Jazda na koni

Študijný program: trh a kvalita potravín externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: K-K/JK TaKPef*/22    Skratka: JK TaKPef*
  •  Kredity: 1
  •  Ukončenie: Klasifikovaný zápočet
  •  
  •   Semester: zimný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 3   -   Za obdobie štúdia: 39 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Cvičiaci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
100 % účasť na cvičeniach
Výsledky vzdelávania
Výsledkom tohto študijného predmetu je eliminovať rešpekt voči zvieratám. Študent po zvládnutí techník, metód, postupov a zvládnutí praktických cvičení, získa návyky ako bezpečne a účelne manipulovať s koňmi.
Stručná osnova predmetu
Stručná osnova predmetu: Bezpečnosť pri práci s veľkými zvieratami,koňmi; manipulácia, fixácia,
vodenie a predvádzanie koní; správny sed na koni; nácvik pomôcok v kroku; nácvik pomôcok v
kluse; pravidlá jazdenia v jazdiarni; postroje; príprava na výcvik.
Sylabus predmetu
Sylabus cvičení
1) Zásady bezpečnej manipulácie a práce s koňmi v maštali,
zásady bezpečného správania sa pri výcviku na koni a na jazdiarni.
Výstroj kona a jazdca, pomôcky pri výcviku a zásady ich používania. 2 hod.
2) Čistenie a ošetrovanie (resp. rehabilitácia) koní pred a po práci, zloženie sedla a uzdečky, zásady
správneho sedlania a uzdenia. Sedlanie a uzdenie, nasadnutie na koňa a nacvičovanie správneho
sedu na koni v kľude resp. v kroku na ruke.
2 hod.
3) Zoznámenie sa s koňmi v maštali, príprava koňa na jazdenie (čistenie, sedlanie, uzdenie),
nasadnutie na jazdiarni, úprava sedu na lonži v kroku.
2 hod.
4) Manipulácia s koňmi, fixácia, vodenie koní s jazdcom a predvádzanie koní na jazdiarni., nácvik
správneho sedu, uvoľňovacie cvičenia jazdca na koni v stoji a kroku. 2 hod.
5) Príprava koní, praktické jazdenie na jazdiarni na lonži. Nácvik sedu na lonži, krok, klus, nácvik
ľahkého a pracovného klusu so strmeňmi. . 2 hod.
6) Príprava koní, praktické jazdenie na jazdiarni na lonži. Nácvik sedu na lonži, krok, klus, nácvik
ľahkého sedu v kluse so strmeňmi. . 2 hod.
7) Príprava koní, praktické jazdenie na jazdiarni na lonži. Nácvik sedu na lonži, krok, klus, nácvik
pevného sedu v kluse bez strmeňov. 2 hod.
8) Príprava koní, praktické jazdenie na jazdiarni na lonži. Nácvik sedu na lonži, krok, klus, nácvik
prechodov a zastavenia v kroku a kluse. 2 hod.
9) Príprava koní a praktické jazdenie na jazdiarni na lonži. Nácvik sedu na lonži, krok, klus,
nácvik sedu pre nacválanie a cval na lonži. Samostatné jazdenie v kroku, nácvik pomôcok v kroku,
pravidlá pre jazdenie v jazdiarni.
. 2 hod.
10) Príprava koní a samostatné jazdenie v kroku, nácvik pomôcok v kroku, pravidlá pre jazdenie v
jazdiarni a jazdenie v rade za sebou po obvode jazdiarne, krok.
2 hod.
11) Príprava koní a samostatné jazdenie v kroku, nácvik pomôcok v kroku, pravidlá pre jazdenie v
jazdiarni a jazdenie v rade za sebou po obvode jazdiarne, krok, klus Vodenie koňa v kroku a kluse
od steny jazdiarne. Nácvik základných pomôcok v kluse. 2 hod.
12) Príprava koní a jazdenie v rade za sebou a proti sebe na jazdiarni, v kroku a kluse na povel,
povelová terminológia. 2 hod.
13) Príprava koní a jazdenie v rade za sebou a proti sebe na jazdiarni, v kroku a kluse. 2 hod.
Odporúčaná literatúra
Doporučená študijná literatúra:
1) Flade J. E. a kol.: Chov a športové využitie koní
Príroda Bratislava, 1990
2) Goščík Z.: Fyziologický základ tréningu koňa - atléta
3) von Tettenbornová M.: Škola jezdectví
Václav Svojtka & Co. Praha, 1999
4) Paalman Anthony, Skokové ježdění
Brázda Praha, 1998
5) Švehlová D, Lonžování
Montanex Ostrava-Mariánske hory, 2003
6) Dušek J a kol., Chov koní v Československu
Brázda Praha, 1992
7) Popluhár L.: Základy športového jazdenia na koni
Príroda, Bratislava 1981
8) Dobeš J.: Jízda na koni 1997
9) Bayley L.: Kôň a jeho reč, 2004
10) Lesley Bayleyová: Kone práce ze země, 2006
Podmienky na absolvovanie predmetu
Priebežné hodnotenie:
zápočet
Podmienky na absolvovanie predmetu:
100 % účasť na cvičeniach
Záverečné hodnotenie:
zápočet
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
  slovenský   
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 20
ABCDEFX
100.00.00.00.00.00.0
 
Dátum poslednej zmeny: 14.10.2022
Schválil: Garant Prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
Skip to content