Legislatívne a hygienické požiadavky na zariadenia spoločného stravovania

Študijný program: trh a kvalita potravín externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaHTP/PnZSS TaKPef/22    Skratka: PnZSS TaKPef
  •  Kredity: 8
  •  Ukončenie: Zápočet a skúška
  •   Prednášky: 1 / Cvičenia: 2
  •   Semester: zimný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 1 / 2   -   Za obdobie štúdia: 13 / 26 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Skúšajúci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
100 % účasť na cvičeniach (náhrada vymeškaných cvičení v zmysle študijného poriadku). 54 % účasť na prednáškach. Absolvovanie písomnej priebežnej previerky štúdia v 13. týždni semestra s minimálnou úspešnosťou 51 %.
Výsledky vzdelávania
Študenti po absolvovaní tohto predmetu získajú vedomosti o základnej legislatíve zaoberajúcej sa problematikou zariadení spoločného stravovania, o hygienických požiadavkách pre zariadenia spoločného stravovania, o požiadavkách na osoby pracujúce v zariadeniach spoločného stravovania a o zásadách SVP, SHP a HACCP v zariadeniach spoločného stravovania, ktoré sú aplikovateľné v praxi.
Stručná osnova predmetu
Základná legislatíva, príslušné orgány, kontrolné činnosti, typy zariadení spoločného stravovania, uvedenie priestorov do prevádzky, hygienické požiadavky, stavebné požiadavky, SVP, SHP, HACCP, dokumentácia, sanitácia a odpady v zariadeniach spoločného stravovania, alergény v pokrmoch, hygienické požiadavky pri príprave pokrmov, stánkový a ambulantný predaj.
Sylabus predmetu
Prednášky:
1. Úvod do predmetu, stravovanie a zdravá výživa;
2. Typy zariadení spoločného stravovania a povinnosti prevádzkovateľa;
3. Uvedenie priestorov gastronomického zariadenia do prevádzky a prevádzkový poriadok;
4. Hygienické pravidlá - zásady SVP, SHP aplikovaná na zariadenia spoločného stravovania;
5. Odpady v zariadeniach spoločného stravovania;
6. Hygienické požiadavky na osoby pracujúce v zariadeniach spoločného stravovania;
7. Skladovanie potravinárskeho tovaru a pokrmov v zariadeniach spoločného stravovania;
8. Alergény v pokrmoch a ich označovanie;
9. Hygienické požiadavky pri príprave pokrmov svetovej kuchyne;
10. Hygienické požiadavky pri manipulácií s čapovanými nápojmi a výrobe a predaji lahôdkarských výrobkov;
11. Hygienické požiadavky pri výrobe a predaji zmrzliny, cukrárenských výrobkov.
12. Požiadavky na ubytovacie zariadenia so stravovacími službami;
13. Hygienické požiadavky pri stánkovom a ambulantnom predaji;
Cvičenia:
1. Základná legislatíva a orgány zaoberajúce sa problematikou zariadení spoločného stravovania;
2. Mikrobiologické kritéria pre potraviny.
3. Všeobecné hygienické požiadavky na priestory zariadení spoločného stravovania: budovy, infraštruktúra, vnútorné členenie;
4. Všeobecné hygienické požiadavky na priestory zariadení spoločného stravovania: vetranie, osvetlenie, zariadenia a materiály, voda;
5. Sanitácia v zariadeniach spoločného stravovania;
6. Hygienické pravidlá - HACCP aplikovaný na zariadenia spoločného stravovania;
7. Procesy prebiehajúce v zariadeniach spoločného stravovania;
8. Hygienické požiadavky pri výrobe a príprave pokrmov, odber vzoriek a laboratórna analýza pokrmov;
9. Hygienické požiadavky pri výrobe pokrmov v rámci liečebnej výživy;
10. Zásady servírovania, výdaja a prepravy pokrmov;
11. Prevádzkovanie zariadení školského stravovania;
12. Dokumentácia SVP v zariadení spoločného stravovania (exkurzia);
13. Písomný test na overenie vedomostí.
Odporúčaná literatúra
1. Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia
2. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania
3. Zákon NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách
4. Potravinový kódex SR (http://www.svps.sk/legislativa/legislativa_kodex.asp)
5. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín; https://www.slov-lex.sk/ezz; http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=sk
Podmienky na absolvovanie predmetu
Podmienky na absolvovanie predmetu:
100 % účasť na cvičeniach (náhrada vymeškaných cvičení v zmysle študijného poriadku). 54 % účasť na prednáškach. Absolvovanie písomnej priebežnej previerky štúdia v 13. týždni semestra s minimálnou úspešnosťou 51 %.
Záverečné hodnotenie:
100 % účasť na cvičeniach (náhrada vymeškaných cvičení v zmysle študijného poriadku). Absolvovanie písomnej previerky štúdia v 13. týždni semestra s minimálnou úspešnosťou 51 %.
Záverečná skúška je udelená na základe hodnotenia získaných vedomostí v rozsahu A (91-100%), B (81–90%), C (71-80%), D (61-70%), E (51-60%) a FX (50% a menej).
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
  slovenský   
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 0
ABCDEFX
0.00.00.00.00.00.0
 
Dátum poslednej zmeny: 28.11.2022
Schválil: Garant Prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
Skip to content