Pestovanie a kvalita čerstvého ovocia a zeleniny

Študijný program: trh a kvalita potravín externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaHTP/PaKČOZ2 TaKPef/22    Skratka: PaKČOZ2 TaKPef
  •  Kredity: 6
  •  Ukončenie: Zápočet a skúška
  •   Prednášky: 1 / Cvičenia: 2
  •   Semester: zimný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 1 / 2   -   Za obdobie štúdia: 13 / 26 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Podmieňujúce:  
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Skúšajúci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Základnou podmienkou na úspešné absolvovanie predmetu je 100% účasť a splnenie úplného odborného programu výučby. V prípade ospravedlnenej neúčasti vypracuje študent písomnú prácu z učiva, ktoré zameškal. Predmet je dvojsemestrálny, prvý semester je uzatvorený zápočtom. V priebehu každého semestra bude jedna písomná previerka s celkovým počtom bodov 25, na získanie zápočtu je potrebné dosiahnuť minimálne 15 bodov. Skúška je udelená na základe hodnotenia získaných vedomostí (v rozsahu A-E).
Výsledky vzdelávania
Študent získava absolvovaním predmetu základné vedomosti o záhradníctve, pestovaní vybraných druhov ovocia a zeleniny, požiadavkách na kvalitu, ako aj zručnosti pri praktickom hodnotení kvality vybraných druhov ovocia a zeleniny. V praxi sú všetky získané vedomosti a zručnosti využiteľné napr. na úrovni manažéra kvality v sektore ovocia a zeleniny až po úroveň maloobchodu.
Stručná osnova predmetu
Predmet Pestovanie a kvalita ovocia a zeleniny je zameraný na dve základné časti – zvládnutie základných poznatkov o záhradníctve, o agrotechnike a botanickom zaradení jednotlivých druhov ovocia a zeleniny. V druhej časti je predmet zameraný na požiadavky na kvalitu jednotlivých druhov ovocia a zeleniny, podrobnejšie informácie o medzinárodných organizáciách v oblasti tvorby noriem kvality, informácie o legislatívnom rámci EÚ a národnej legislatíve v oblasti.
Sylabus predmetu
1 Rozdelenie ovocia podľa obchodných noriem
2 Rozdelenie zeleniny podľa obchodných noriem
3 Klasifikácia ovocia na základe kvalitatívnych znakov
4 Klasifikácia zeleniny na základe kvalitatívnych znakov
5 Medzinárodné poľnohospodárske normy EHK/OSN
6 Schéma uplatňovania OECD medzinárodných noriem kvality pre klasifikáciu ovocia a zeleniny
7 Codex Alimentarius z pohľadu sektora ovocia a zeleniny
8 Všeobecná obchodná norma
9 Špecializované sekcie EHK/OSN z pohľadu ovocia a zeleniny
10 Obchodné úpravy ovocia a zeleniny v obchodných sieťach
11 Problémy spojené s uvádzaním ovocia a zeleniny na trh
12 Obchodné normy pre vybrané druhy ovocia
13 Obchodné druhy pre vybrané druhy zeleniny
Odporúčaná literatúra
Rez a tvarovanie ovocných drevín, Oleg Paulen, 2013
Pestovanie a kvalita ovocia a zeleniny, cvičenia, Viera Baričičová, skriptá UVLF, 2014 Nariadenie Rady a parlamentu (EU) č. 1308/2013
Nariadenie Komisie ( EU) č. 543/2011
Podmienky na absolvovanie predmetu
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Základnou podmienkou na úspešné absolvovanie predmetu je 100% účasť a splnenie úplného odborného programu výučby. V prípade ospravedlnenej neúčasti vypracuje študent písomnú prácu z učiva, ktoré zameškal. Predmet je dvojsemestrálny, prvý semester je uzatvorený zápočtom. V priebehu každého semestra bude jedna písomná previerka s celkovým počtom bodov 25, na získanie zápočtu je potrebné dosiahnuť minimálne 15 bodov. Skúška je udelená na základe hodnotenia získaných vedomostí (v rozsahu A-E).
Záverečné hodnotenie:
skúška
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 102
ABCDEFX
28.4325.4921.5719.614.90.0
 
Dátum poslednej zmeny: 23.11.2022
Schválil: Garant Prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
Skip to content