prof. MVDr. Peter Popelka PhD.

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby 1 / Research/art/teacher profile of a person 2
1 Vysoká škola spracuje a vo vnútornom systéme vedie informácie v rozsahu nie menšom ako VUPCH všetkých učiteľov študijného programu. VUPCH osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu alebo osôb zodpovedných za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru habilitačného konania a inauguračného konania prikladá k príslušnej žiadosti.
2 The institution processes, and in its internal system, administers the information about all teachers of a study programme to an extent no less than the Research/art/teacher profile (RATP). The RATP of the persons responsible for profile courses of the study programme, or the persons responsible for the development and quality assurance of the field of habilitation and inaugural procedures is attached to the corresponding application.


Dátum poslednej aktualizácie: 03. 11. 2023

I. Základné údaje / Basic information
I.1 Priezvisko / Surname Popelka
I.2 Meno / Name Peter
I.3 Tituly / Degrees prof. MVDr., PhD. / Prof. DVM, PhD
I.4 Rok narodenia / Year of birth 1973
I.5 Názov pracoviska / Name of the workplace Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín /
University of veterinary medicine and pharmacy in Košice, Department of Food Hygiene, Technology and Safety
I.6 Adresa pracoviska / Address of the workplace Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika / Komenského 73, 041 81 Košice, Slovak Republic
I.7 Pracovné zaradenie / Position profesor / professor
I.8 E-mailová adresa pracoviska / E-mail address peter.popelka@uvlf.sk
I.9 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl / Hyperlink to the entry of a person in the Register of university staff https://www.portalvs.sk/regzam/detail/6062
I.10 Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole / Name of the study field in which a person works at the university veterinárske lekárstvo / veterinary medicine
I.11 ORCID iD 3 https://orcid.org/0000-0002-7070-0956
3 Nepovinná položka / Optional item.


II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast / Higher education and further qualification growth
II.a Názov vysokej školy alebo inštitúcie
/ Name of the university or institution
II.b Rok
/ Year
II.c Odbor a program
/ Study field and programme
II.1 VŠ vzdelanie prvého stupňa / First degree of higher education

II.2 VŠ vzdelanie druhého stupňa / Second degree of higher education Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach
University of Veterinary Medicine in Košice
1997 všeobecné veterinárske lekárstvo
general veterinary medicine
II.3 VŠ vzdelanie tretieho stupňa / Third degree of higher education Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach
University of Veterinary Medicine in Košice
2004 hygiena prostredia a potravín
hygiene of environment and food
II.4 Titul docent / Associate professor Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach
University of Veterinary Medicine in Košice
2008 hygiena potravín
food hygiene
II.5 Titul profesor / Professor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice
2021 hygiena potravín
food hygiene
II.6 Titul DrSc. / Doctor of Science (DrSc.)III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania / Current and previous employment
III.a Zamestnanie-pracovné zaradenie
/ Occupation-position
III.b Inštitúcia
/ Institution
III.c Časové vymedzenie
/ Duration
profesor
professor
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice
2021 0000
docent
associate professor
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice
2008 2021
odborný asistent
assistent
Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach
University of Veterinary Medicine in Košice
1997 2008


IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností / Development of pedagogical, professional, language, digital and other skills
IV.a Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné
/ Activity description, course name, other
IV.b Názov inštitúcie
/ Name of the institution
IV.c Rok
/ Year
Pracovný pobyt so zameraním na prehliadku jatočných zvierat.
Working activity focused on slaughter animals inspection.
VMHS Ltd. (Anglicko)
VMHS Ltd. (England)
2006
Erasmus program učiteľský. Prednášky a cvičenia.
Erasmus programme for teachers. Lectures and lessons.
Veterinárna fakulta v Miláne, Univerzita Miláno (Taliansko)
Veterinary Faculty, University Milano (Italy)
2005
Erasmus program učiteľský. Prednášky a cvičenia.
Erasmus programme for teachers. Lectures and lessons.
Veterinárna fakulta v Miláne, Univerzita Miláno (Taliansko)
Veterinary Faculty, University Milano (Italy)
2004
Vzdelávací kurz „Quality assurance of meat products“.
Educational course "Quality assurance of meat products".
Veterinárna fakulta v Lisabone (Portugalsko)
Veterinary Faculty in Lisboa (Portugal)
2001


