Výkon a výcvik IV. - športová kynológia a psie športy

Study programme: cynology external form of study
Teaching language:   slovak
Subject code: KaVDCHZv/VaV IV. Kef/20    Short: VaV IV. Kef
  •  Credits: 7
  •  Completion method: Zápočet a skúška
  •   Lectures: 2 / Practice: 3
  •   Semester: winter semester
The study program is taught in Slovak language, therefore some parts of the information subject information letter are only available in this language.
Form, course-load and method od study:
Form of study: Prednáška / Cvičenie
Course-load: Per week: 2 / 3   -   Per study period: 26 / 39 (recommended, in hours)
Method of study: prezenčná
 
Prerequisites a following
Žiadne
 
Teachers
Lecturer:
Instructor:
Examiner:
Guarantor:
CONDITIONS FOR COMPLETION OF COURSE
Účasť na výuke v zmysle Študijného poriadku UVLF;
100% účasť na praktických cvičeniach
Jednu neúčasť na praktickom cvičení môže ospravedlniť vyučujúci.
Learning outcomes
Po absolvovaní disciplíny študent získava vedomosti o športovej kynológii a psích športoch na Slovensku a v zahraničí. Nadobudne vedomosti o skúšobných poriadkov a metodikách výcviku športovej kynológie na Slovensku (disciplíny poslušnosť, pachové práce a obrana psovoda). Oboznámi sa s psími športami, ktoré sú oficiálnymi na Slovensku: agility, dogdancing, dogfrisbee, obedience, working testy, záprahový šport, nosework, mondioring a iné.
Brief outline of the course
Oboznámiť študentov s teoretickými a praktickými poznatkami a skúšobnými poriadkami pri výcviku psov pre športovú kynológiu a vybrané psie športy. Oboznámiť so základnými výcvikovými postupmi a terminológiou v súvislosti so zameraním jednotlivých psích športov a športovej kynológie.
Course syllabus
Sylaby prednášok:
1. Športová kynológia – kategórie skúšok: skúška doprovodného psa BH-SK, skúška základného minima (ZM), skúška na stope 1 – 3 (SS 1–3), skúška poslušnosti 1 – 3 (SP 1–3), skúška obrany 1 – 3 (SO 1–3), skúšky všestranného výcviku 1 – 3 stupňa (SVV 1 – 3), skúšky psov malých plemien (ZMMP, SMP1, SMP2), skúška psa stopára (SPS), skúška psa obranára (SPO)
2. Športová kynológia – medzinárodné skúšky pracovných psov IGP, medzinárodné skúšky stopárskych psov, medzinárodné BH, skúšky vyhľadávania, AD skúšky FCI
3. Obedience OB (A.B,C), OB1, OB2, OB3 (10 cvikov poslušnosti, metodika výcviku, výber vhodného jedinca)
4. Mondioring (poslušnosť, skoky, obrana, metodika výcviku, výber vhodného jedinca)
5. Agility (prehľad vhodných psov, základy výcviku, základná terminológia).
6. Dogdancing a dogfrisbee (kategórie, metodika výcviku)
7. Dogfrisbee (kategórie, metodika výcviku)
8. Flyball (metodika výcviku, výber vhodných jedincov, prekážky a boxy)
9. Working testy (metodika výcviku)
10 Nosework (metodika výcviku, skúšky)
11. Dostihový šport a coursing (výber vhodných jedincov, terminológia, rozdelenie plemien, výcvik a súťaže).
12. Záprahový šport (prehľad vhodných plemien, kategórie záprahových športov, kluby a organizácie, terminológia, výcvik a príprava na súťaže, pravidla a priebeh jednotlivých súťaží).
13. Bull športy (športy pre teriéru typu bull: monkey track, tug of war, wall climbing, weght pull sprint).
Sylaby praktické cvičenia:
1. Športová kynológia NSP (národný skúšobný poriadok) – metodiky výcviku stôp, cvikov poslušnosti a obrany - praktické ukážky),
2. Športová kynológia IGP (medzinárodný skúšobný poriadok) – metodiky výcviku stôp, cvikov poslušnosti a obrany - praktické ukážky),
3. Obedience a RALLY obedience– metodiky výcviku vybraných cvikov (praktické ukážky),
4. Nosework (praktickú ukážky metodík výcviku)
5. Mondioring (poslušnosť, skoky, obrana, metodika výcviku, výber)
6. Flyball (metodika výcviku, výber vhodných jedincov, prekážky a boxy)
7. Agility – praktické ukážky, agility prekážky, metodiky nácviku jednotlivých prekážok, zostavenie dráh (agility, jumping)
8. Working testy – (metodika výcviku, dummy aporty, disciplíny
9. Dogdancing (kategórie, metodika výcviku)
10. Dogfrisbee (kategórie, metodika výcviku)
11. Dostihový chrtov a coursing chrtov a nechtov (výber vhodných jedincov, terminológia, rozdelenie plemien, výcvik a súťaže).
12. Záprahový šport (prehľad vhodných plemien, kategórie záprahových športov, kluby a organizácie, terminológia, výcvik a príprava na súťaže, pravidla a priebeh jednotlivých súťaží), 13. dogtrekking, canicross, bikejӧring, skijӧring.
Recommended literature
J. Čurlík a kol. (2011): Výkon a výcvik psov II. diel.,
Špecializovaný časopis: Psie športy,
www.zsksr.sk,: Národný skúšobný poriadok Zväzu športovej kynológie SR, Medzinárodný skúšobný poriadok – IGP, Národné skúšobné pravidlá Obedience v SR – OB začiatočníci A,B,C, Medzinárodné skúšobné pravidlá Obedience pre triedy OB1, OB2, OB3.
www.aska.sk: Pravidlá agility ASKA
Nosework SK – skúšobný poriadok
Conditions for completion of course
Obsahová prerekvizita:
Základy výcviku psov
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť na výuke v zmysle Študijného poriadku UVLF;
100% účasť na praktických cvičeniach
Jednu neúčasť na praktickom cvičení môže ospravedlniť vyučujúci.
Záverečné hodnotenie:
zápočet, písomná/ústna skúška
LANGUAGE, WHICH KNOWLEDGE IS NEEDED TO PASS THE COURSE
  slovak   
 
Evaluation of the course
Total number of evaluated students: 18
ABCDEFX
27.7816.6738.8911.115.560.0
 
Date of last modification: 29.11.2022
Approved by: Tutot Doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.
Skip to content