Poľovníctvo

Študijný program: trh a kvalita potravín externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaVDCHZv/Poľ1 TaKPef*/22    Skratka: Poľ1 TaKPef*
  •  Kredity: 0
  •  Ukončenie: Zápočet
  •   Prednášky: 3 / Cvičenia: 3
  •   Semester: zimný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 3 / 3   -   Za obdobie štúdia: 39 / 39 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Skúšajúci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
85 % účasť na prednáškach a praktických cvičeniach
Výsledky vzdelávania
Študent na konci semestra nadobudne vedomosti z histórie poľovníctva na Slovensku, hospodárskeho významu poľovníctva. Oboznámi sa s aktuálne platnou poľovníckou legislatívou, so stanovami SPZ, SPK, etickým kódexom a poľovníckym poriadkom. Nadobudne vedomosti z biológie a zoológie veľkej srstnatej a pernatej zveri (parohatej, rohatej a diviačej raticovej zveri a veľkých šeliem) a malej srstnatej a pernatej zveri. Ďalej získa praktické poznatky z organizácie spoločných poľovačiek, využívania poľovne upotrebiteľných psov, zvykmi, obyčajmi pri love a z posudzovania, vyšetrenia a vyvrhovania zveri.
Stručná osnova predmetu
Disciplína oboznamuje študentov s problematikou právnych predpisov vzťahujúcich sa na poľovníctvo (zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve, vykonávacia vyhláška č. 344/2009 k zákonu o poľovníctve). V zmysle zákona o poľovníctve obsahom predmetu je poľovnícka osveta, poľovnícka zoológia a biológia zveri, lov a poľovnícke plánovanie a poľovnícka kynológia.
Sylabus predmetu
Sylabus prednášok
1. História poľovníctva na Slovensku a hospodársky význam poľovníctva.
2. Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve, vyhláška MP SR. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve.
3. Zákon č. 43/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, sústava NATURA 2000,
4. Biológia a zoológia parohatej raticovej zveri,
5. Biológia a zoológia rohatej raticovej zveri a diviačej zveri
6. Biológia a zoológia malej srstnatej a pernatej zveri
7. Histŕia poľovníctva na Slovensku a poľovnícke organizácie
8. Lov hlavných druhov poľovnej zveri.
9. Individuálne, kolektívne a zvláštne spôsoby poľovania, poľovnícke zvyky a obyčaje.
10. Selektívny odstrel raticovej zveri, určovanie veku živej zveri a zásady selekcie.
11. Poľovnícka kynológia, kynologické organizácie, pôvod domestikácia a vývoj poľovných plemien.
12. Starostlivosť o poľovného psa (výživa a hygiena)
13. Základy výchovy a výcviku, chovateľský a výstavný poriadok, výstavy a skúšky poľovných psov
Sylaby praktických cvičení
1. blok: pkratická poľovačka na malú zver - ÚZ Rozhanovce,
2. blok: praktická poľovačka na diviačiu zver - ÚZ Rozhanovce.
3. blok: vyvrhovanie a ošetrovanie zveriny, zužitkovanie a delenie zveriny
4. blok: chovateľské prehliadky a hodnotenie trofejí metódami CIC,
Odporúčaná literatúra
Ciberej, J., Lebocký, T., a kol.: VI. Právne predpisy na úseku poľovníctva, zbraní a streliva a ochrany prírody. Vydavateľstvo TU vo Zvolene, 2013.
Ciberej. J.: II. Zoológia a biológia zveri. Vydavateľstvo TU vo Zvolene, 2013.
Ciberej. J., Krajniak, D., a kol.: IV. Lov zveri a poľovnícke plánovanie. Vydavateľstvo TU vo Zvolene, 2013.
Lacko, K., Ciberej, J. a kol.: I. Poľovnícka osveta. Vydavateľstvo TU vo Zvolene, 2013.
Ciberej, J., a kol: V. Poľovnícka kynológia. Vydavateľstvo TU vo Zvolene, 2013.
Podmienky na absolvovanie predmetu
Podmienky na absolvovanie predmetu:
85 % účasť na prednáškach a praktických cvičeniach
Záverečné hodnotenie:
zápočet
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
  slovenský   
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 0
ABCDEFX
0.00.0
 
Dátum poslednej zmeny: 30.11.2022
Schválil: Garant Prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
Skip to content