Základy práva pre kynológov

Study programme: cynology external form of study
Teaching language:   slovak
Subject code: KaŽPVLE/ZkPr1 Kef/20    Short: ZkPr1 Kef
  •  Profile course
  •  Credits: 0
  •  Completion method: Zápočet
  •   Lectures: 1 / Practice: 1
  •   Semester: winter semester
The study program is taught in Slovak language, therefore some parts of the information subject information letter are only available in this language.
Form, course-load and method od study:
Form of study: Prednáška / Cvičenie
Course-load: Per week: 1 / 1   -   Per study period: 13 / 13 (recommended, in hours)
Method of study: prezenčná
 
Prerequisites a following
Žiadne
 
Teachers
Lecturer:
Instructor:
Examiner:
Guarantor:
CONTENTS OF THE STATE EXAM
Priestupky a iné správne delikty súvisiace s chovom psov; identifikácia a registrácia spoločenských zvierat; evidencia psov
CONDITIONS FOR COMPLETION OF COURSE
Účasť na prednáškach je 75 %, v prípade cvičení 100 %. Neúčasť treba dokladovať potvrdením od ošetrujúceho lekára. Chýbajúce cvičenia je nutné nahradiť po dohode s učiteľom, ktorý cvičenie viedol. Podmienkou je vypracovanie seminárnej práce, ktorej obsahom sú právne úpravy súvisiace s problematikou chovu psov .
Learning outcomes
Študenti absolvujúci Základy práva pre kynológov získajú všeobecný prehľad o právnych predpisoch upravujúcich chov a držbu psov, budú sa vedieť orientovať v základoch niektorých právnych odvetví (trestné právo, občianske právo hmotné, správne právo)
Brief outline of the course
- Základy teórie štátu a práva
- Základy občianskeho práva
- Základy priestupkového práva
- Základy práva správneho
- Základy trestného práva
- Právne predpisy upravujúce veterinárnu starostlivosť, chov zvierat s dôrazom na chov a držbu psov
Course syllabus
P r e d n á š k y (5. semester/1 h)
1. Základy teórie práva
- Vznik štátu a práva
- Podstata a funkcie štátu
2. Štátny mechanizmus
- orgány štátnej moci
- orgány štátnej správy
- súdy
- orgány kontroly, dozoru, dohľadu
3. Právo ako normatívny systém
- Právna norma a jej špecifické znaky
- Pramene práva
- Druhy právnych noriem
4. Pôsobnosť právnych noriem
- časová pôsobnosť (platnosť, účinnosť, retroaktivita)
- priestorová pôsobnosť
- osobná pôsobnosť
5. Právne vzťahy
- prvky právneho vzťahu (subjekt, objekt, obsah)
6. Predpoklady vzniku, zmeny, zániku právneho vzťahu
7. Právna regulácia
- tvorba práva
- realizácia práva
- vznik právnych vzťahov
- vydávanie aktov aplikácie práva
8. Právo a morálka
9. Európska únia a jej inštitúcie
10. Európske právo primárne a sekundárne
11. Právne predpisy súvisiace so starostlivosťou o zvieratá
12. Ochrana zvierat pred týraním z pohľadu historického
13. Súčasná právna úprava ochrany zvierat pred týraním
P r a k t i c k é c v i č e n i a (5. semester / 1 h)
1. Organizácia a pôsobnosť orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti
- Orgány veterinárnej správy
- Štátne veterinárne činnosti
- Súkromné odborné veterinárne činnosti a služby
2. Komora veterinárnych lekárov SR
3. Veterinárne požiadavky na živé zvieratá
4. Identifikácia a registrácia zvierat
5. Požiadavky pri premiestňovaní živých zvierat
6. Dovoz živých zvierat na územie SR
7. Kontrola niektorých chorôb a ich hlásenie
8. Veterinárne opatrenia pri výskyte niektorých chorôb
9. Nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktami
10. Schvaľovanie, povoľovanie a registrácia prevádzkarní, zariadení a činnosti
11. Týranie zvierat
12. Ochrana zvierat pred týraním
13. Nebezpečný pes
Recommended literature
Bugarský, A. a kol.: Pes, chovateľ a právo. UVL Košice, 2008, 229 s.
Takáčová, D.: Pes v právnych predpisoch Slovenskej republiky. UVLF Košice, 2012, 114 s.
Zbierka zákonov SR
Conditions for completion of course
Priebežné hodnotenie:
Seminárna práca so zameraním na možné protiprávne konania chovateľov / držiteľov psov v SR
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť na prednáškach je 75 %, v prípade cvičení 100 %. Neúčasť treba dokladovať potvrdením od ošetrujúceho lekára. Chýbajúce cvičenia je nutné nahradiť po dohode s učiteľom, ktorý cvičenie viedol. Podmienkou je vypracovanie seminárnej práce, ktorej obsahom sú právne úpravy súvisiace s problematikou chovu psov .
Záverečné hodnotenie:
zápočet
LANGUAGE, WHICH KNOWLEDGE IS NEEDED TO PASS THE COURSE
  slovak   
 
Evaluation of the course
Total number of evaluated students: 19
ABCDEFX
0.0100.0
 
Date of last modification: 22.06.2020
Approved by: Tutot Doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.
Skip to content