Tovaroznalectvo

Študijný program: trh a kvalita potravín externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaHTP/Tovarz TaKef/22    Skratka: Tovarz TaKef
  •  Kredity: 2
  •  Ukončenie: Zápočet a skúška
  •  
  •   Semester: zimný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 2   -   Za obdobie štúdia: 26 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Cvičiaci:
Skúšajúci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Pre absolvovanie predmetu študent musí získať zápočet a absolvovať ústnu skúšku. Podmienkou udelenia zápočtu je aktívna účasť na seminárnych cvičeniach a vypracovanie, odovzdanie a prezentácia seminárnej práce na tému, ktorú určí garant predmetu. Za seminárnu prácu študent musí získať minimálne 20 bodov z 40 bodov. Podmienky absolvovania ústnej skúšky je získanie minimálne 31 bodov z 60 bodov. Na základe získaného počtu bodov za seminárnu prácu a ústnu skúšku sa vedomosti študenta ohodnotia výslednou známkou podľa klasifikačnej stupnice pre kreditový systém štúdia: A - E.
Výsledky vzdelávania
Študent získava vedomosti o základných úžitkových vlastnostiach potravinárskeho tovaru, marketingu v potravinárskom priemysle, základných požiadavkách na kvalitu a označovanie jednotlivých potravinárskych výrobkov. Cieľom predmetu je podať študentom základné informácie o spôsobe hodnotenia kvality potravinárskeho tovaru a poukázať na faktory, ktoré môžu ovplyvniť trvanlivosť a použiteľnosť výrobku, ktoré ako tovaroznalec potravinárskych výrobkov bude môcť využiť v praxi. Výsledky vzdelávania sú overované vypracovaním seminárnej práce, jej obhajobou a záverečnou skúškou.
Stručná osnova predmetu
Vysvetlenie pojmov tovar, úžitkové vlastnosti potravín, výživová hodnota potravín, kvalita potravín, faktory ovplyvňujúce kvalitu potravín, balenie a označovanie potravín a marketing v potravinárskom priemysle. Špecifické ukazovatele kvality potravín živočíšneho a rastlinného pôvodu, pochutín a nápojov.
Sylabus predmetu
Seminárne cvičenia
1. Tovaroznalectvo, potravinársky tovar a úžitkové vlastnosti potravín – ich rozdelenie a charakteristika so zameraním na výživovú hodnotu potravín.
2. Kvalita potravín a vzťahy medzi výživovými potrebami, úžitkovou hodnotou a kvalitou potravín, faktory ovplyvňujúce kvalitu potravín.
3. Balenie, obalový materiál a funkcia obalu.
4. Marketing a marketingová stratégia v potravinárskom priemysle.
5. Mäso a mäsové výrobky – všeobecná charakteristika jednotlivých druhov mias, ich delenie na menšie časti, špeciálna úprava, uvádzanie na trh, osobitné požiadavky v označovaní jednotlivých druhov mias, kontrola kvality.
6. Ryby a rybacie výrobky – požiadavky pre uvádzanie čerstvých sladkovodných a morských rýb, mrazených rybacích produktov, rozdelenie rybacích výrobkov s ich charakteristikou, kontrola kvality, osobitné požiadavky v ich označovaní.
7. Vajcia a vaječné výrobky – požiadavky pre uvádzanie čerstvých vajec na trh, ukazovatele kvality, označovanie vajec, sortiment vaječných výrobkov, ich charakteristika, kontrola kvality, osobitné požiadavky v ich označovaní.
Med - požiadavky pre uvádzanie medu na trh, ukazovatele kvality, sortiment výrobkov z medu, ich charakteristika, kontrola kvality, osobitné požiadavky pri označovaní medu.
8. Mlieko a mliečne výrobky – charakteristické vlastnosti konzumného mlieka, ovčieho a kozieho mlieka a výrobkov z nich, kyslomliečnych výrobkov, zahustených a sušených výrobkov, osobitné požiadavky v ich označovaní.
9. Syry – rozdelenie, charakteristika jednotlivých druhov syra, pôvod, osobitné požiadavky v ich označovaní.
10. Jedlé tuky – živočíšne (maslo, masť, oškvarky) a rastlinné tuky a oleje, ich rozdelenie, charakteristika, špeciálne požiadavky pre olivové oleje, osobitné požiadavky v ich označovaní.
11. Ovocie, zelenina, olejniny, huby a výrobky z nich – stručný popis jednotlivých druhov zeleniny, ovocia, olejnín a hub, s ktorým sa spotrebiteľ môže stretnúť na trhu, ukazovatele kvality, triedy kvality a osobitné požiadavky v ich označovaní.
12. Pochutiny – káva, čaj, koreniny, soľ, horčica rozdelenie, charakteristika jednotlivých druhov, pôvod, osobitné požiadavky v ich označovaní.
13. Nápoje – alkoholické (liehoviny, víno, pivo) a nealkoholické (minerálne vody, limonády, ovocné a zeleninové džúsy) rozdelenie, charakteristika jednotlivých druhov, osobitné požiadavky v ich označovaní.
Odporúčaná literatúra
Jevinová, P. a kol.: Tovaroznalectvo potravín – I.časť. Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach s podporou grantovej agentúry MŠ SR KEGA (č.3/5116/07).2009, -130s. ISBN 978-80-8077-167-6
Jevinová, P. a kol.: Tovaroznalectvo potravín – II.časť. Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach, 2012, -178s., ISBN 978-80-8077-294-9
Jevinová, P. a kol.: Tovaroznalectvo potravín živočíšneho a rastlinného pôvodu, Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach, 2013, 305 s., ISBN 978-80-8077-372-4
Podmienky na absolvovanie predmetu
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pre absolvovanie predmetu študent musí získať zápočet a absolvovať ústnu skúšku. Podmienkou udelenia zápočtu je aktívna účasť na seminárnych cvičeniach a vypracovanie, odovzdanie a prezentácia seminárnej práce na tému, ktorú určí garant predmetu. Za seminárnu prácu študent musí získať minimálne 20 bodov z 40 bodov. Podmienky absolvovania ústnej skúšky je získanie minimálne 31 bodov z 60 bodov. Na základe získaného počtu bodov za seminárnu prácu a ústnu skúšku sa vedomosti študenta ohodnotia výslednou známkou podľa klasifikačnej stupnice pre kreditový systém štúdia: A - E.
Záverečné hodnotenie:
Odovzdanie a prezentácia seminárnej práce s hodnotením min. 21 bodov a udelenie zápočtu. Získanie minimálne 31 bodov z 60 bodov za ústnu skúšku (odpoveď na dve otázky).
Pri záverečnom hodnotení sa spočítajú body za seminárnu prácu a ústnu odpoveď. Na základe získaného počtu bodov sa vedomosti študenta ohodnotia výslednou známkou podľa klasifikačnej stupnice pre kreditový systém štúdia: 91 - 100 % výborne A, 81 - 90 % veľmi dobre B, 71 - 80 % dobre C, 61 - 70 % uspokojivo D, 51 - 60 % dostatočne E, 50 % a menej nedostatočne FX.
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 86
ABCDEFX
46.5125.5820.934.652.330.0
 
Dátum poslednej zmeny: 25.11.2022
Schválil: Garant Prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
Skip to content