Prídavné látky a prísady v potravinách

Študijný program: trh a kvalita potravín externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaHTP/PL TaKPef/22    Skratka: PL TaKPef
  •  Kredity: 2
  •  Ukončenie: Zápočet a skúška
  •   Prednášky: 1 / Cvičenia: 2
  •   Semester: zimný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 1 / 2   -   Za obdobie štúdia: 13 / 26 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Podmieňujúce:  
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Skúšajúci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Základnými podmienkami absolvovania predmetu je 100 % aktívna účasť na cvičeniach, s
možnosťou vynechania maximálne 3 cvičení za semester, z toho jedno cvičenie môže študent
vynechať bez náhrady a ostatné si musí nahradiť, vypracovanie a verejná obhajoba semestrálnej práce na vybranú tému a úspešné absolvovanie skúšky v zmysle schváleného študijného poriadku pre príslušný akademický rok. Skúška je udelená na základe hodnotenia získaných vedomostí (v rozsahu A-FX).
Výsledky vzdelávania
Študent po absolvovaní predmetu získava vedomosti o povolených prídavných látkach a
prísadách do potravín. Naučí sa rozdeľovať prídavné látky do jednotlivých funkčných skupín a tiež získava vedomosti o použití jednotlivých prídavných látok do konkrétnych potravín. Cieľom je vytvorenie uceleného prehľadu v problematike aditívnych látok a osvojenie vedomostí o možných rizikách konzumácie určitých aditívnych látok a rozoznanie ich označovania na obaloch potravín. V rámci predmetu študent získava praktické skúsenosti s laboratórnymi technikami využívanými na detekciu aditívnych látok v potravinách.
Stručná osnova predmetu
Používanie a označovanie /správnosť označovania, chyby označovania/ prídavných látok a prísad. Požiadavky na čistotu a identitu prídavných látok. Prídavné látky do potravín všeobecne povolené. Farbivá do potravín. Sladidlá do potravín. Iné prídavné látky. Arómy v potravinách. Hodnotenie vplyvu použitia prídavných látok a prísad na senzorickú kvalitu potravín. Analytické metódy detekcie prídavných látok. Stanovenie obsahu dusitanov a dusičnanov, NaCl v potravinách. Stanovenie prítomnosti a množstva organických kyselín v potravinách z obchodnej siete. Stanovenie prítomnosti antioxidantov v potravinách. Stanovenie prítomnosti škrobu a farbív v potravinách. Hodnotenie vplyvu použitia prídavných látok na senzorickú kvalitu mäsových výrobkov. Stanovenie prídavných látok v cukrovinkách. Hodnotenie kvality kávy a čajov. Stanovenie aditívnych látok v nealkoholických nápojoch. Analytické metódy detekcie PL v potravinách na ŠVPU
Sylabus predmetu
Prednášky
1. Prídavne látky – základne pojmy, rozdelenie, schvaľovanie a používané množstvo PL v potravinách.
2. Používanie a označovanie prídavných látok. Požiadavky na čistotu a identitu prídavných látok.
3. Prídavné látky do potravín všeobecne povolené.
4. Farbivá do potravín.
5. Sladidlá do potravín.
6. Iné prídavné látky.
7. Arómy v potravinách
8. Podmienene povolené konzervačné látky a antioxidanty.
9. Osobitné prísady do potravín.
10. Povolené prídavné látky v potravinách a prípravkoch pre dojčatá a malé deti
11. Prídavné látky v mäsových výrobkoch
12. Prídavné látky v mlieku a mliečnych výrobkoch
13. Prídavné látky v alko a nealko nápojoch
Praktické cvičenia
1. Označovanie aditívnych látok na obale. Správnosť a chyby označovania aditívnych látok
2. Stanovenie obsahu dusitanov a dusičnanov v potravinách.
3. Stanovenie NaCl v potravinách.
4. Stanovenie prítomnosti a množstva organických kyselín v potravinách z obchodnej siete.
5. Stanovenie prítomnosti antioxidantov v potravinách
6. Obsah síry vo víne – stanovenie celkovej, voľnej a viazanej síry vo vínach z obchodnej siete. Stanovenie alkoholu a prchavých kyselín vo víne. Označovanie PL na obale.
7. Stanovenie prítomnosti škrobu v potravinách.
8. Stanovenie farbív v potravinách.
9. Hodnotenie vplyvu použitia prídavných látok na senzorickú kvalitu mäsových výrobkov.
10. Stanovenie prídavných látok v cukrovinkách
11. Hodnotenie kvality kávy a čajov.
12. Stanovenie aditívnych látok v nealkoholických nápojoch
13. Analytické metódy detekcie PL v potravinách na ŠVPU
Odporúčaná literatúra
FIKSELOVÁ, Martina - MELLEN, M. - MARCINČÁK, Slavomír. Zdravotná bezpečnosť potravín. 1. prepracované vydanie. Nitra : Vydavateľstvo SPU, 2018. 120 s. ISBN 978-80-552-1817-5. , druh učebného textu: vysokoškolské skriptá
Marcinčák, Slavomír, Pospiech Matej. Prídavné látky. In Turek, P. a kol., Hygiena a
technológia mäsa a mäsových výrobkov. Košice, UVLF v Košiciach, 2016, Prvé vydanie, 336 s., ISBN: 978-80-8077-513-1, Vysokoškolská učebnica.
Marcinčák, Slavomír; Pospiech, Matej; Turek, Peter. Prídavné látky v mäsových výrobkoch. Definície, podmienky použitia a konzervačné látky. MASO, 27, 2, 2016, 31 – 36. ISSN 1210-4086, druh učebného textu: odborný článok
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách.
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1129/2011 z 11. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 vytvorením zoznamu Únie obsahujúceho prídavné látky v potravinách
Podmienky na absolvovanie predmetu
Obsahová prerekvizita:
Tovaroznalectvo, Biotechnologická výroba a kvalita potravín
Priebežné hodnotenie:
Prezentovanie pripravenej ppt prezentácie tematicky zameranej na problematiku prídavných látok.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Základnými podmienkami absolvovania predmetu je 100 % aktívna účasť na cvičeniach, s
možnosťou vynechania maximálne 3 cvičení za semester, z toho jedno cvičenie môže študent
vynechať bez náhrady a ostatné si musí nahradiť, vypracovanie a verejná obhajoba semestrálnej práce na vybranú tému a úspešné absolvovanie skúšky v zmysle schváleného študijného poriadku pre príslušný akademický rok. Skúška je udelená na základe hodnotenia získaných vedomostí (v rozsahu A-FX).
Záverečné hodnotenie:
Skúška je udelená na základe hodnotenia získaných vedomostí v rozsahu A (91-100%), B (81–90%), C (71-80%), D (61-70%), E (51-60%) a FX (50% a menej).
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 100
ABCDEFX
61.028.07.04.00.00.0
 
Dátum poslednej zmeny: 24.11.2022
Schválil: Garant Prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
Skip to content