu Únie obsahujúceho prídavné látky v potravinách
Podmienky na absolvovanie predmetu
Priebežné hodnotenie:
1. Priebežné hodnotenie predmetu sa vykonáva formou priebežných ústnych preskúšaní z vedomostí potrebných na cvičenia.
2. Súčasťou priebežného hodnotenia je aj analytická práca (prípadová štúdia), ktorú každý študent odovzdá a obháji jej riešenie na konci praktického cvičenia.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Základnými podmienkami absolvovania predmetu je 100 % aktívna účasť na cvičeniach, s možnosťou vynechania maximálne 3 cvičení za semester, z toho jedno cvičenie môže študent vynechať bez náhrady a ostatné si musí nahradiť, vypracovanie a verejná obhajoba semestrálnej práce na vybranú tému a úspešné absolvovanie skúšky v zmysle schváleného študijného poriadku pre príslušný akademický rok.
Záverečné hodnotenie:
Ústne. Po udelení zápočtu môže študent pristúpiť k záverečnej skúške. Skúška sa vykonáva ústne, klasifikáciou týmito známkami: výborne (91 - 100 %, A), veľmi dobre (81 - 90 %, B), dobre (71 - 80 %, C), uspokojivo (61 - 70%, D), dostatočne (51 - 60 %, E) alebo nedostatočne (50 % a menej, FX).
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
  slovenský   
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 102
ABCDEFX
30.3932.3518.6312.755.880.0
 
Dátum poslednej zmeny: 22.11.2022
Schválil: Garant Prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
Skip to content