Študijný program:     

Základné informácie
Názov študijného programu bezpečnosť krmív a potravín       Opis študijného programu
Názov študijného odboru veterinárske lekárstvo
Národný kvalifikačný rámec SKKR 6.
Štandardná dĺžka štúdia 3 roky
Forma štúdia denná forma štúdia
Stupeň vysokoškolského štúdia prvý
Jazyk uskutočňovania   slovenský
Udeľovaný akademický titul Bc.
Kód PortalVŠ
Osoba zodpovedná za kvalitu
Učitelia profilových predmetov
Komisia

Informácie o študentoch v akademickom roku
  

Základné údaje o študentoch

Celkový počet študentov: 32     Ženy: 27     Muži: 5

1. ročník (11)
2. ročník (11)
3. ročník (10)

Ostatné údaje o študentoch

Počet platiacich študentov: 6
Počet študentov s prerušeným štúdiom: 0
Počet domácich študentov: 26
Počet zahraničných študentov: 6
Podiel domácich študentov: 81.25 %
Podiel zahraničných študentov: 18.75 %

Národnosť študentov

Slovensko - 26
Rusko - 3
Ukrajina - 3

Mapa

 študujúci v anglickom jazyku    študujúci v slovenskom jazyku
Skip to content