Študijný program:     

Základné informácie
Názov študijného programu trh a kvalita potravín       Opis študijného programu
Názov študijného odboru veterinárske lekárstvo
Národný kvalifikačný rámec SKKR 7.
Štandardná dĺžka štúdia 2 roky
Forma štúdia denná forma štúdia
Stupeň vysokoškolského štúdia druhý
Jazyk uskutočňovania   slovenský
Udeľovaný akademický titul Mgr.
Kód PortalVŠ
Osoba zodpovedná za kvalitu
Učitelia profilových predmetov
Komisia

Informácie o študentoch v akademickom roku
  

Základné údaje o študentoch

Celkový počet študentov: 17     Ženy: 16     Muži: 1

1. ročník (10)
2. ročník (7)

Ostatné údaje o študentoch

Počet platiacich študentov: 0
Počet študentov s prerušeným štúdiom: 0
Počet domácich študentov: 17
Počet zahraničných študentov: 0
Podiel domácich študentov: 100 %
Podiel zahraničných študentov: 0 %

Národnosť študentov

Slovensko - 17

Mapa

 študujúci v anglickom jazyku    študujúci v slovenskom jazyku
Skip to content