Právne úpravy ochrany zvierat

Study programme: animal welfare and protection external form of study
Teaching language:   slovak
Subject code: KaVVLaWZ/PrÚOchZ PaOZ ef/22    Short: PrÚOchZ PaOZ ef
  •  Profile course
  •  Credits: 6
  •  Completion method: Zápočet a skúška
  •   Lectures: 1 / Practice: 2
  •   Semester: winter semester
The study program is taught in Slovak language, therefore some parts of the information subject information letter are only available in this language.
Form, course-load and method od study:
Form of study: Prednáška / Cvičenie
Course-load: Per week: 1 / 2   -   Per study period: 13 / 26 (recommended, in hours)
Method of study: prezenčná
 
Prerequisites a following
Žiadne
 
Teachers
Lecturer:
Instructor:
Examiner:
Guarantor:
CONTENTS OF THE STATE EXAM
Právne predpisy upravujúce ochranu jednotlivých druhov zvierat
CONDITIONS FOR COMPLETION OF COURSE
Predmet je ukončený skúškou. V priebehu semestra študent spracuje a prezentuje na seminári seminárnu prácu. V priebehu skúškového obdobia sa realizuje vedomostný test a ústna skúška. Na získanie hodnotenia A musí študent získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 81 bodov, na získanie hodnotenia C najmenej 71 bodov, na získanie hodnotenia D najmenej 61 bodov, na získanie hodnotenia E najmenej 51 bodov. Študent, ktorý získa hodnotenie pod 51 bodov bude hodnotený známkou FX. Výsledné hodnotenie sa vypočíta zo súčtu týchto častí: 80 % účasť na prednáškach a 100 % účasť na cvičeniach 20 bodov Aktívne vystúpenie na seminári 20 bodov Písomná skúška 30 bodov Ústna skúška 30 bodov Dištančné štúdium je hodnotené písomnou skúškou, prezenčné ústnou skúškou.
Learning outcomes
Študenti po absolvovaní predmetu získajú všeobecný prehľad o právnych predpisoch upravujúcich chov a držbu zvierat farmových, spoločenských, divo žijúcich, využívaných na experimentálne a vzdelávacie účely, najmä so zameraním na ich ochranu a pohodu, budú sa vedieť orientovať aj v základoch niektorých právnych odvetví (trestné právo, občianske právo hmotné, správne právo) v súvislosti s ich ochranou a pohodou.
Brief outline of the course
Teoretické základy práva.
Problematika právnej úpravy starostlivosti o zvieratá.
Problematika právnej úpravy ochrany zvierat a pohody podľa jednotlivých druhov zvierat a ich využitia.
Možné protiprávne konania majiteľov zvierat súvisiace s starostlivosťou.
Course syllabus
Prednášky: Úvod do problematiky Zviera ako predmet právnych vzťahov Právne predpisy Rady Európy na ochranu zvierat Európske dohody na ochranu zvierat a súvisiace protokoly a odporúčania Právne predpisy Európskej únie na ochranu zvierat Ochrana zvierat chovaných pre hospodárske účely a súvisiace smernice pre jednotlivé druhy hospodárskych zvierat Štandardy pre chov jednotlivých druhov zvierat Právne predpisy SR Ochrana farmových zvierat Ochrana spoločenských zvierat Ochrana zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely Osobitne chránené živočíchy Ochrana rýb, včiel a poľovnej zveri Cvičenia Zákon o veterinárnej starostlivosti Vykonávacie predpisy k zákonu o veterinárnej starostlivosti - farmové zvieratá - spoločenské zvieratá - ostatné živočíchy - zvieratá používané na vedecké účely alebo vzdelávacie účely Orgány ochrany zvierat Ochrana zvierat pri preprave Ochrana zvierat pri usmrcovaní Ochrana zvierat pri obchodovaní Týranie zvierat Protiprávne konania súvisiace s ochranou jednotlivých druhov zvierat Riešenie modelových prípadov pri ochrane zvierat Prezentácie seminárnych prác
Recommended literature
TAKÁČOVÁ, D. a kol. 2019. Týranie zvierat – vážny spoločenský problém. UVLF Košice, 308s. ISBN 978-8077-651-0 Zákon o veterinárnej starostlivosti a súvisiace vykonávacie predpisy Zákon o správnom konaní Priestupkový zákon Trestný zákon Občiansky zákonník
Conditions for completion of course
Priebežné hodnotenie:
seminárna práca z oblasti ochrany jednotlivých druhov zvierat
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Predmet je ukončený skúškou. V priebehu semestra študent spracuje a prezentuje na seminári seminárnu prácu. V priebehu skúškového obdobia sa realizuje vedomostný test a ústna skúška. Na získanie hodnotenia A musí študent získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 81 bodov, na získanie hodnotenia C najmenej 71 bodov, na získanie hodnotenia D najmenej 61 bodov, na získanie hodnotenia E najmenej 51 bodov. Študent, ktorý získa hodnotenie pod 51 bodov bude hodnotený známkou FX. Výsledné hodnotenie sa vypočíta zo súčtu týchto častí: 80 % účasť na prednáškach a 100 % účasť na cvičeniach 20 bodov Aktívne vystúpenie na seminári 20 bodov Písomná skúška 30 bodov Ústna skúška 30 bodov Dištančné štúdium je hodnotené písomnou skúškou, prezenčné ústnou skúškou.
Záverečné hodnotenie:
skúška
LANGUAGE, WHICH KNOWLEDGE IS NEEDED TO PASS THE COURSE
  slovak   
 
Evaluation of the course
Total number of evaluated students: 0
ABCDEFX
0.00.00.00.00.00.0
 
Date of last modification: 25.09.2022
Approved by: Tutot Prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD.
Skip to content