V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole / Overview of activities within the teaching career at the university
V.1. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov / Overview of the profile courses taught in the current academic year according to study programmes
V.1.a Názov profilového predmetu
/ Name of the profile course
V.1.b Študijný program
/ Study programme
V.1.c Stupeň
/ Degree
V.1.d Študijný odbor
/ Field of study
Hygienické požiadavky na potravinársku výrobu /
Hygienic requirements for food production
bezpečnosť krmív a potravín denná forma slovenský jazyk /
feed and foodstuff safety full time slovak language
prvý / firstveterinárske lekárstvo /
veterinary medicine
Hygienické požiadavky na potravinársku výrobu /
Hygienic requirements for food production
bezpečnosť krmív a potravín externá forma slovenský jazyk /
feed and foodstuff safety external slovak language
prvý / firstveterinárske lekárstvo /
veterinary medicine
Food safety /
Food safety
náuka o živočíchoch denná forma anglický jazyk /
animal science full time english language
prvý / firstveterinárske lekárstvo /
veterinary medicine
Technológia výroby a kvalita mäsa a mäsových výrobkov /
Production technology and product quality of meat and meat production
trh a kvalita potravín denná forma slovenský jazyk /
the market and quality of foodstuffs full time slovak language
druhý / secondveterinárske lekárstvo /
veterinary medicine
Technológia výroby a kvalita mäsa a mäsových výrobkov /
Production technology and product quality of meat and meat production
trh a kvalita potravín externá forma slovenský jazyk /
the market and quality of foodstuffs external slovak language
druhý / secondveterinárske lekárstvo /
veterinary medicine
Animal and meat control at slaughterhouse /
Animal and meat control at slaughterhouse
všeobecné veterinárske lekárstvo denná forma anglický jazyk /
general veterinary medicine full time english language
spájajúci 1. a 2. /
combined 1st and 2nd
veterinárske lekárstvo /
veterinary medicine
Legislative feed and food production /
Legislative feed and food production
výživa zvierat a dietetika denná forma anglický jazyk /
nutrition of animals and dietetics full time english language
tretí / thirdveterinárske lekárstvo /
veterinary medicine
Legislatívne výroby krmív a potravín /
Legislatívne výroby krmív a potravín
výživa zvierat a dietetika denná forma slovenský jazyk /
nutrition of animals and dietetics full time slovak language
tretí / thirdveterinárske lekárstvo /
veterinary medicine
Legislative feed and food production /
Legislative feed and food production
výživa zvierat a dietetika externá forma anglický jazyk /
nutrition of animals and dietetics external english language
tretí / thirdveterinárske lekárstvo /
veterinary medicine
Legislatívne výroby krmív a potravín /
Legislatívne výroby krmív a potravín
výživa zvierat a dietetika externá forma slovenský jazyk /
nutrition of animals and dietetics external slovak language
tretí / thirdveterinárske lekárstvo /
veterinary medicine


V.2. Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku / Overview of the responsibility for the delivery, development and quality assurance of the study programme or its part at the university in the current academic year 4
V.2.a Študijný program
/ Study programme
V.2.b Stupeň
/ Degree
V.2.d Študijný odbor
/ Field of study
rodinný farmár denná forma slovenský jazyk /
family farmer full time slovak language
prvý / first veterinárske lekárstvo /
veterinary medicine
rodinný farmár externá forma slovenský jazyk /
family farmer external slovak language
prvý / first veterinárske lekárstvo /
veterinary medicine
výživa zvierat a dietetika denná forma anglický jazyk /
nutrition of animals and dietetics full time english language
tretí veterinárske lekárstvo /
veterinary medicine
výživa zvierat a dietetika denná forma slovenský jazyk /
nutrition of animals and dietetics full time slovak language
tretí veterinárske lekárstvo /
veterinary medicine
výživa zvierat a dietetika externá forma anglický jazyk /
nutrition of animals and dietetics external english language
tretí veterinárske lekárstvo /
veterinary medicine
výživa zvierat a dietetika externá forma slovenský jazyk /
nutrition of animals and dietetics external slovak language
tretí veterinárske lekárstvo /
veterinary medicine
4 Podľa čl. 6 odsek 4 Štandardov pre študijný program. / According to Art. 6 para. 4 of the Standards for the Study Programme.


