Predaj potravín

Študijný program: trh a kvalita potravín externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaHTP/PredajP TaKPef/22    Skratka: PredajP TaKPef
  •  Kredity: 2
  •  Ukončenie: Zápočet a skúška
  •   Prednášky: 1 / Cvičenia: 2
  •   Semester: zimný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 1 / 2   -   Za obdobie štúdia: 13 / 26 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Skúšajúci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Pre absolvovanie predmetu študent musí mať aktívnu účasť na prednáškach a cvičeniach. Podmienkou na absolvovanie predmetu je odovzdávanie protokolov, získanie zápočtu a úspešné absolvovanie ústnej skúšky. Skúška je udelená na základe hodnotenia získaných vedomostí (v rozsahu A-E).
Výsledky vzdelávania
Získanie poznatkov o predaji potravín konečnému spotrebiteľovi v kontexte ochrany zdravia ľudí a ochrany spotrebiteľa na trhu potravín. Výsledky vzdelávania sú overované zápočtovým testom a záverečnou skúškou.
Stručná osnova predmetu
Potravinové právo. Potravinový reťazec. Európska a národná legislatíva. Predaj potravín. Formy predaja potravín. Zodpovednosť prevádzkovateľa potravinárskeho podniku pri umiestňovaní potravín na trh. Požiadavky na bezpečnosť a kvalitu potravín. Správna hygienická prax. Postupy založené na analýze rizík a kritických kontrolných bodov. Označovanie, reklama a prezentácia potravín. Ochrana spotrebiteľa na trhu s potravinami. Systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá. Správne delikty. Register potravín pre potravinový semafor.
Odporúčaná literatúra
- Nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín
- Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom
- Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 127/2012 o označovaní potravín
- Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa
Podmienky na absolvovanie predmetu
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pre absolvovanie predmetu študent musí mať aktívnu účasť na prednáškach a cvičeniach. Podmienkou na absolvovanie predmetu je odovzdávanie protokolov, získanie zápočtu a úspešné absolvovanie ústnej skúšky. Skúška je udelená na základe hodnotenia získaných vedomostí (v rozsahu A-E).
Záverečné hodnotenie:
Skúška. Záverečné hodnotenie sa vykonáva klasifikačnými stupňami A, B, C, D, E, FX.
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
  slovenský   
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 0
ABCDEFX
0.00.00.00.00.00.0
 
Dátum poslednej zmeny: 26.11.2022
Schválil: Garant Prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
Skip to content