Technológia výroby a kvalita produktov hydiny, rýb, zveriny a medu

Študijný program: trh a kvalita potravín externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaHTP/TVaKv TaKPef/22    Skratka: TVaKv TaKPef
  •  Profilový predmet
  •  Kredity: 7
  •  Ukončenie: Zápočet a skúška
  •   Prednášky: 1 / Cvičenia: 2
  •   Semester: letný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 1 / 2   -   Za obdobie štúdia: 13 / 26 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Skúšajúci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Účasť na prednáškach nie je povinná. Základnou podmienkou pre úspešné absolvovanie predmetu je aktívna a 100%-ná účasť na praktických cvičeniach v súlade so študijným poriadkom UVLF v Košiciach. Študentovi môžu chýbať z príslušného predmetu tri cvičenia za semester, z toho jedno cvičenie môže vynechať bez náhrady, ostatné si musí nahradiť, spravidla v prvých troch týždňoch od ukončenia semestra. Podmienkou je aj úspešné absolvovanie skúšky.
Výsledky vzdelávania
Študent po absolvovaní predmetu získa vedomosti zo základnej právnej úpravy produkcie hydinového mäsa, mäsových výrobkov z hydinového mäsa, vajec, vaječných výrobkov, produktov rybolovu a výrobkov z nich, zveriny a medu. Ovláda technologické postupy spracovania, analýzy a kvalitatívne požiadavky na hydinové mäso, mäsové výrobky z hydinového mäsa, vajcia, vaječné výrobky, produkty rybolovu a výrobky z nich, zverinu a med.
Stručná osnova predmetu
Predmet je zameraný na zvládnutie problematiky technológie jatočného opracovania hydiny, králikov a pštrosov, technológie výroby mäsových výrobkov z hydinového mäsa, technológie spracovania morských a sladkovodných rýb, technológie výroby rybacích výrobkov, technológie spracovania zveriny a technológie spracovania medu. Súčasťou sú aj požiadavky na kvalitu uvedených produktov a podmienky produkcie a predaja malých množstiev.
Sylabus predmetu
Prednášky
1. Základná právna úprava, definície, chemické zloženie hydinového mäsa. Preprava jatočnej hydiny na bitúnok, manipulácia pred zabitím.
2. Hydinové bitúnky. Technológia jatočného opracovania hrabavej hydiny. Technológia jatočného opracovania vodnej hydiny.
3. Technológie porciovania, chladenia a zmrazovania hydinového mäsa. Technológie výroby mechanicky separovaného hydinového mäsa.
4. Požiadavky na kvalitu hydinového mäsa, vplyv technológií na kvalitu hydinového mäsa.
5. Postmortálne zmeny v hydinovom mäse, technologické vlastnosti hydinového mäsa.
6. Skupiny mäsových výrobkov. Technológia výroby mäsových výrobkov z hydinového mäsa. Požiadavky na kvalitu mäsových výrobkov z hydinového mäsa
7. Technológia jatočného opracovania králikov, požiadavky na kvalitu králičieho mäsa.
8. Chemické zloženie a vlastnosti vajec. Technológia produkcie vajec, požiadavky na kvalitu vajec, triedenie a konzervovanie vajec.
9. Technológia výroby vaječných výrobkov, požiadavky na kvalitu vaječných výrobkov.
10. Chemické zloženie mäsa rýb. Technológia produkcie morských a sladkovodných rýb, požiadavky na kvalitu morských a sladkovodných rýb.
11. Technológia výroby rybacích výrobkov, požiadavky na kvalitu rybacích výrobkov.
12. Chemické zloženie zveriny. Produkcia zveriny, požiadavky na kvalitu zveriny
13. Druhy včelieho medu, chemické zloženie. Technológia produkcie včelieho medu a výrobkov z medu, požiadavky na kvalitu medu a výrobkov z medu.
Praktické cvičenia
1. Základné vyšetrovacie metódy hodnotenia kvality potravín živočíšneho pôvodu.
2. Technológia jatočného opracovania hydiny.
3. Technológia výroby mäsových výrobkov z hydinového mäsa.
4. Hodnotenie kvality hydinového mäsa.
5. Hodnotenie kvality mäsových výrobkov z hydinového mäsa.
6. Hodnotenie kvality vajec.
7. Technológia výroby vaječných výrobkov.
8. Hodnotenie kvality vaječných výrobkov.
9. Technológia výroby rybacích výrobkov
10. Hodnotenie kvality rýb a rybacích výrobkov
11. Hodnotenie kvality zveriny.
12. Technológia jatočného opracovania králikov a pštrosov.
13. Hodnotenie kvality medu.
Odporúčaná literatúra
Nagy, J., Jevinová, P., Koréneková, B., Kožárová, I., Pipová, M., Popelka, P., Turek, P.: Technológia výroby a kvalita produktov hydiny, rýb, zveriny a medu. UVLF 2011, ISBN 978-80-8077-258-1
Podmienky na absolvovanie predmetu
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť na prednáškach nie je povinná. Základnou podmienkou pre úspešné absolvovanie predmetu je aktívna a 100%-ná účasť na praktických cvičeniach v súlade so študijným poriadkom UVLF v Košiciach. Študentovi môžu chýbať z príslušného predmetu tri cvičenia za semester, z toho jedno cvičenie môže vynechať bez náhrady, ostatné si musí nahradiť, spravidla v prvých troch týždňoch od ukončenia semestra. Podmienkou je aj úspešné absolvovanie skúšky.
Záverečné hodnotenie:
Zápočet, skúška ústna alebo písomná
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 109
ABCDEFX
31.1929.3622.0211.015.50.92
 
Dátum poslednej zmeny: 03.01.2023
Schválil: Garant Prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
Skip to content