Technológia výroby a kvalita cereálií

Študijný program: trh a kvalita potravín externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaHTP/VýrCe TaKPef/22    Skratka: VýrCe TaKPef
  •  Kredity: 6
  •  Ukončenie: Zápočet a skúška
  •   Prednášky: 1 / Cvičenia: 2
  •   Semester: letný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 1 / 2   -   Za obdobie štúdia: 13 / 26 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Skúšajúci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Pre absolvovanie predmetu musí študent prejaviť aktívnu účasť na prednáškach a cvičeniach. Zápočet sa udelí študentovi, ktorý vypracuje do zavedeného zošita protokoly z jednotlivých praktických cvičení a predloží ich na kontrolu vyučujúcemu. Skúška sa udelí študentovi na základe hodnotenia nadobudnutých vedomostí v rozsahu hodnotenia od A - E. Pre úspešné absolvovanie skúšky je potrebné získať minimálne 51 % z každej odpovede v zmysle platného študijného poriadku.
Výsledky vzdelávania
Absolvovaním predmetu študent získa poznatky a zručnosti v oblasti bezpečnosti, hygieny a
technológie spracovania rastlinných komodít so zameraním na výrobu bezpečných potravín a
ochranu zdravia konzumentov. Cieľom je priblížiť študentovi technológie spracovania cereálií (mlynárske, pekárske, cukrárske, výroba trvanlivého pečiva, snack, extrudovaných, expandovaných výrobkov a cestovín), nové pohľady, moderné technológie a perspektívy efektívneho potravinárskeho spracovania a využitia cereálií. Východiskom štúdia je poznanie základných technologických postupov skladovania a spracovania cereálií v mlynoch a pekárňach, základných pekárskych, pečivárskych, cestovinárskych surovín a prísad, uskladňovanie výrobkov a predĺženie trvanlivosti.
Stručná osnova predmetu
Jedlé obilie, klasifikácia z hľadiska kvality. Technologické vlastnosti obilia, mlynárska a pekárska akosť. Chemické zloženie obilnín, bielkoviny zrna pšenice, hydratovaný lepok. Technológia skladovania obilia, straty pri skladovaní, kinetika sušeného obilia, klasifikácia a
štandardizácia obilia. Zostavenie zmesi na zámel, hydrotermická úprava obilia, technológia mletia, triedenie meliva Technologické postupy v mlynoch, mletie pšenice a raže, mlynské diagramy, popolový diagram podľa Mohsa, triedenie krupíc a akostná charakteristika. Základné pekárske, pečivárske a cestovinárske suroviny a prísady, chemické zloženie múk, pekárska akosť pšeničnej múky. Sacharidovo-amylázový a bielkovinovo - proteinázový komplex múk, skladovanie múky, faktory ovplyvňujúce zrenie, oxidačné procesy. Príprava cesta, miesenie cesta, tvarovanie cesta, biochemické procesy v cestách, oxidačné, redukujúce látky, enzýmové preparáty, kyprenie cesta, fyzikálne, chemické a biochemické. Spôsoby pečenia a druhy pecí, výroba chleba, bežného pečiva a trvanlivého pečiva, kvalitatívne a hygienické požiadavky.
