Prevencia infekčných chorôb zvierat

Študijný program: infekčné choroby zvierat externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaEaPaOsz/PIChZ-ef/PP/22    Skratka: PIChZ-ef/PP
  •  Profilový predmet
  •  Kredity: 10
  •  Ukončenie: Skúška
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Pre absolvovanie predmetu študent musí mať aktívnu účasť na prednáškach a praktickej výučbe. Podmienkou absolvovania skúšky je vypracovanie a obhajoba seminárnej práce na tému zadanú garantom (v rozsahu A-E), ktorá je výsledkom samoštúdia. Skúška je udelená na základe hodnotenia získaných vedomostí (v rozsahu A-E).
Výsledky vzdelávania
Absolvent predmetu získa vedomosti o prevencii infekčných chorôb; špecifických preventívnych opatreniach v chovoch hospodárskych a spoločenských zvierat a u voľne žijúcich zvierat;
o komplexe opatrení zameraných na ochranu epizootologicky zdravých zvierat, produktov živočíšneho pôvodu, predmetov a životného prostredia; osvojí si základné princípy prístupu spoločné zdravie – One Health, s dôrazom na prevenciu výskytu a šírenia zoonóz.
Stručná osnova predmetu
Preventívna medicína – základné princípy; prístup spoločné zdravie – One Health pri infekčných chorobách zvierat; Primárna prevencia infekčných chorôb – opatrenia proti zavlečeniu a šíreniu infekčných agens medzi populáciami zvierat, resp. farmami (external biosecurity); Sekundárna prevencia infekčných chorôb – zamedzenie šírenia infekčných agens v populáciách zvierat na farme (internal biosecurity); Terciárna prevencia infekčných chorôb – zvyšovanie nešpecifickej a špecifickej rezistencie zvierat; Imunoprofylaxia, vakcinológia, vývoj vakcín, faktory ovplyvňujúce účinnú a bezpečnú vakcináciu, vakcinačné stratégie; Metafylaxia, antimikrobiálne látky v prevencii infekčných chorôb a antimikrobiálna rezistencia; Špecifiká prevencie infekčných chorôb hospodárskych, spoločenských a voľne žijúcich zvierat; Eliminácia a eradikácia infekčných chorôb zvierat.
Odporúčaná literatúra
Švrček, Š., Bajová, V., Beníšek, Z., Bíreš, J., Čížek, M., Korim, P., Levkutová, M. Mojžišová, J., Ondrejka, R., Ondrejková, A., Trávniček, M., Vilček, Š. (2008). Všeobecná epizootológia a všeobecná infektológia. Rec. Ján Pleva, Lýdia Čisláková. 2. dopl. vyd. Košice : UVL, 174 s. ISBN 978-80-8077-081-5.
Švrček, Š., Bajová, V., Beníšek, Z., Bíreš, J., Čížek, M., Korim, P., Levkutová, M. Mojžišová, J., Ondrejka, R., Ondrejková,A., Trávniček, M., Vilček, Š. (2008). Prevencia a tlmenie infekčných chorôb. Rec. Ján Pleva, Lýdia Čisláková. 1. vyd. Košice : UVL, 344 s. ISBN 978-80-8077-082-2.
EMA Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) and EFSA Panel on Biological Hazards (BIOHAZ), Murphy, D., Ricci, A., Auce, Z., Beechinor, J. G., Bergendahl, H., Breathnach, R., Bureš, J., Duarte Da Silva, J. P., Hederová, J., Hekman, P., Ibrahim, C., Kozhuharov, E., Kulcsár, G., Lander Persson, E., Lenhardsson, J. M., Mačiulskis, P., Malemis, I., Markus-Cizelj, L., Michaelidou-Patsia, A., … Jukes, H. (2017). EMA and EFSA Joint Scientific Opinion on measures to reduce the need to use antimicrobial agents in animal husbandry in the European Union, and the resulting impacts on food safety (RONAFA). EFSA journal. European Food Safety Authority, 15(1), e04666. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.46
Aidara-Kane, A., Angulo, F. J., Conly, J. M., Minato, Y., Silbergeld, E. K., McEwen, S. A., Collignon, P. J., & WHO Guideline Development Group (2018). World Health Organization (WHO) guidelines on use of medically important antimicrobials in food-producing animals. Antimicrobial resistance and infection control, 7, 7. https://doi.org/10.1186/s13756-017-02
European Commission. A New Animal Health Strategy for the European Union (2007-2013), where “Prevention is better than cure”. Luxembourg; 2008. Available from: https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/ah_policy_strategy_2007-13_en.pdf
Pokludová L. (2020). Prevention Is Better Than Cure. In: Pokludová L. (eds) Antimicrobials in Livestock 1: Regulation, Science, Practice. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-46721-0_6
Adams, A. P. (2014). Veterinary Vaccines. In Vaccinology (eds G. N. Milligan and A. D. Barrett). 181–191. https://doi.org/10.1002/9781118638033.ch10
Jorge, S., Dellagostin, O. A. (2017). The development of veterinary vaccines: a review of traditional methods and modern biotechnology approaches. Biotechnology Research and Innovation, 1, 6–13. https://doi.org/10.1016/j.biori.2017.10.001
Podmienky na absolvovanie predmetu
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pre absolvovanie predmetu študent musí mať aktívnu účasť na prednáškach a praktickej výučbe. Podmienkou absolvovania skúšky je vypracovanie a obhajoba seminárnej práce na tému zadanú garantom (v rozsahu A-E), ktorá je výsledkom samoštúdia. Skúška je udelená na základe hodnotenia získaných vedomostí (v rozsahu A-E).
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 0
ABCDEFX
0.00.00.00.00.00.0
 
Dátum poslednej zmeny: 07.09.2022
Schválil: Garant Dr. h. c. Prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
Skip to content