V.3. Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku / Overview of the responsibility for the development and quality of the field of habilitation procedure and inaugural procedure in the current academic year
V.3.a Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania
/ Name of the field of habilitation procedure and inaugural procedure
V.3.b Študijný odbor, ku ktorému je priradený
/ Study field to which it is assigned


V.4. Prehľad vedených záverečných prác / Overview of supervised final theses
V.4.a Bakalárske (prvý stupeň)
/ Bachelor's (first degree)
V.4.b Diplomové (druhý stupeň)
/ Diploma (second degree)
V.4.c Dizertačné (tretí stupeň)
/ Dissertation (third degree)
V.4.1 Počet aktuálne vedených prác / Number of currently supervised theses 0 0 2
V.4.2 Počet obhájených prác / Number of defended theses 6 17 2


V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku / Overview of other courses taught in the current academic year according to study programmes
V.5.a Názov predmetu
/ Name of the course
V.5.b Študijný program
/ Study programme
V.5.c Stupeň
/ Degree
V.5.d Študijný odbor
/ Field of study
Technológia a bezpečnostné systémy spracovania živočíšnych komodít /
Technology and processing security system of animal commodities
bezpečnosť krmív a potravín denná forma slovenský jazyk /
feed and foodstuff safety full time slovak language
prvý / firstveterinárske lekárstvo /
veterinary medicine
Hygienické požiadavky v stravovacích zariadeniach a gastronómii /
Hygienic requirements in catering establishments and gastronomy
bezpečnosť krmív a potravín denná forma slovenský jazyk /
feed and foodstuff safety full time slovak language
prvý / firstveterinárske lekárstvo /
veterinary medicine
Systémy riadenia kvality potravín /
Food quality management systems
bezpečnosť krmív a potravín denná forma slovenský jazyk /
feed and foodstuff safety full time slovak language
prvý / firstveterinárske lekárstvo /
veterinary medicine
Technológia a bezpečnostné systémy spracovania živočíšnych komodít /
Technology and processing security system of animal commodities
bezpečnosť krmív a potravín externá forma slovenský jazyk /
feed and foodstuff safety external slovak language
prvý / firstveterinárske lekárstvo /
veterinary medicine
Hygienické požiadavky v stravovacích zariadeniach a gastronómii /
Hygienic requirements in catering establishments and gastronomy
bezpečnosť krmív a potravín externá forma slovenský jazyk /
feed and foodstuff safety external slovak language
prvý / firstveterinárske lekárstvo /
veterinary medicine
Systémy riadenia kvality potravín /
Food quality management systems
bezpečnosť krmív a potravín externá forma slovenský jazyk /
feed and foodstuff safety external slovak language
prvý / firstveterinárske lekárstvo /
veterinary medicine
Legislatívne a hygienické požiadavky na zariadenia spoločného stravovania /
Legislative and hygienic requirements for catering facilities
trh a kvalita potravín denná forma slovenský jazyk /
the market and quality of foodstuffs full time slovak language
druhý / secondveterinárske lekárstvo /
veterinary medicine
Systém riadenia kvality potravín živočíšneho pôvodu /
Food safety and quality management system
trh a kvalita potravín denná forma slovenský jazyk /
the market and quality of foodstuffs full time slovak language
druhý / secondveterinárske lekárstvo /
veterinary medicine
Choroby z potravín /
Food-borne diseases
trh a kvalita potravín denná forma slovenský jazyk /
the market and quality of foodstuffs full time slovak language
druhý / secondveterinárske lekárstvo /
veterinary medicine
Legislatívne a hygienické požiadavky na zariadenia spoločného stravovania /
Legislative and hygienic requirements for catering facilities
trh a kvalita potravín externá forma slovenský jazyk /
the market and quality of foodstuffs external slovak language
druhý / secondveterinárske lekárstvo /
veterinary medicine
Technológia výroby a kvalita mäsa a mäsových výrobkov /
Production technology and product quality of meat and meat production
trh a kvalita potravín externá forma slovenský jazyk /
the market and quality of foodstuffs external slovak language
