Študijný program:     

Základné informácie
Názov študijného programu náuka o živočíchoch       Opis študijného programu     Opis študijného programu
Názov študijného odboru veterinárske lekárstvo
Národný kvalifikačný rámec SKKR 6.
Štandardná dĺžka štúdia 3 roky
Forma štúdia denná forma štúdia
Stupeň vysokoškolského štúdia prvý
Jazyk uskutočňovania   anglický
Udeľovaný akademický titul Bc.
Kód PortalVŠ
Osoba zodpovedná za kvalitu
Učitelia profilových predmetov
Komisia

Informácie o študentoch v akademickom roku
  

Základné údaje o študentoch

Celkový počet študentov: 74     Ženy: 67     Muži: 7

2. ročník (43)
3. ročník (31)

Ostatné údaje o študentoch

Počet platiacich študentov: 31
Počet študentov s prerušeným štúdiom: 0
Počet domácich študentov: 0
Počet zahraničných študentov: 74
Podiel domácich študentov: 0 %
Podiel zahraničných študentov: 100 %
Podiel zahraničných študentov študujúcich v inom ako slovenskom jazyku: 100.00 %

Národnosť študentov

Nórsko - 74

Mapa

 študujúci v anglickom jazyku    študujúci v slovenskom jazyku
Skip to content