Rok Kategória
Publikácia
2019 AED HALO, Marko - MASSÁNYI, Martin - TIRPÁK, Filip - KROČKOVÁ, Jiřina - FAZEKAŠ, Richard - HURA, Vladimír - MLYNEKOVÁ, Eva - MASSANYI, Peter. Efekt taurínu na žrebčie spermie in vitro : [Taurine effect on stallion spermatozoa in vitro] In: Aktuálne smerovanie v chove koní : zborník vedeckých prác. 1. vyd. Nitra : SPU, 2019. ISBN 978-80-552-2094-9, s. 16-20.
2019 AED BINDAS, Ľubor - BUJŇÁK, Lukáš. Vplyv nízkoproteínovej diéty s vybilancovaným obsahom limitujúcich aminokyselín na výbrané metabolické parametre odstavčiat : [Influence of low-protein diet with balanced content of limiting amino acids on selected metabolic parameters of piglets] In: Zdravie zvierat, kvalita potravín a krmív 2019 : zborník vedeckých príspevkov. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-654-1, CD-ROM, s. 5-9.
2019 AED BUJŇÁK, Lukáš - BINDAS, Ľubor - MIHOK, Tomáš. Vplyv extra prídavku voľných aminokyselín na rastovú intenzitu a parametre krvného séra u výkrmových ošípaných : [Effects of extra addition of free amino acids on growth performance and blood serum parameters in fattening pigs] In: Zdravie zvierat, kvalita potravín a krmív 2019 : zborník vedeckých príspevkov. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-654-1, CD-ROM, s. 10-14.
2019 AED FIGUROVÁ, Mária - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - HORŇÁKOVÁ, Ľubica - HLUCHÝ, Marián. Hydroterapia u geriatrických pacientov : [Hydrotherapy in senior patients] In: Zdravie zvierat, kvalita potravín a krmív 2019 : zborník vedeckých príspevkov. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-654-1, CD-ROM, s. 14-18.
2019 AED KOŽÁR, Martin - TITKOVÁ, Radka. Kolaps trachey u psov – konzervatívny a chirurgický manažment : [Collapse of trachea in dogs – conservative and surgical management] In: Zdravie zvierat, kvalita potravín a krmív 2019 : zborník vedeckých príspevkov. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-654-1, CD-ROM, s. 19-21.
2019 AED KURILLOVÁ, Marieta - ŠEVČÍK, Karol - ŽERT, Zdeněk - FIGUROVÁ, Mária. Magnetická rezonancia a ultrasonografia pri diagnostike hyperadrenokorticizmu závislého od hypofýzy (PDH) u francúzskeho buldočka : klinický prípad : [Magnetic resonance imaging and ultrasonography in the diagnosis of hyperadrenocorticism pituitary-dependent (PDH) in a french bulldog: clinical case] In: Zdravie zvierat, kvalita potravín a krmív 2019 : zborník vedeckých príspevkov. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-654-1, CD-ROM, s. 22-25.
2019 AED LACKOVÁ, Zuzana - ZIGO, František - ELEČKO, Juraj - FARKAŠOVÁ, Zuzana. Výskyt mastitíd v produkčných chovoch dojníc a oviec situovaných v marginálnych oblastiach Slovenska : [Etiology of mastitis in herds of dairy cows and ewes situated in marginal parts of Slovakia] In: Zdravie zvierat, kvalita potravín a krmív 2019 : zborník vedeckých príspevkov. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-654-1, CD-ROM, s. 26-33.
2019 AED LINK, Róbert. Vplyv rozdielnych dávok probiotík na vybrané metabolické parametre odstavčiat : [The influence of different doses of probiotics on selected metabolic parameters of weaned pigs] In: Zdravie zvierat, kvalita potravín a krmív 2019 : zborník vedeckých príspevkov. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-654-1, CD-ROM, s. 34-37.
2019 AED SKALICKÁ, Magdaléna - NAĎ, Pavel - BUJŇÁK, Lukáš - MARCIN, Andrej. Minerálne zloženie svaloviny brojlerov po aplikácií humínových látok : [Mineral composition of broiler muscle after application of humin substances] In: Zdravie zvierat, kvalita potravín a krmív 2019 : zborník vedeckých príspevkov. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-654-1, CD-ROM, s. 38-40.
2019 AED STYKOVÁ, Eva - NEMCOVÁ, Radomíra. Antimikrobiálny, antibiofilmový a disperzný účinok bezbunkových supernatantov prospešných baktérií izolovaných z kože koní : [Antimicrobial, antibiofilm and dispersion activity of cell-free supernatants of beneficial bacteria isolated from equine skin] In: Zdravie zvierat, kvalita potravín a krmív 2019 : zborník vedeckých príspevkov. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-654-1, CD-ROM, s. 41-45.
Počet záznamov v databáze: 29
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 3
Skip to content