druhý / secondveterinárske lekárstvo /
veterinary medicine
Systém riadenia kvality potravín živočíšneho pôvodu /
Food safety and quality management system
trh a kvalita potravín externá forma slovenský jazyk /
the market and quality of foodstuffs external slovak language
druhý / secondveterinárske lekárstvo /
veterinary medicine
Choroby z potravín /
Food-borne diseases
trh a kvalita potravín externá forma slovenský jazyk /
the market and quality of foodstuffs external slovak language
druhý / secondveterinárske lekárstvo /
veterinary medicine
Hygiena a technológia rýb, vodných živočíchov a mraziarenstvo /
Fish and water animals hygiene and technology and industrial freezing
hygiena potravín denná forma slovenský jazyk /
food hygiene full time slovak language
spájajúci 1. a 2. /
combined 1st and 2nd
veterinárske lekárstvo /
veterinary medicine
Audit prevádzok na výrobu potravín /
Food safety audits
hygiena potravín denná forma slovenský jazyk /
food hygiene full time slovak language
spájajúci 1. a 2. /
combined 1st and 2nd
veterinárske lekárstvo /
veterinary medicine
Food hygiene and technology III. (meat, meat products and their chemical analysis) /
Food hygiene and technology III. (meat, meat products and their chemical analysis)
všeobecné veterinárske lekárstvo denná forma anglický jazyk /
general veterinary medicine full time english language
spájajúci 1. a 2. /
combined 1st and 2nd
veterinárske lekárstvo /
veterinary medicine
Food inspection /
Food inspection
všeobecné veterinárske lekárstvo denná forma anglický jazyk /
general veterinary medicine full time english language
spájajúci 1. a 2. /
combined 1st and 2nd
veterinárske lekárstvo /
veterinary medicine
Foodborne diseases /
Foodborne diseases
všeobecné veterinárske lekárstvo denná forma anglický jazyk /
general veterinary medicine full time english language
spájajúci 1. a 2. /
combined 1st and 2nd
veterinárske lekárstvo /
veterinary medicine
Hygiena a technológia potravín II. (mäso hydiny, vajcia a zverina a ich chemická analýza) /
Food hygiene and technology II. (poultry meat, eggs and venison and their chemical analysis)
všeobecné veterinárske lekárstvo denná forma slovenský jazyk /
general veterinary medicine full time slovak language
spájajúci 1. a 2. /
combined 1st and 2nd
veterinárske lekárstvo /
veterinary medicine
Hygiena a technológia potravín III. (mäso, mäsové výrobky a ich chemická analýza) /
Food hygiene and technology III. (meat, meat products and their chemical analysis)
všeobecné veterinárske lekárstvo denná forma slovenský jazyk /
general veterinary medicine full time slovak language
spájajúci 1. a 2. /
combined 1st and 2nd
veterinárske lekárstvo /
veterinary medicine
Ochorenia z potravín /
Food-borne diseases
všeobecné veterinárske lekárstvo denná forma slovenský jazyk /
general veterinary medicine full time slovak language
spájajúci 1. a 2. /
combined 1st and 2nd
veterinárske lekárstvo /
veterinary medicine
Úradný veterinárny lekár /
Official Veterinarian (Veterinary surgeon)
všeobecné veterinárske lekárstvo denná forma slovenský jazyk /
general veterinary medicine full time slovak language
spájajúci 1. a 2. /
combined 1st and 2nd
veterinárske lekárstvo /
veterinary medicine
Hygiena a kvalita rýb a produktov rybolovu /
Hygiena a kvalita rýb a produktov rybolovu
hygiena potravin denná forma slovenský jazyk /
food hygiene full time slovak language
tretí / thirdveterinárske lekárstvo /
veterinary medicine
Hygiene and quality of fish and fishery products /
Hygiene and quality of fish and fishery products
hygiena potravín denná forma anglický jazyk /
food hygiene full time english language
tretí / thirdveterinárske lekárstvo /
veterinary medicine
Hygiene and quality of fish and fishery products /
Hygiene and quality of fish and fishery products
hygiena potravín externá forma anglický jazyk /
food hygiene external english language
tretí / thirdveterinárske lekárstvo /
veterinary medicine
Hygiena a kvalita rýb a produktov rybolovu /
Hygiena a kvalita rýb a produktov rybolovu
hygiena potravín externá forma slovenský jazyk /
food hygiene external slovak language
tretí / thirdveterinárske lekárstvo /
veterinary medicine


VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti / Overview of the research/artistic/other outputs
VI.1. Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti / Overview of the research/artistic/other outputs and the corresponding citations
VI.1.a Celkovo / Overall VI.1.b Za posledných šesť rokov / Over the last six years
VI.1.1 Počet výstupov tvorivej činnosti / Number of the research/artictic/other outputs 443 81
VI.1.2 Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus / Number of the research/artictic/other outputs registered in the Web of Science or Scopus databases 45 16
VI.1.3 Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti / Number of citations corresponding to the research/artictic/other outputs 751 402
VI.1.4 Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti / Number of citations registered in the Web of Science or Scopus databases 590 352
VI.1.5 Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni / Number of invited lectures at the international, national level 0 0

VI.2. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti / The most significant research/artistic/other outputs 5
1. POPELKA, Peter - NAGY, Jozef - PIPOVÁ, Monika - MARCINČÁK, Slavomír - LENHARDT, Ľudovít. Comparison of chemical, microbiological and histological changes in fresh, frozen and double frozen rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) : [Porovnanie chemických, mikrobiologických a histologických zmien čerstvých, zmrazených pstruhov dúhových (Oncorhynchus mykiss)] In: Acta veterinaria Brno. 2014. ISSN 0001-7213, Vol. 83, č. 2 (2014), s. 157-161.
(2014: 0.469 - IF, 36 - H-index, 0.047 - IF 5y, 0.297 - SJR, Q3 - SJR Best Q, Q3 - JCR Best Q)
2. POPELKA, Peter - LUPTÁKOVÁ, Oľga - MARCINČÁK, Slavomír - NAGY, Jozef - MESARČOVÁ, Lýdia - NAGYOVÁ, Alena. The effect of glaze and storage temperature on the quality of frozen mackerel fillets. In: Acta veterinaria Brno. 2012. ISSN 0001-7213, Vol. 81, č. 4 (2012), s. 397-402.
(2012: 0.393 - IF, 36 - H-index, 0.561 - IF 5y, 0.315 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q3 - JCR Best Q)
3. MAČANGA, Ján - KORÉNEKOVÁ, Beáta - NAGY, Jozef - MARCINČÁK, Slavomír - POPELKA, Peter - KOŽÁROVÁ, Ivona - KORÉNEK, Marián. Post-mortem changes in the concentration of lactic acid, phosphates and pH in the muscles of wild rabbits (Oryctolagus cuniculus) according to the perimortal situation. In: Meat Science. 2011. ISSN 0309-1740, Vol. 88, č. 4 (2011), s. 701-704.
(2011: 2.275 - IF, 154 - H-index, 2.816 - IF 5y, 1.769 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q)
4. PAULSEN, Peter - NAGY, Jozef - POPELKA, Peter - LEDECKÝ, Valent - MARCINČÁK, Slavomír - PIPOVÁ, Monika - SMULDERS, Frans J. M. - HOFBAUER, Peter - LAZÁR, Peter - DIČÁKOVÁ, Zuzana. Influence of storage conditions and shotshell wounding on the hygienic condition of hunted, uneviscerated pheasant (Phasianus colchicus). In: Poultry Science. 2008. ISSN 0032-5791, Vol. 87, č. 1 (2008), s. 191-195.
(2008: 1.668 - IF, 131 - H-index, 2.086 - IF 5y, 1.038 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q)
5. POPELKA, Peter - NAGY, Jozef - GERMUŠKA, R. - MARCINČÁK, Slavomír - JEVINOVÁ, Pavlína - DE RIJK, Angelique. Comparison of various assays used for detection of beta-lactam antibiotics in poultry meat. In: Food Additives and Contaminants: Part A. 2005. ISSN 1944-0049, Roč. 22, č. 6 (2005), s. 557-562.
(2005: 1.610 - IF)
5 Maximálne päť najvýznamnejších výstupov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. / Maximum of five most significant outputs, if the RATP form is attached to the application.

