Obhajoba záverečnej práce

Study programme: the market and quality of foodstuffs external form of study
Teaching language:   slovak
Subject code: ŠtudOdd/Ob ZP II./18    Short: Ob ZP II.
  •  Credits: 4
  •  Completion method: Štátna skúška - obhajoba
  •  
  • Semester:
The study program is taught in Slovak language, therefore some parts of the information subject information letter are only available in this language.
Form, course-load and method od study:
Form of study:
Course-load: Per week:    -   Per study period: (recommended, in hours)
Method of study:
 
Prerequisites a following
Prerequisites:   
 
Teachers
Guarantor:
CONDITIONS FOR COMPLETION OF COURSE
Diplomovou prácou sa overujú vedomosti a zručnosti, ktoré získal študent počas štúdia, a jeho schopnosti použiť ich pri riešení diplomovej práce z danej problematiky nadväzujúcej na konkrétnu výskumnú úlohu daného pracoviska .
Študent vypracuváva ZP minimálne dva semestre a musí získať dva zápočty. Diplomová práca má minimálne 50 a maximálne 60 strán.
Learning outcomes
Študent nadobudne schopnosť tvorivo pracovať s literatúrou a formálnymi informačnými prameňmi . Študent zvláda kritickú analýzu odbornej a vedeckej literatúry a textov. Vie tvoriť vlastné závery a východiská, vrátane interdisciplinárnych súvislostí a vie ich písomne formulovať a ústne obhajovať.
Brief outline of the course
Témy ZP musia byť problémovo orientované a v súlade s potrebami spoločenskej praxe, vedecko-výskumnej činnosti univerzity, resp. príbuzných vedecko-výskumných ústavov. Pri témach ZP je potrebné dodržať zásadu, aby boli vypracované v súlade s profilom absolventa a študijného programu.
Diplomová práca v magisterskom štúdiu na druhom stupni štúdia musí mať charakter experimentálny, odborný, aplikovaných poznatkov alebo kompilačný a komparatívny.
Recommended literature
metodický pokyn k vypracovaniu ZP
Conditions for completion of course
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Diplomovou prácou sa overujú vedomosti a zručnosti, ktoré získal študent počas štúdia, a jeho schopnosti použiť ich pri riešení diplomovej práce z danej problematiky nadväzujúcej na konkrétnu výskumnú úlohu daného pracoviska .
Študent vypracuváva ZP minimálne dva semestre a musí získať dva zápočty. Diplomová práca má minimálne 50 a maximálne 60 strán.
Záverečné hodnotenie:
obhajoba záverečnej práce
LANGUAGE, WHICH KNOWLEDGE IS NEEDED TO PASS THE COURSE
 
Evaluation of the course
Total number of evaluated students: 39
ABCDEFX
35.935.917.9510.260.00.00.00.00.00.0
 
Date of last modification: 26.04.2023
Approved by: Tutot Prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
Skip to content