Zmrazovanie ciest a pekárskych výrobkov. Extrúzia a expanzia, snack výrobky. Technológia cestovín
Sylabus predmetu
Sylabus prednášok
1. Jedlé obilie, klasifikácia z hľadiska kvality
2. Technologické vlastnosti obilia, mlynárska a pekárska akosť
3. Chemické zloženie obilnín, bielkoviny zrna pšenice, hydratovaný lepok
4. Technológia skladovania obilia, straty pri skladovaní, kinetika sušeného obilia, klasifikácia a
štandardizácia obilia
5. Zostavenie zmesi na zámel, hydrotermická úprava obilia, technológia mletia, triedenie meliva
6. Technologické postupy v mlynoch, mletie pšenice a raže, mlynské diagramy, popolový
diagram podľa Mohsa, triedenie krupíc a akostná charakteristika
7. Základné pekárske, pečivárske a cestovinárske suroviny a prísady, chemické zloženie múk,
pekárska akosť pšeničnej múky
8. Sacharidovo-amylázový a bielkovinovo-proteinázový komplex múk, skladovanie múky,
faktory ovplyvňujúce zrenie, oxidačné procesy
9. Príprava cesta, miesenie cesta, tvarovanie cesta, biochemické procesy v cestách, oxidačné,
redukujúce látky, enzýmové preparáty, kyprenie cesta, fyzikálne, chemické a biochemické
10. Spôsoby pečenia a druhy pecí, výroba chleba, bežného pečiva a trvanlivého pečiva,
kvalitatívne a hygienické požiadavky
11. Zmrazovanie ciest a pekárskych výrobkov
12. Extrúzia a expanzia, snack výrobky
13. Technológia cestovín
Sylabus cvičení
1. Jedlé obilie a výrobky z obilia - legislatíva, klasifikácia z hľadiska kvality
2. Laboratórne hodnotenie ryže
3. Mlynské výrobky z obilia. Mlynárska a pekárska akosť. Členenie mlynských obilných výrobkov
4.-5. Mlyn (Pohronský Ruskov)
6. Senzorické a fyzikálno-chemické vyšetrenie múk - kyslosť múk, väznosť vody
7. Hmotnosť a kvalita hydratovaného lepku
8. Pekárenský pokus
9.-10. Pekárne (Medea)
11. Kvalitatívne, fyzikálno chemické a senzorické posúdenie pekárenských výrobkov
12. Laboratórne hodnotenie cestovín
13. Kvalitatívne, fyzikálno-chemické a senzorické posúdenie zmrazovaných ciest a
mrazených pekárskych výrobkov
Odporúčaná literatúra
1. Baranová, M.: Technológia výroby a kvalita cereálií, UVLF, Košice, 2011, 147 s. ISBN 978-80-8077-243-7
2. Baranová, M.: Technológia výroby a kvalita cereálií, Praktické cvičenia, UVLF, Košice, 2013, 152 s. ISBN 978-80-8077-344-1.
3. Wrigley et al.: Cereal Grains: Assessing and Managing Quality, 2nd edition, Cambridge, UK, 830 p. ISBN10:0081007191.
4. Maier, D. E.: Advances in Postharvest Management of Cereals and Grains. Burleigh Dodds Science Pub Ltd, Cambridge, UK, 2020, 478 p. (pre AR 2022/2023)
5. Hampl, J.: Cereální chémie a technologie I. (Skladování obilí a mlynářství), Praha 1988, 241 s.
6. Hampl, J.: Cereální chémie a technologie II. (Pekárenství), Praha 1985, 248 s.
7. Cauvain, S. P.: Bread making, Improving quality, Cambridge, Woodhead 2003, 589 s.
Podmienky na absolvovanie predmetu
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pre absolvovanie predmetu musí študent prejaviť aktívnu účasť na prednáškach a cvičeniach. Zápočet sa udelí študentovi, ktorý vypracuje do zavedeného zošita protokoly z jednotlivých praktických cvičení a predloží ich na kontrolu vyučujúcemu. Skúška sa udelí študentovi na základe hodnotenia nadobudnutých vedomostí v rozsahu hodnotenia od A - E. Pre úspešné absolvovanie skúšky je potrebné získať minimálne 51 % z každej odpovede v zmysle platného študijného poriadku.
Záverečné hodnotenie:
Zápočet sa udelí študentovi, ktorý vypracuje do zavedeného zošita protokoly z jednotlivých praktických cvičení a predloží ich na kontrolu vyučujúcemu.
Skúška sa udelí študentovi na základe hodnotenia nadobudnutých vedomostí v rozsahu hodnotenia od A - E. Pre úspešné absolvovanie skúšky je potrebné získať minimálne 51 % z každej odpovede v zmysle platného študijného poriadku.
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
POZNÁMKA
žiadne
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 103
ABCDEFX
33.9823.312.6211.6517.480.97
 
Dátum poslednej zmeny: 28.11.2022
Schválil: Garant Prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
Skip to content