Študijný program:     

Základné informácie
Názov študijného programu farmácia (spoločný študijný program)       Opis študijného programu
Názov študijného odboru farmácia
Národný kvalifikačný rámec SKKR 7.
Štandardná dĺžka štúdia 5 rokov
Forma štúdia denná forma štúdia
Stupeň vysokoškolského štúdia spájajúci prvý a druhý
Jazyk uskutočňovania   slovenský
Udeľovaný akademický titul Mgr.
Kód PortalVŠ
Osoba zodpovedná za kvalitu
Učitelia profilových predmetov
Komisia

Informácie o študentoch v akademickom roku
  

Základné údaje o študentoch

Celkový počet študentov: 418     Ženy: 369     Muži: 49

1. ročník (85)
2. ročník (93)
3. ročník (85)
4. ročník (93)
5. ročník (62)

Ostatné údaje o študentoch

Počet platiacich študentov: 8
Počet študentov s prerušeným štúdiom: 4
Počet domácich študentov: 415
Počet zahraničných študentov: 3
Podiel domácich študentov: 99.28 %
Podiel zahraničných študentov: 0.72 %

Národnosť študentov

Slovensko - 415
Bielorusko - 1
Ukrajina - 1
Maďarsko - 1

Mapa

 študujúci v anglickom jazyku    študujúci v slovenskom jazyku
Skip to content