Technologické zariadenia a gastronomická úprava potravín

Študijný program: trh a kvalita potravín externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaHTP/TZaGÚP TaKPef3/22    Skratka: TZaGÚP TaKPef3
  •  Kredity: 3
  •  Ukončenie: Zápočet a skúška
  •   Prednášky: 1 / Cvičenia: 2
  •   Semester: zimný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 1 / 2   -   Za obdobie štúdia: 13 / 26 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Skúšajúci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Základnou podmienkou pre úspešné absolvovanie predmetu je aktívna a 100%-ná účasť na
praktických cvičeniach v súlade so študijným poriadkom UVLF v Košiciach. Študentovi môžu chýbať z príslušného predmetu tri cvičenia za semester, z toho jedno cvičenie môže vynechať bez náhrady, ostatné si musí nahradiť, spravidla v prvých troch týždňoch od ukončenia semestra Na základe získaného počtu bodov za písomnú skúšku sa vedomosti študenta ohodnotia výslednou známkou podľa klasifikačnej stupnice pre kreditový systém štúdia: A - FX
Výsledky vzdelávania
Študenti po absolvovaní tohto predmetu získajú vedomosti o technologických zariadeniach
používaných v gastronómii. Získajú základné informácie o fyzikálnych, biochemických a
chemických procesoch prebiehajúcich počas spracovania potravín. Získajú informácie o vplyve
jednotlivých spôsobov tepelných úprav na bezpečnosť a kvalitu pripravovaných potravín. Získajú
tiež informácie o výhodách a nevýhodách konzumácie surových potravín.
Stručná osnova predmetu
Súčasnosť a trendy v gastronómii. Základné druhy potravín a ich použitie v gastronómii. Technika a zariadenia používané v gastronómii. Tepelná úprava potravín. Zmeny prebiehajúce v potravinách počas tepelnej úpravy
Sylabus predmetu
Prednášky
1. Gastronomická úprava potravín a základná terminológia.
2. Predbežná úprava mechanická, biochemická, zmeny počas predbežnej úpravy potravín.
3. Tepelná úprava potravín 1 varenie, dusenie, pečenie, grilovanie, smaženie.
4. Tepelná úprava potravín 2 praženie, údenie, extrudácia, mikrovlnový ohrev.
6. Zmeny prebiehajúce v potravinách počas tepelnej úpravy.
7. Použitie nízkych teplôt v gastronómii a príprava pokrmov
8. Výhody a rizika konzumácie surových potravín
Sylabus cvičení:
1. Základná terminológia a technologické procesy v gastronómii
2. Seminár zameraný na úpravu surovín v gastronómii
3. Návšteva gastronomickej prevádzky a praktická ukážka práce v gastronomickom zariadení
4. Seminár zameraný na techniku a zariadenia používané v gastronómii
5. Metoda Sous-vide využívaná pri tepelnom opracovaní hovädzieho mäsa
6. Tepelná úprava mäsa v gastronómii
Odporúčaná literatúra
Habánová, M., Habán, M. Úprava potravín a stravovanie. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2016, 222 s., ISBN 978-80-552-1585-3.
Sedláčková, H. Technologie přípravy pokrmů 4. 2009. 96 s., ISBN 978-80-7373-066-6.
Sedláčková, H. Technologie přípravy pokrmů 5. 2009. 144 s., ISBN 978-80-7373-026-0.
Podmienky na absolvovanie predmetu
Priebežné hodnotenie:
V priebehu semestra nie sú žiadne priebežne skúšky alebo testy. Uprednostňuje sa diskusia a vyhodnocovanie praktických zručností počas praktických cvičení.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Základnou podmienkou pre úspešné absolvovanie predmetu je aktívna a 100%-ná účasť na
praktických cvičeniach v súlade so študijným poriadkom UVLF v Košiciach. Študentovi môžu chýbať z príslušného predmetu tri cvičenia za semester, z toho jedno cvičenie môže vynechať bez náhrady, ostatné si musí nahradiť, spravidla v prvých troch týždňoch od ukončenia semestra Na základe získaného počtu bodov za písomnú skúšku sa vedomosti študenta ohodnotia výslednou známkou podľa klasifikačnej stupnice pre kreditový systém štúdia: A - FX
Záverečné hodnotenie:
Skúška písomnou formou. Na základe získaného počtu bodov za písomnú skúšku sa vedomosti študenta ohodnotia výslednou známkou podľa klasifikačnej stupnice pre kreditový systém štúdia: A - FX. Minimálne množstvo preukázaných vedomostí pre úspešne zvládnutie skúšky je viac ako 51 %.
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
  slovenský   
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 0
ABCDEFX
0.00.00.00.00.00.0
 
Dátum poslednej zmeny: 22.11.2022
Schválil: Garant Prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
Skip to content