Technológia výroby a kvalita cukrov

Študijný program: trh a kvalita potravín externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaHTP/VýrCu TaKPef/22    Skratka: VýrCu TaKPef
  •  Kredity: 6
  •  Ukončenie: Zápočet a skúška
  •   Prednášky: 1 / Cvičenia: 2
  •   Semester: letný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 1 / 2   -   Za obdobie štúdia: 13 / 26 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Skúšajúci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Pre absolvovanie predmetu študent musí mať aktívnu účasť na prednáškach a cvičeniach. Podmienkou na absolvovanie predmetu je odovzdávanie protokolov, získanie zápočtu a úspešné absolvovanie ústnej skúšky. Skúška je udelená na základe hodnotenia získaných vedomostí (v rozsahu A-E).
Výsledky vzdelávania
Absolvovaním predmetu študent získa poznatky a zručnosti v oblasti bezpečnosti, hygieny a
technológie spracovania rastlinných komodít so zameraním na technológiu výroby cukru a bezpečných rizík pri výrobe z pohľadu ochrany zdravia konzumentov.
Stručná osnova predmetu
Cukor a jeho použitie - potravina a surovina pre chemické a biochemické spracovanie. Prírodné a náhradné sladidlá. Technologický proces výroby repného cukru, spracovanie cukrovky, saturácia, úprava a odparovanie štiav, ošetrenie cukrovín v kryštalizátoroch. Kvalita repného cukru, výroba surového cukru a melasy, rafinácia cukru. Technológia výroby trstinového cukru. Technológia výroby niektorých ďalších cukrov, fruktózy, glukózy, laktózy, maltózy. Priemyslová výroba škrobu. Kakao ako základná surovina pri výrobe čokolád. Technológia výroby čokolád, čokoládových hmôt.
Sylabus predmetu
Prednášky:
1. Cukor a jeho použitie - potravina a surovina pre chemické a biochemické spracovanie
2. Prírodné a náhradné sladidlá
3. Technologický proces výroby repného cukru, spracovanie cukrovky, saturácia, úprava a
odparovanie štiav, ošetrenie cukrovín v kryštalizátoroch
4. Kvalita repného cukru, výroba surového cukru a melasy, rafinácia cukru, výroba trhových druhov cukru
5. Technológia výroby trstinového cukru
6. Technológia výroby niektorých ďalších cukrov, fruktózy, glukózy, laktózy, maltózy
7. Priemyslová výroba škrobu
8. Kakao ako základná surovina pri výrobe čokolád
9. Technológia výroby čokolád, čokoládových hmôt
10. Jednotlivé druhy čokolád, formovanie čokolád a čokoládových cukroviniek, požiadavky na bezpečnosť a kvalitu
11. Technológia výroby nečokoládových cukroviniek
12. Technológia výroby cukroviniek s vykryštalizovaným a nevykryštalizovaným cukrom
13. Technológia výroba cukrárskych výrobkov, skladovanie a trvanlivosť cukrárskych výrobkov
Cvičenia:
1. Laboratórne hodnotenie prírodných sladidiel - legislatívne požiadavky
2. Laboratórne hodnotenie náhradných sladidiel - legislatívne požiadavky
3. Trhové druhy repného cukru - senzorické hodnotenie
4. Termická degradácia cukrov- karamelizácia, invertný cukor, kryštalizácia sacharózy
5. Trhové druhy trstinového cukru - senzorické hodnotenie
6. Laboratórne hodnotenie trhových druhov škrobu
7. Hodnotenie kakao ako základne suroviny pri výrobe čokolád
8. Technológia výroby repného cukru a čokolád
9. Technológia výroby čokoládových hmôt čokolád, čokoládových hmôt
10. Hodnotenie čokolády - legislatívne požiadavky na čokoládu
11. Rozdelenie cukroviniek a špecifické legislatívne požiadavky
12. Technológia výroba cukrárskych výrobkov
13. Kvalitatívne hodnotenie cukrárskych výrobkov; senzorické hodnotenie, falšovanie cukrárskych výrobkov. Zápočtový test.
Odporúčaná literatúra
Odporúčaná literatúra:
1. Baranová, M.: Technológia a kvalita výroby sacharidov, čokolády a cukroviniek, UVLF, 2011
2. Hřivna, L.: Technologie sacharidu, MUvB, 2014, 79 s.
Podmienky na absolvovanie predmetu
Obsahová prerekvizita:
Predmet je zameraný na:
- technológiu výroby a kvalitu repného cukru, technológiu spracovania cukrovky, saturáciu, úpravu a odparovanie štiav, ošetrenie cukrovín v kryštalizátoroch, výrobu surového cukru a melasy, rafináciu cukru a výrobu trhových druhov cukru
- technológiu výroby trstinového cukru
- technológiu výroby čokolád, čokoládových a nečokoládových cukroviniek, čokoládových hmôt, formovanie čokolád a čokoládových cukroviniek, technológiu výroby cukroviniek s vykryšta-lizovaným a nevykryštalizovaným cukrom.
Priebežné hodnotenie:
Absolvovanie písomnej priebežnej previerky štúdia v 13. týždni semestra s minimálnou úspešnosťou 51 %.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pre absolvovanie predmetu študent musí mať aktívnu účasť na prednáškach a cvičeniach. Podmienkou na absolvovanie predmetu je odovzdávanie protokolov, získanie zápočtu a úspešné absolvovanie ústnej skúšky. Skúška je udelená na základe hodnotenia získaných vedomostí (v rozsahu A-E).
Záverečné hodnotenie:
100% účasť na cvičeniach. Náhrada cvičení podľa štúdijného poriadku.
Absolvovanie písomnej priebežnej previerky štúdia v 13. týždni semestra s minimálnou úspešnosťou 51 %.
Skúška je udelená na základe hodnotenia získaných vedomostí v rozsahu A (91-100%), B (81–90%), C (71-80%), D (61-70%), E (51-60%) a FX (50% a menej).
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
  slovenský   
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 103
ABCDEFX
43.6922.3316.57.779.710.0
 
Dátum poslednej zmeny: 28.11.2022
Schválil: Garant Prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
Skip to content