Materiály a predmety v potravinárstve

Študijný program: trh a kvalita potravín externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaHTP/MvP TaKPef3/22    Skratka: MvP TaKPef3
  •  Kredity: 2
  •  Ukončenie: Zápočet a skúška
  •   Prednášky: 1 / Cvičenia: 2
  •   Semester: zimný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 1 / 2   -   Za obdobie štúdia: 13 / 26 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Skúšajúci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Podmienkou pre absolvovanie predmetu je aktívna účasť na prednáškach a cvičeniach, vypracovanie seminárnej práce na zvolenú tému, získanie zápočtu a úspešné absolvovanie skúšky v zmysle schváleného študijného poriadku pre príslušný akademický rok.
Výsledky vzdelávania
Študenti získajú rozšírené teoretické a praktické vedomosti z problematiky hygieny potravín so špecializáciou na hygienické a zdravotné požiadavky na predmety a materiály používané v potravinárskom priemysle. Absolvovaním predmetu po ukončení vysokoškolského štúdia budú schopní poskytovať odborné služby a poradenstvo v problematike výberu a použitia materiálov pre potravinárske účely vrátane projektovania, výstavby a prevádzky potravinárskych závodov.
Stručná osnova predmetu
Disciplína oboznamuje študentov o predmetoch a materiáloch používaných potravinárskom
priemysle vrátane činnosti technologických celkov.
Sylabus predmetu
Prednášky:
1. Význam a ciele disciplíny
2. Obalové materiály potravín
3. Potravinárske závody – výstavba, základné vybavenie
4. Základné potravinárske stroje a zariadenia
5. Projektovanie a výstavba mäsospracujúcich závodov, vonkajšia a vnútorná prevádzka
6. Zariadenia pre spracovanie mäsa na mäsové výrobky
7. Výstavba a prevádzka hydinárskych závodov
8. Výstavba a prevádzka mliekarenských závodov a prevádzok
9. Zariadenia pre získavanie a ošetrovanie mlieka v prvovýrobe
10. Zariadenia pre ošetrenie a spracovanie mlieka v mliekarenskom závode
11. Zariadenia v gastronómií prichádzajúce do kontaktu s potravinami
12. Sanitačné systémy v potravinárskych závodoch.
13. Zápočet
Cvičenia:
1. Základná legislatívna materiálov prichádzajúcich do kontaktu s potravinami
2. Požiadavky na obalové materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami
3. Základné požiadavky na potravinárske závody
4. Základné požiadavky na potravinárske stoje a zariadenia
5. Strojné zariadenia jatočnej výroby
6. Špeciálne strojné zariadenia mäsovej výroby
7. Stroje a linky hydinárskych závodov
8. Výstavba a prevádzka mliekarenských závodov a prevádzok
9. Dojacie linky a dojacie zariadenia
10. Zariadenia pre spracovanie mlieka v mliekarenskom závode
11. Špeciálna gastrotechnika - Gastro, obchodné prevádzky
12. Chladiarenské zariadenia a chladiarenský reťazec
13. Udeľovanie zápočtov
Odporúčaná literatúra
1. Maľa, P. Základy potravinárskej techniky, M&M, Prešov, 1998
2. Maľová, J. Všeobecná hygiena a analýzy potravín, UVLF, 2016
3. Nariadenie Komisie (ES) č. 2023/2006 z 22. decembra 2006 o správnych výrobných postupoch materiálov a predmetov určených na styk s potravinami
4. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/627 z 15. marca 2019, ktorým sa stanovujú jednotné praktické opatrenia na vykonávanie úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625
5. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami
6. Nariadenie (ES) č.853/2004 Európskeho parlamentu a Rady
7. Zákon NR SR č.152/1995 o potravinách v znení neskorších predpisov
8. Potravinový kódex SR (PK SR)
Podmienky na absolvovanie predmetu
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou pre absolvovanie predmetu je aktívna účasť na prednáškach a cvičeniach, vypracovanie seminárnej práce na zvolenú tému, získanie zápočtu a úspešné absolvovanie skúšky v zmysle schváleného študijného poriadku pre príslušný akademický rok.
Záverečné hodnotenie:
Získanie zápočtu a absolvovanie skúšky v zmysle schváleného študijného poriadku pre príslušný akademický rok.
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
POZNÁMKA
žiadne
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 48
ABCDEFX
58.3331.258.332.080.00.0
 
Dátum poslednej zmeny: 21.11.2022
Schválil: Garant Prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
Skip to content