Technológia výroby a kvalita mrazených a konzervovaných rastlinných potravín

Študijný program: trh a kvalita potravín externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaHTP/VýrMrz TaKPef/22    Skratka: VýrMrz TaKPef
  •  Profilový predmet
  •  Kredity: 6
  •  Ukončenie: Zápočet a skúška
  •   Prednášky: 1 / Cvičenia: 2
  •   Semester: zimný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 1 / 2   -   Za obdobie štúdia: 13 / 26 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Skúšajúci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Pre absolvovanie predmetu študent musí mať aktívnu účasť na prednáškach a cvičeniach. Podmienkou na absolvovanie predmetu je vypracovanie semestrálnej práce, získanie zápočtu a úspešné absolvovanie ústnej skúšky. Skúška je udelená na základe hodnotenia získaných vedomostí (v rozsahu A-E). V prípade výučby "on-line" (nepriaznivá epidemiologická situácia) získa študent zápočet na základe výsledkov písomného testu v systéme Moodle.
Výsledky vzdelávania
Absolvovaním predmetu študent získa poznatky a zručnosti v oblasti bezpečnosti, hygieny a technológie spracovania rastlinných komodít so zameraním na výrobu bezpečných potravín a ochranu zdravia konzumentov. Študenti budú schopní po úspešnom ukončení procesov vzdelávania ovládať princípy zmrazovania a konzervovania rastlinných potravín. Budú rozumieť podmienkam výroby pri zmrazovaní a konzervovaní rastlinných potravín s ohľadom na zabezpečenie kvality finálnych výrobkov. Absolvovaním predmetu získajú študenti praktické zručnosti pri výrobe týchto výrobkov a ich kvalitatívnom hodnotení. Získajú vedomosti o zásadách skladovania v chladiarenských a mraziarenských skladoch, doprave a rozvoze mrazených potravín a ich uchovávaní v obchodnej sieti. Oboznámia sa s metódami rozmrazovania jednotlivých druhov mrazených surovín a potravín rastlinného pôvodu a budú schopní posudzovať kvalitu týchto výrobkov.
Stručná osnova predmetu
Predmet je zameraný na technológiu a kvalitu mrazených a konzervovaných zle údržných produktov rastlinnej výroby, vybraných druhov ovocia a zeleniny. Zahŕňa základné princípy konzervovania ovocia a zeleniny, fyzikálne konzervačné metódy- chladenie a mrazenie a zeleniny, pasterizáciu a sterilizáciu, zahusťovanie cukrom, sušenie; chemické konzervačné metódy; biologické konzervačné metódy- alkoholové a mliečne kvasenie; nové možnosti konzervovania netermickými procesmi- metódy aktívneho balenia, využívanie určitých oblastí elektrických a magnetických polí, mikrovlnové žiarenie, ionizujúce žiarenie, svetelné impulzy a vysoký tlak, ktoré umožňujú rýchlu a efektívnu produkciu výrobkov vysokej kvality.
Sylabus predmetu
Sylabus prednášok
1. Organizačné zabezpečenie disciplíny, zadanie semestrálneho projektu. Základné princípy konzervovania ovocia a zeleniny
2. Fyzikálnochemické a biochemické aspekty chladenia a zmrazovania neúdržných produktov rastlinnej výroby, nutričný a dietetický význam mrazených potravín
3. Technológia a technika výroby mrazených surovín a potravín rastlinného pôvodu, a) predbežné operácie (čistenie, pranie, triedenie, blanšírovanie, krájanie)
4. Technológia a technika výroby mrazených surovín a potravín rastlinného pôvodu, b) spôsoby zmrazovania a mraziarenské zariadenia
5. Mrazená zelenina (špenát, koreňová zelenina, zeleninové zmesi) a jej hygienická bezpečnosť
6. Mrazené ovocie (ríbezle, jahody, maliny, višne, marhule)
7. Zásady skladovania v chladiarenských a mraziarenských skladoch, doprava a rozvoz mrazených potravín a ich uchovávanie v obchodnej sieti. Metódy rozmrazovania jednotlivých druhov mrazených surovín a potravín rastlinného pôvodu
8. Fyzikálne konzervačné metódy - pasterizácia a sterilizácia
9. Fyzikálne konzervačné metódy - zahusťovanie cukrom, sušenie
10. Biologické konzervačné metódy- alkoholové a mliečne kvasenie
11. Chemické konzervačné metódy (antimikrobiálne látky, antioxidačné látky, chemické konzervačné látky, antibiotiká, fytoncídy)
12. Nové možnosti konzervovania netermickými procesmi- metódy aktívneho balenia, využívanie určitých oblastí elektrických a magnetických polí, mikrovlnové žiarenie, ionizujúce žiarenie a pod.
