Študijný program:     

Základné informácie
Názov študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo       Opis študijného programu     Opis študijného programu
Názov študijného odboru veterinárske lekárstvo
Národný kvalifikačný rámec SKKR 7.
Štandardná dĺžka štúdia 6 rokov
Forma štúdia denná forma štúdia
Stupeň vysokoškolského štúdia spájajúci prvý a druhý
Jazyk uskutočňovania   anglický
Udeľovaný akademický titul MVDr.
Kód PortalVŠ
Osoba zodpovedná za kvalitu
Učitelia profilových predmetov
Komisia

Informácie o študentoch v akademickom roku
  

Základné údaje o študentoch

Celkový počet študentov: 432     Ženy: 356     Muži: 76

1. ročník (46)
2. ročník (30)
3. ročník (80)
4. ročník (114)
5. ročník (94)
6. ročník (68)

Ostatné údaje o študentoch

Počet platiacich študentov: 407
Počet študentov s prerušeným štúdiom: 3
Počet domácich študentov: 4
Počet zahraničných študentov: 428
Podiel domácich študentov: 0.93 %
Podiel zahraničných študentov: 99.07 %
Podiel zahraničných študentov študujúcich v inom ako slovenskom jazyku: 100.00 %

Národnosť študentov

 123  |  
 93  |  
 38  |  
 32  |  
 30  |  
 22  |  
 14  |  
 10  |  
 9  |  
 6  |  
 6  |  
 6  |  
 6  |  
 4  |  
 4  |  
 4  |  
 3  |  
 2  |  
 2  |  
 2  |  
 2  |  
 2  |  
 1  |  
 1  |  
 1  |  
 1  |  
 1  |  
 1  |  
 1  |  
 1  |  
 1  |  
 1  |  
 1  |  
 1  |  

Mapa

 študujúci v anglickom jazyku    študujúci v slovenskom jazyku
Skip to content