Stáž (potravinárske podniky a zariadenia spoločného stravovania)

Študijný program: trh a kvalita potravín externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaHTP/Stáž TaKPef/22    Skratka: Stáž TaKPef
  •  Kredity: 2
  •  Ukončenie: Zápočet
  •  
  •   Semester: zimný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný:    -   Za obdobie štúdia: 20s (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Stáž musí byť absolvovaná v ZS v príslušnom AR do termínu začatia LS. Stáž je v rozsahu 20 hodín. Výber prevádzky je na samotnom študentovi. Študent odovzdá garantovi „Potvrdenie o absolvovaní stáže podpísané a potvrdené štatutárnym zástupcom prevádzky alebo ním poverenej osoby. Študent pripraví pre uznanie stáže zápočtom „Správu zo stáže“.
Výsledky vzdelávania
Študent absolvovaním stáže spoznáva vybrané technologické postupy pri výrobe potravín, oboznamuje sa s mechanizmami kontroly kvality produkovaných potravín a vníma zložitosti, ktoré sú spojené s výrobou potravín, uvádzaním na trh, cenotvorbou pri uplatňovaní výrobkov v závislosti na kvalite a dodávateľsko - odberateľských vzťahoch. Cieľom je získanie poznatkov z reálnej praxe pri výrobe, spracovaní a poskytovaní potravín.
Stručná osnova predmetu
Výrobné zameranie a sortiment potravinárskej výroby, systém stanovenia parametrov kvality produkovaných výrobkov, kontrola ukazovateľov kvality, ich periodicita a príslušné opatrenia. Skúsenosti producenta s uplatnením produkovaných výrobkov na domácom, spoločnom trhu a trhu tretích krajín. Mechanizmy dodávateľsko – odberateľských vzťahov. Vlastné poznatky študenta o kvalite potravinárskych produktov, prínos stáže pre dosiahnutie potrebnej úrovni a pripravenosti v oblasti praktických vedomostí pre budúce povolanie.
Sylabus predmetu
Študent sa pri absolvovaní stáže zameriava na:
a/ Výrobné zameranie potravinárskej prevádzky
b/ Sortiment potravinárskej prevádzky
c/ Systém stanovenia parametrov kvality produkovaných výrobkov a periodicita kontroly ukazovateľov kvality
d/ Skúsenosti producenta s uplatnením produkovaných výrobkov na domácom trhu, spoločnom trhu a trhu tretích krajín
e/ Vlastný poznatok stážistu o kvalite produkovaných výrobkov predmetnej prevádzky
Odporúčaná literatúra
1. Vnútorné predpisy potravinárskych prevádzok,
2. Zákon NR SR 152/1995 o potravinách v znení neskorších predpisov
(Novela zákona o potravinách, s účinnosťou od 1.7.2022),
a vykonávacie vyhlášky a predpisy k predmetnému zákonu.
Podmienky na absolvovanie predmetu
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Stáž musí byť absolvovaná v ZS v príslušnom AR do termínu začatia LS. Stáž je v rozsahu 20 hodín. Výber prevádzky je na samotnom študentovi. Študent odovzdá garantovi „Potvrdenie o absolvovaní stáže podpísané a potvrdené štatutárnym zástupcom prevádzky alebo ním poverenej osoby. Študent pripraví pre uznanie stáže zápočtom „Správu zo stáže“.
Záverečné hodnotenie:
Udelenie zápočtu na základe odovzdania garantovi „Potvrdenia o absolvovaní stáže“, ktoré je podpísané a potvrdené štatutárnym zástupcom prevádzky alebo ním poverenej osoby a „Správy zo stáže“.
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 46
ABCDEFX
0.0100.0
 
Dátum poslednej zmeny: 24.11.2022
Schválil: Garant Prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
Skip to content