13. Sanitácia v mraziarenskom a konzervárenskom priemysle
Sylabus praktických cvičení
1. Metódy komplexného hodnotenia potravín, zásady odberu vzoriek, subjektívne a objektívne metódy hodnotenia potravín
2. Čerstvé ovocie a zelenina, platná legislatíva, vymedzenie pojmov, triedy kvality – čerstvé ovocie, čerstvá zelenina (napr. jablko, mrkva, petržlen)
3. Mrazená zelenina (napr. mrazená mrkva, petržlen)
4. Senzorické hodnotenie mrazených zeleninových zmesí, popis deskriptorov a vnemov pri voľnom rozmrazení pri izbovej teplote a rozmrazení krátkodobým varom
5. Kvalitatívne hodnotenie mrazenej zeleniny (napr. mrazený špenát, hrášok)
6. Kvalitatívne hodnotenie mrazeného ovocia (napr. mrazené maliny, jahody)
7. Technologické cvičenie – výroba sorbetu a jeho kvalitatívne hodnotenie
8. Kvalitatívne hodnotenie konzervovaných potravín rastlinného pôvodu (napr. slivkový, čerešňový kompót, zelený hrášok, fazuľové struky)
9. Kvalitatívne hodnotenie sušeného ovocia a zeleniny, kandizovaného ovocia)
10. Kvalitatívne hodnotenie mliečne kvasenej kapusty
11. Praktické cvičenie v závodoch spracúvajúcich mrazené a konzervované potraviny rastlinného pôvodu
12. Rozbor technológie výroby mrazených, konzervovaných potravín rastlinného pôvodu z exkurzie
13. Prezentácia semestrálnej práce
Odporúčaná literatúra
Baranová, M.: Technológia a kvalita mrazenia a spracovania ovocia a zeleniny, UVLF, 2011
Baranová, M.: Hygiena rastlinných potravín a potravinárskych prídavných látok, UVL Košice, M&M Prešov, 1999, 269 s.
Zeuthen, p., Bogh-Sorensen, L.: Food preservation techniques, Boca Raton, CRC Press, Cambridge, Woodhead 2003, 581 s.
Horčin, V.: Konzervovanie potravín, SPU Nitra, 2004, 161 s.
Hrubý, J. Technologie a technika výroby zmražených potravin, SNTL, Praha 1986, 358 s.
Lifková, Z.: Zmrazovanie potravín v mrazničkách, alfa Bratislava, 1985, 113 s.
Podmienky na absolvovanie predmetu
Obsahová prerekvizita:
Predmet je zameraný na technológiu a kvalitu mrazených a konzervovaných neúdržných produktov rastlinnej výroby, vybraných druhov ovocia a zeleniny. Zahŕňa základné princípy konzervovania ovocia a zeleniny, fyzikálne konzervačné metódy- chladenie a mrazenie a zeleniny, pasterizáciu a sterilizáciu, zahusťovanie cukrom, sušenie; chemické konzervačné metódy; biologické konzervačné metódy- alkoholové a mliečne kvasenie; nové možnosti konzervovania netermickými procesmi- metódy aktívneho balenia, využívanie určitých oblastí elektrických a magnetických polí, mikrovlnové žiarenie, ionizujúce žiarenie, svetelné impulzy a vysoký tlak, ktoré umožňujú rýchlu a efektívnu produkciu výrobkov vysokej kvality.
Priebežné hodnotenie:
Podmienkou na absolvovanie predmetu je vypracovanie semestrálnej práce, získanie zápočtu.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pre absolvovanie predmetu študent musí mať aktívnu účasť na prednáškach a cvičeniach. Podmienkou na absolvovanie predmetu je vypracovanie semestrálnej práce, získanie zápočtu a úspešné absolvovanie ústnej skúšky. Skúška je udelená na základe hodnotenia získaných vedomostí (v rozsahu A-E). V prípade výučby "on-line" (nepriaznivá epidemiologická situácia) získa študent zápočet na základe výsledkov písomného testu v systéme Moodle.
Záverečné hodnotenie:
Podmienkou na úspešné absolvovanie predmetu je úspešné absolvovanie ústnej skúšky. Skúška je udelená na základe hodnotenia získaných vedomostí (v rozsahu A-E). V prípade výučby "on-line" (nepriaznivá epidemiologická situácia) získa študent zápočet na základe výsledkov písomného testu v systéme Moodle.
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
POZNÁMKA
žiadne
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 103
ABCDEFX
46.628.1610.6811.652.910.0
 
Dátum poslednej zmeny: 27.11.2022
Schválil: Garant Prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
Skip to content