Pestovanie a kvalita čerstvého ovocia a zeleniny

Študijný program: trh a kvalita potravín externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaHTP/PaKČOZ1 TaKPef/22    Skratka: PaKČOZ1 TaKPef
  •  Kredity: 0
  •  Ukončenie: Zápočet
  •   Prednášky: 1 / Cvičenia: 2
  •   Semester: letný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 1 / 2   -   Za obdobie štúdia: 13 / 26 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Základnou podmienkou na úspešné absolvovanie predmetu je 100% účasť a splnenie úplného odborného programu výučby. V prípade ospravedlnenej neúčasti vypracuje študent seminárnu prácu z učiva, ktoré zameškal. Predmet je dvojsemestrálny, prvý semester je uzatvorený zápočtom.
Výsledky vzdelávania
Študent získava absolvovaním predmetu základné vedomosti o záhradníctve, pestovaní vybraných druhov ovocia a zeleniny, požiadavkách na kvalitu, ako aj zručnosti pri praktickom hodnotení kvality vybraných druhov ovocia a zeleniny. V praxi sú všetky získané vedomosti a zručnosti využiteľné napr. na úrovni manažéra kvality v sektore ovocia a zeleniny až po úroveň maloobchodu.
Stručná osnova predmetu
Predmet Pestovanie a kvalita ovocia a zeleniny je zameraný na dve základné časti – zvládnutie základných poznatkov o záhradníctve, o agrotechnike a botanickom zaradení jednotlivých druhov ovocia a zeleniny. V druhej časti je predmet zameraný na požiadavky na kvalitu jednotlivých druhov ovocia a zeleniny, podrobnejšie informácie o medzinárodných organizáciách v oblasti tvorby noriem kvality, informácie o legislatívnom rámci EÚ a národnej legislatíve v oblasti.
Sylabus predmetu
1 Zloženie pôdy
2 Pôdne druhy
3 Druhy poľnohospodárskych plodín v sektore ovocia a zeleniny
4 Osevné plány
5 Rez ovocných stromov
6 Rez viniča
7 Systém výsadby zeleniny
8 Produkcia ovocia a zeleniny na národnej úrovni
9 Spôsob dotácie poľnohospodárov
10 Nadnárodné normy pre produkciu ovocia a zeleniny
11 Klasifikácia a rozdelenie druhov ovocia a zeleniny
12 Predaj a uvádzanie ovocia a zeleniny konečnému spotrebiteľovi
13 Úradné kontroly v ovocinársko-zeleninárskom sektore
Odporúčaná literatúra
Záhradníctvo, Pevná a kol.,
Rez a tvarovanie ovocných drevín, Oleg Paulen, 2013
Pestovanie a kvalita ovocia a zeleniny, cvičenia, Viera Baričičová, skriptá UVMLF, 2014
Nariadenie Rady a parlamentu (EU) č. 1308/2013
Nariadenie Komisie ( EU) č. 543/2011
Podmienky na absolvovanie predmetu
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Základnou podmienkou na úspešné absolvovanie predmetu je 100% účasť a splnenie úplného odborného programu výučby. V prípade ospravedlnenej neúčasti vypracuje študent seminárnu prácu z učiva, ktoré zameškal. Predmet je dvojsemestrálny, prvý semester je uzatvorený zápočtom.
Záverečné hodnotenie:
zápočet
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 103
ABCDEFX
0.0100.0
 
Dátum poslednej zmeny: 23.11.2022
Schválil: Garant Prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
Skip to content