Technológia výroby a kvalita tukov

Študijný program: trh a kvalita potravín externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaHTP/TVaKT TaKPef/22    Skratka: TVaKT TaKPef
  •  Profilový predmet
  •  Kredity: 4
  •  Ukončenie: Zápočet a skúška
  •   Prednášky: 1 / Cvičenia: 2
  •   Semester: zimný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 1 / 2   -   Za obdobie štúdia: 13 / 26 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Podmieňujúce:    
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Skúšajúci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Absolvovanie praktických cvičení v zmysle študijného poriadku UVLF v Košiciach a zápočet. Skúška je udelená na základe hodnotenia získaných vedomostí (v rozsahu A-E).
Výsledky vzdelávania
Študent získava vedomosti o základných vlastnostiach tukov, o zdrojoch tukov a rôznych spôsoboch výroby a spracovania rastlinných a živočíšnych tukov. Študent získa tiež poznatky o správnom uskladnení tukov. Naučí sa analyzovať množstvo tukov v potravinách a spozná ich základné kvalitatívne ukazovatele. Cieľom je dosiahnutie odborných vedomostí o technológiách výroby tukov a využitie týchto poznatkov pri hodnotení kvality tukov.
Stručná osnova predmetu
Tuky, ich rozdelenie, fyzikálne, chemické a senzorické vlastnosti. Intravitálne vplyvy pôsobiace na tukové tkanivo, zdroje živočíšnych tukov, spôsoby získavania tukov z tukového tkaniva, hygienické požiadavky na výrobu živočíšnych tukov a ich trhové druhy. Zdroje rastlinných tukov a požiadavky na rastlinné tuky. Spôsoby získavania rastlinných tukov, Hydrolytické a oxidačné zmeny tukov v závislosti od podmienok výroby a skladovania. Ochrana tukov počas výroby a skladovania. Antioxidanty v tukoch. Význam tukov vo výžive ľudí. Kvalitatívne vlastnosti tukov a ich stanovenie v produktoch získaných zo spotrebiteľskej sieti.
Sylabus predmetu
PREDNÁŠKY
1. Lipidy, rozdelenie, Acylglyceroly, ich fyzikálne, chemické a organoleptické vlastnosti, Vosky.
2. Zložené lipidy, polárne lipidy, lipoidy a ďalšie v tukoch rozpustné látky.
3. Intravitálne vplyvy na tukové tkanivo a zdroje živočíšnych tukov.
4. Spôsoby získavania tukov z tukového tkaniva.
5. Hygienické požiadavky na výrobu živočíšnych tukov, trhové druhy živočíšnych tukov.
6. Mliečny tuk, získavanie a zloženie.
7. Zdroje rastlinných tukov a požiadavky na rastlinné tuky.
8. Spôsoby získavania rastlinných tukov.
9. Hydrolytické zmeny tukov v závislosti od vplyvov podmienok ich výroby a skladovania.
10. Oxidačné zmeny tukov v závislosti od vplyvov podmienok ich výroby a skladovania.
11. Ochrana tukov počas výroby a skladovania.
12. Antioxidanty v tukoch.
13. Význam tukov vo výžive ľudí.
PRAKTICKÉ CVIČENIA
1. Soxhletova metóda stanovenia množstva tuku v potravinách živočíšneho pôvodu.
2. Butyrometrická a Ankon metóda stanovenia množstva tuku.
3. Stanovenie rozpustnosti a teploty topenia tukov.
4. Stanovenie tiobarbiturového čísla tukov.
5. Stanovenie jódového čísla tukov.
6. Stanovenie čísla zmydelnenia tukov.
7. Dôkaz nenasýtenosti rastlinných olejov
8. Označovanie tukov a posúdenie organoleptických vlastností.
9. Stanovenie čísla kyslosti tukov.
10. Stanovenie peroxidového čísla tukov.
11. Dôkaz epihydrínaldehydu. Vyšetrenie margarínov.
12. Stanovenie antioxidantov.
13. Význam n-3/n-6 mastných kyselín
Odporúčaná literatúra
1. Poráčová, J., Koréneková, B., Sedlák, V., Konečná, M.: Základné zložky potravy a ich význam pre zdravie človeka, Časť lipidy, PU, Prešov, 2017, 163s. ISBN 978 -80 -555 -1939 -8.
2. Jurkovičová, J., Štefániková, Z., Ševčíková, Ľ: Význam tukov vo výžive človeka, Životné Prostredie, 42, 4, 2008, 194-198.
3. Marcinčák, S, Čertík, M., Marcinčáková, D.,: Vplyv aditív prírodného pôvodu vo výžive brojlerov na kvalitu a bezpečnosť tukov produkovaného mäsa. Vedecká monografia, UVLF Košice, 2019, 109 s. ISBN 978-80-8077-627-5.
4. Koréneková, B.: Učebné texty, Technológia výroby a kvalita tukov, Prednášky a cvičenia, Moodle, UVLF.
5. Süli J., Sobeková A., Dičáková Z., Hrušková T.: Chémia potravín: Analýza potravín, 2013, 226 s. ISBN 978-80-8077-361-8.
Podmienky na absolvovanie predmetu
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Absolvovanie praktických cvičení v zmysle študijného poriadku UVLF v Košiciach a zápočet. Skúška je udelená na základe hodnotenia získaných vedomostí (v rozsahu A-E).
Záverečné hodnotenie:
Zápočet a skúška
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 102
ABCDEFX
27.4527.4528.437.848.820.0
 
Dátum poslednej zmeny: 24.11.2022
Schválil: Garant Prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
Skip to content