Študijný program:     

Základné informácie
Názov študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo       Opis študijného programu
Názov študijného odboru veterinárske lekárstvo
Národný kvalifikačný rámec SKKR 7.
Štandardná dĺžka štúdia 6 rokov
Forma štúdia denná forma štúdia
Stupeň vysokoškolského štúdia spájajúci prvý a druhý
Jazyk uskutočňovania   slovenský
Udeľovaný akademický titul MVDr.
Kód PortalVŠ
Osoba zodpovedná za kvalitu
Učitelia profilových predmetov
Komisia

Informácie o študentoch v akademickom roku
  

Základné údaje o študentoch

Celkový počet študentov: 742     Ženy: 618     Muži: 124

1. ročník (140)
2. ročník (143)
3. ročník (124)
4. ročník (130)
5. ročník (112)
6. ročník (93)

Ostatné údaje o študentoch

Počet platiacich študentov: 24
Počet študentov s prerušeným štúdiom: 3
Počet domácich študentov: 705
Počet zahraničných študentov: 37
Podiel domácich študentov: 95.01 %
Podiel zahraničných študentov: 4.99 %

Národnosť študentov

Slovensko - 705
Ukrajina - 16
Česká republika - 12
Bielorusko - 3
Maďarsko - 2
Rusko - 2
Poľsko - 1
Srbsko - 1

Mapa

 študujúci v anglickom jazyku    študujúci v slovenskom jazyku
Skip to content