VI.3. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov / The most significant research/artistic/other outputs over the last six years 6
1. VÁRADY, Matúš - ŚLUSARCZYK, Sylwester - BORŽÍKOVÁ, Jana - HANKOVÁ, Katarína - VIERIKOVÁ, Michaela - MARCINČÁK, Slavomír - POPELKA, Peter. Heavy-metal contents and the impact of roasting on polyphenols, caffeine, and acrylamide in specialty coffee beans. In: Foods. 2021. ISSN 2304-8158, Vol. 10, no. 6 (2021), art. no. 1310, p. [1-14]
(2021: 5.561 - IF, 53 - H-index, 5.940 - IF 5y, 0.726 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q)
2. POPELKA, Peter - ŠULEKOVÁ, Monika - JEVINOVÁ, Pavlína - SEMJON, Boris - HUDÁKOVÁ, Terézia - KLEMPOVÁ, Tatiana - ČERTÍK, Milan - ROBA, Pavol - VÁRADY, Matúš. Influence of smoking and packaging methods on physicochemical and microbiological quality of smoked mackerel (Scomber scombrus). In: Acta veterinaria Brno. 2021. ISSN 0001-7213, Vol. 90, no. 1 (2021), p. 117-124.
(2021: 0.817 - IF, 40 - H-index, 0.892 - IF 5y, 0.264 - SJR, Q3 - SJR Best Q, Q4 - JCR Best Q)
3. VÁRADY, Matúš - HRUŠKOVÁ, Tatiana - POPELKA, Peter. Effect of preparation method and roasting temperature on total polyphenol content in coffee beverages. In: Czech Journal of Food Sciences. 2020. ISSN 1212-1800, Vol. 38, no. 6 (2020), p. 417-421.
(2020: 1.279 - IF, 42 - H-index, 1.829 - IF 5y, 0.363 - SJR, Q3 - SJR Best Q, Q4 - JCR Best Q)
4. FEČKANINOVÁ, Adriána - KOŠČOVÁ, Jana - MUDROŇOVÁ, Dagmar - SCHUSTEROVÁ, Petra - CINGEĽOVÁ MARUŠČÁKOVÁ, Ivana - POPELKA, Peter. Characterization of two novel lactic acid bacteria isolated from the intestine of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) in Slovakia. In: Aquaculture. 2019. ISSN 0044-8486, Vol. 506, no.(2019), p. 294-301.
(2019: 3.225 - IF, 164 - H-index, 3.592 - IF 5y, 1.037 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q)
5. FEČKANINOVÁ, Adriána - KOŠČOVÁ, Jana - MUDROŇOVÁ, Dagmar - POPELKA, Peter - TOROPILOVÁ, Júlia. The use of probiotic bacteria against Aeromonas infections in salmonid aquaculture : [Využitie probiotických baktérií voči aeromonádovým infekciám lososovitých rýb] In: Aquaculture. 2017. ISSN 0044-8486, Vol. 469, no. (2017), p. 1-8.
(2017: 2.710 - IF, 164 - H-index, 2.978 - IF 5y, 1.152 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q)
6 Maximálne päť najvýznamnejších výstupov za ostatných šesť rokov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. / Maximum of five most significant outputs over the last six years, if the RATP form is attached to the application.

