Spoločná poľnohospodárska politika

Študijný program: trh a kvalita potravín externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaHTP/SPP TaKPef/22    Skratka: SPP TaKPef
  •  Kredity: 5
  •  Ukončenie: Zápočet a skúška
  •  
  •   Semester: zimný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 2   -   Za obdobie štúdia: 26 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Cvičiaci:
Skúšajúci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Základnou podmienkou na úspešné absolvovanie predmetu je 100% účasť a splnenie úplného odborného programu výučby. V prípade ospravedlnenej neúčasti vypracuje študent seminárnu prácu z učiva, ktoré zameškal.Aktívna účasť na praktických cvičeniach v zmysle Študijného poriadku UVLF v Košiciach a úspešné vykonanie skúšky.
Výsledky vzdelávania
Študent získava absolvovaním predmetu základné vedomosti o fungovaní SPP, vedomosti o spoločnej organizácii trhu EÚ a právnom rámci uplatňovania SOT na národnej úrovni. Študent by mal byť schopný orientovať sa v legislatíve EÚ v oblasti SOT, mal by vedieť akým spôsobom sa legislatíva EÚ uplatňuje na národnej úrovni.
Stručná osnova predmetu
Predmet SPP EÚ je zameraný na právny rámec a fungovanie Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, dôsledky ratifikácie Lisabonskej zmluvy pre členské štáty a dopad na národnú legislatívu. Podrobnejšie informácie o jednotlivých častiach SPP – spoločná organizácia trhu pre vybrané komodity.
Sylabus predmetu
1. Všeobecná charakteristika spoločnej poľnohospodárskej politiky
2. Význam SPP a jej prepojenie s kľúčovými oblasťami EÚ
3. Ciele SPP
4. Zásady SPP I (zjednotený trh)
5. Zásady SPP II (finančná solidarita)
6. Zásady SPP III (ochrana európskeho poľnohospodárstva clami)
7. Spoločné pravidlá hospodárskej súťaže
8. Povinná koordinácia vnútroštátnych trhových systémov
9. Európska organizácia trhu
10. Piliere SPP
11. Rozvoj SPP
12. Financovanie SPP I (Európsky záručný fond pre poľnohospodárstvo - priame platby a výklady pre organizáciu trhu)
13. Financovanie SPP II (Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka - programy na rozvoj vidieka)
Odporúčaná literatúra
Zmluva o EÚ ( Lisabonská zmluva) Nariadenie Rady a parlamentu (EU) č. 1308/2013 Nariadenie Komisie ( EU) č. 543/2011
Podmienky na absolvovanie predmetu
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Základnou podmienkou na úspešné absolvovanie predmetu je 100% účasť a splnenie úplného odborného programu výučby. V prípade ospravedlnenej neúčasti vypracuje študent seminárnu prácu z učiva, ktoré zameškal.Aktívna účasť na praktických cvičeniach v zmysle Študijného poriadku UVLF v Košiciach a úspešné vykonanie skúšky.
Záverečné hodnotenie:
zápočet, skúška
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
  slovenský   
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 9
ABCDEFX
33.3333.3333.330.00.00.0
 
Dátum poslednej zmeny: 14.10.2022
Schválil: Garant Prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
Skip to content