Poľovníctvo

Študijný program: trh a kvalita potravín externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaVDCHZv/Poľ2 TaKPef*/22    Skratka: Poľ2 TaKPef*
  •  Kredity: 2
  •  Ukončenie: Zápočet a skúška
  •   Prednášky: 2 / Cvičenia: 1
  •   Semester: letný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 2 / 1   -   Za obdobie štúdia: 26 / 13 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Skúšajúci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
abslvovanie 85 % prednášok a pratických cvičení
Výsledky vzdelávania
Študent na konci semestra nadobudne vedomosti s problematiky chovu a starostlivosti o zver, poľovníckeho plánovania, najzávažnejších chorôb zveri, histórie poľovníckeho strelectva, právnych predpisov na úseku zbraní a streliva ako aj poskytovania prvej pomoci pri úrazoch spôsobených pri výkone poľovníctva. Ďalej získa praktické skúsenosti z používania poľovných zbraní.
Stručná osnova predmetu
Disciplína oboznamuje študentov s problematikou chovu a starostlivosti o zver a chorobami zveri, poľovníckou kynológiou a poľovníckym strelectvom a prvou pomocou pri úrazoch spôsobených pri výkone práva poľovníctva. V praktickej príprave je dôraz kladený na získanie praktických skúsenosti z chovu a biotechnológiami odchovu malej zveri v Účelovom zariadení bažantnice UVLF v Rozhanovciach. Súčasťou praktickej prípravy je aj výcvik z používania strelných zbrani a praktická skúška zo strelieb a zásad prvej pomoci pri poraneniach so strelnou zbraňou. Tento rozsah výučby spoločne s ďalšími disciplínami absolventov získať vysvedčenie o skúške z poľovníctva v zmysle zákona č. 274/2009 Z. z.
Sylabus predmetu
Sylaby prednášok
1. Chov hlavných druhov pernatej a srstnartej zveri, zvernicové a farmové chovy raticovej zveri
2. Poľovnícke zariadenia - krmoviská, krmidlá, soliská, solníky, posedy, zásedy a strelecké záštity,
chodníky a chytacie zariadenia.
3. Poľovnícke plánovanie, hlavné zásady výživy zveri a starostlivosti o zver
4. Vírusové a bakteriálne choroby zveri
5. Parazitárne a neinfekčné choroby zveri
6. Zákon o zbraniach a strelive č. 190/2003 Z.z. a vykonávacia vyhláška MV SR k zákonu o zbraniach
7. Poľovnícke strelectvo, historický vývoj zbraní a streliva
8. Rozdelenie a konštrukcia zbraní a streliva , poľovnícka optika
9. Organizácia poľovníckeho strelectva a strelecký poriadok SPZ
10. Zásady poskytovania prvej pomoci pri poraneniach spôsobenými strelnými zbraňami a prvá pomoc.
11. Poľovnícka kynológia - rozdelenie plemien, avýznam poľovne upotrebiteľných psov
12. Chovateľský a zápisný poriadok SKJ
13. Základy výchovy a výcviku, skúšky PUP
Sylaby praktických cvičení - blok.
1. blok: technológie chovu a prevencia chorôb u malej zveri
2. blok: technológie chovu a prevencia chorôb u raticovej zveri
3. blok: prvý výcvik s brokovnicou a malokalibrovkou
4. blok: druhý výcvik s brokovnicou a malokalibrovkou
5. blok: praktická skúška z používania strelných zbraní a strelieb
Odporúčaná literatúra
Ciberej, J. a kol.: Starostlivosť o zver a choroby zveri, PaRPRESS, 2001
Garaj, Kropil: Poľovníctvo, Vyd. TUZVO, Zvolen, 2010
Ciberej. J., Rajský, D., a kol.: III. Starostlivosť o zver a choroby zveri. Vydavateľstvo TU vo Zvolene, 2013.
Ciberej, J., a kol: V. Poľovnícka kynológia. Vydavateľstvo TU vo Zvolene, 2013.
Lebocký, T., a Engel, Š.: VII: Poľovnícke strelectvo a prvá pomoc pri úrazochoch spôsobených pri výkone poľovníctva. Vydavateľstvo TU vo Zvolene, 2013.
Podmienky na absolvovanie predmetu
Podmienky na absolvovanie predmetu:
abslvovanie 85 % prednášok a pratických cvičení
Záverečné hodnotenie:
- zápočet
- skúška formou testu
- praktická skúška z používania strelných zbraní a strelieb
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
  slovenský   
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 12
ABCDEFX
16.6716.6716.6716.6733.330.0
 
Dátum poslednej zmeny: 30.11.2022
Schválil: Garant Prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
Skip to content