VI.4. Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti / The most significant citations corresponding to the research/artistic/other outputs 7
1. FEČKANINOVÁ, Adriána - KOŠČOVÁ, Jana - MUDROŇOVÁ, Dagmar - SCHUSTEROVÁ, Petra - CINGEĽOVÁ MARUŠČÁKOVÁ, Ivana - POPELKA, Peter. Characterization of two novel lactic acid bacteria isolated from the intestine of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) in Slovakia. In: Aquaculture. 2019. ISSN 0044-8486, Vol. 506, no.(2019), p. 294-301.
(2019: 3.225 - IF, 164 - H-index, 3.592 - IF 5y, 1.037 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q)
[1] MEIDONG, Ratchanu - NAKAO, Miki - SAKAI, Kenji - TONGPIM, Saowanit. Lactobacillus paraplantarum L34b-2 derived from fermented food improves the growth, disease resistance and innate immunity in Pangasius bocourti. In AQUACULTURE. ISSN 0044-8486, 2021, vol. 531, no., pp.
2. FEČKANINOVÁ, Adriána - KOŠČOVÁ, Jana - MUDROŇOVÁ, Dagmar - POPELKA, Peter - TOROPILOVÁ, Júlia. The use of probiotic bacteria against Aeromonas infections in salmonid aquaculture : [Využitie probiotických baktérií voči aeromonádovým infekciám lososovitých rýb] In: Aquaculture. 2017. ISSN 0044-8486, Vol. 469, no. (2017), p. 1-8.
(2017: 2.710 - IF, 164 - H-index, 2.978 - IF 5y, 1.152 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q)
[1] RINGO, Einar - HOSEINIFAR, Seyed Hossein - GHOSH, Koushik - VAN DOAN, Hien - BECKS, Bo Ram - SONG, Seong Kyu. Lactic Acid Bacteria in Finfish-An Update. In FRONTIERS IN MICROBIOLOGY. ISSN 1664-302X, 2018, vol. 9, no., pp.
3. POPELKA, Peter - NAGY, Jozef - PIPOVÁ, Monika - MARCINČÁK, Slavomír - LENHARDT, Ľudovít. Comparison of chemical, microbiological and histological changes in fresh, frozen and double frozen rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) : [Porovnanie chemických, mikrobiologických a histologických zmien čerstvých, zmrazených pstruhov dúhových (Oncorhynchus mykiss)] In: Acta veterinaria Brno. 2014. ISSN 0001-7213, Vol. 83, č. 2 (2014), s. 157-161.
(2014: 0.469 - IF, 36 - H-index, 0.047 - IF 5y, 0.297 - SJR, Q3 - SJR Best Q, Q3 - JCR Best Q)
[1] CHIESA, Luca Maria - PAVLOVIC, Radmila - NOBILE, Maria - DI CESARE, Federica - MALANDRA, Renato - PESSINA, Davide - PANSERI, Sara. Discrimination between Fresh and Frozen-Thawed Fish Involved in Food Safety and Fraud Protection. In FOODS, 2020, vol. 9, no. 12, pp.
4. PAULSEN, Peter - NAGY, Jozef - POPELKA, Peter - LEDECKÝ, Valent - MARCINČÁK, Slavomír - PIPOVÁ, Monika - SMULDERS, Frans J. M. - HOFBAUER, Peter - LAZÁR, Peter - DIČÁKOVÁ, Zuzana. Influence of storage conditions and shotshell wounding on the hygienic condition of hunted, uneviscerated pheasant (Phasianus colchicus). In: Poultry Science. 2008. ISSN 0032-5791, Vol. 87, č. 1 (2008), s. 191-195.
(2008: 1.668 - IF, 131 - H-index, 2.086 - IF 5y, 1.038 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q)
[1] SAUVALA, Mikaela - WOIVALIN, Emma - KIVISTO, Rauni - LAUKKANEN-NINIOS, Riikka - LAAKSONEN, Sauli - STEPHAN, Roger - FREDRIKSSON-AHOMAA, Maria. Hunted game birds ? Carriers of foodborne pathogens. In FOOD MICROBIOLOGY. ISSN 0740-0020, 2021, vol. 98, no., pp.
5. POPELKA, Peter - NAGY, Jozef - GERMUŠKA, R. - MARCINČÁK, Slavomír - JEVINOVÁ, Pavlína - DE RIJK, Angelique. Comparison of various assays used for detection of beta-lactam antibiotics in poultry meat. In: Food Additives and Contaminants: Part A. 2005. ISSN 1944-0049, Roč. 22, č. 6 (2005), s. 557-562.
(2005: 1.610 - IF)
[1] GAUDIN, Valerie - HEDOU, Celine - SOUMET, Christophe - VERDON, Eric. Evaluation and validation of a multi-residue method based on biochip technology for the simultaneous screening of six families of antibiotics in muscle and aquaculture products. In FOOD ADDITIVES AND CONTAMINANTS PART A-CHEMISTRY ANALYSIS CONTROL EXPOSURE & RISK ASSESSMENT. ISSN 1944-0049, 2016, vol. 33, no. 3, pp. 403.
7 Maximálne päť najvýznamnejších ohlasov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. / Maximum of five most significant citations, if the RATP form is attached to the application.

VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov / Participation in conducting (leading) the most important research projects or art projects over the last six years 8
1. VEGA 1/0161/17 "Využitie krmiva suplementovaného probiotikami vo  výžive rýb za účelom produkcie zdravých potravín", Doba riešenia: 2017 - 2019
2. ŠF EÚ 313011V336 "Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood", Doba riešenia: 2019 - 2023
3. VEGA 1/0073/22 "Hodnotenie vplyvu inovatívnych metód spracovania kávy na jej zdravotnú bezpečnosť a kvalitu", Doba riešenia: 2022 - 2024
4. COST CA18105 "Risk-based meat inspection and integrated meat safety assurance (RIBMINS)", Doba riešenia: 2018 - 2022
5. APVV APVV-19-234 "Vývoj probiotického prípravku na báze autochtónnych laktobacilov pre lososovité ryby určeného na zlepšenie zdravia rýb a produkciu kvalitných potravín", Doba riešenia: 2020 - 2024
8 Maximálne päť najvýznamnejších projektov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. Okrem názvu a stučnej charakteristiky projektu sa uvádza druh účasti (v slovenskom aj anglickom jazyku), ak je možné, hyperlink na projekt a jeho výstupy a ohlasy. / Maximum of five most significant projects, if the RATP form is attached to the application. In addition to the name and brief characteristics of the project, the type of participation is indicated (in Slovak and in English), if possible, a hyperlink to the project and its outputs and citations are stated as well.


VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností / Overview of organizational experience related to higher education and research/artistic/other activities 9
VII.a Aktivita, funkcia / Activity, position VII.b Názov inštitúcie, grémia / Name of the institution, board VII.c Časové vymedzenia pôsobenia / Duration
člen vedeckej rady
member of scientific board
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice
2019 0000
člen redakčnej rady domáceho vedeckého časopisu
member of editorial board of scientific journal
Slovak Journal of Animal Science
2019 0000
člen Komisie pre bezpečnosť potravinového reťazca
member of Commission for Safety of Food Chain
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Ministry of Agriculture and Rural Development SR
2018 0000
riadny člen valného zhromaždenia
full member of board
Slovenská akadémia poľnohospodárskych vied
Slovak Academy of Agricultural Sciences
2016 0000
člen redakčnej rady zahraničného indexovaného vedeckého časopisu
member of reviewer editorial board of indexed scientific journal
Slovenian Veterinary Research
2014 0000
9 Napr. akademické funkcie, členstvá v redakčných radách a vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach. / E.g. academic positions, memberships in editorial boards and in scientific and professional societies.


VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore / Overview of international mobilities and visits oriented on education and research/artistic/ other activities in the given field of study
VIII.a Názov inštitúcie / Name of the institution VIII.b Sídlo inštitúcie / Address of the institution VIII.c Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) / Duration (indicate the duration of stay) VIII.d Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať) / Mobility scheme, employment contract, other (describe)
Veterinárna fakulta, Univerzita Miláno, Taliansko
Veterinary Faculty, University Milan, Italy
Via Celoria 10, 20133 Milano, Taliansko
Via Celoria 10, 20133 Milano, Italy
2005 2005 ERASMUS program mobility - výučba. Prednášky a vedenie praktických cvičení. Kontakt. Prof. Francesca Caloni, PhD.; francesca.caloni@unimi.it
ERASMUS programme mobility - education. Lectures and practical lessons. Contact Prof. Francesca Caloni, PhD.; francesca.caloni@unimi.it
Veterinárna fakulta, Univerzita Miláno, Taliansko
Veterinary Faculty, University Milan, Italy
Via Celoria 10, 20133 Milano, Taliansko
Via Celoria 10, 20133 Milano, Italy
2004 2004 ERASMUS program mobility - výučba. Prednášky a vedenie praktických cvičení. Kontakt. Prof. Francesca Caloni, PhD.; francesca.caloni@unimi.it
ERASMUS programme mobility - education. Lectures and practical lessons. Contact Prof. Francesca Caloni, PhD.; francesca.caloni@unimi.it
Veterinárna fakulta, Univerzita Ľublana, Slovinsko
Veterinary Faculty, University Ljubljana, Slovenia
Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana, Slovinsko
Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana, Slovenia
2003 2003 CEEPUS program. Prednášky a vedenie praktických cvičení. Kontakt. Vesna Cerkvenik Flajs, PhD.; vesna.cerkvenikflajs@vf.uni.lj.si
CEEPUS programme. Lectures and practical lessons. Contact Vesna Cerkvenik Flajs, PhD.; vesna.cerkvenikflajs@vf.uni.lj.si


IX. Iné relevantné skutočnosti / Other relevant facts 10
IX.a Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou / If relevant, other activities related to higher education or research/artictic/other activities are mentioned
V postgraduálnej činnosti sa podieľam lektorsky na kurzoch prvej a druhej atestácie v rámci Národného programu vzdelávania v oblasti hygieny potravín a úradnej kontroly potravín HP5 organizovaných Inštitútom vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach.
In my postgraduate activities, I participate as a lecturer in first and second attestation courses within the National Program of Education in the Field of Food Hygiene and Official Food Control HP5 organized by the Institute of Veterinary Education in Košice.
10 Maximálne 1800 znakov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. / Maximum of 1800 characters, if the RATP form is attached to the application.

Skip to content