Dizertačná skúška

Study programme: infectious diseases of animals external form of study
Teaching language:   slovak
Subject code: RRZaDS/DzS/12    Short: DzS
  •  Credits: 20
  •  Completion method: Štátna skúška - predmet štátnej skúšky
The study program is taught in Slovak language, therefore some parts of the information subject information letter are only available in this language.
Form, course-load and method od study:
Method of study: prezenčná
 
Prerequisites a following
Žiadne
 
Teachers
Guarantor:
CONTENTS OF THE STATE EXAM
Dizertačná skúška je štátnou skúškou.
Dizertačná skúška pozostáva z dvoch častí: obhajoby písomnej práce a z časti, v ktorej má doktorand preukázať teoretické vedomosti v určených predmetoch dizertačnej skúšky v danom študijnom programe.
Dizertačná skúška sa vykonáva z profilových predmetov a povinne voliteľných predmetov určených v individuálnom študijnom pláne.
CONDITIONS FOR COMPLETION OF COURSE
Podmienkou udelenia súhlasu s vykonaním dizertačnej skúšky je:
a) získanie minimálne 80 kreditov zo študijnej a vedeckej časti študijného plánu,
b) absolvovanie všetkých predpísaných povinných profilových a povinne voliteľných predmetov uvedených v individuálnom študijnom pláne doktoranda,
c) vykonanie jazykovej skúšky,
d) vypracovanie písomnej práce (projekt dizertačnej práce), ktorej súčasťou sú aj tézy dizertačnej práce, v rozsahu minimálne 40 a maximálne 50 strán
Conditions for completion of course
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou udelenia súhlasu s vykonaním dizertačnej skúšky je:
a) získanie minimálne 80 kreditov zo študijnej a vedeckej časti študijného plánu,
b) absolvovanie všetkých predpísaných povinných profilových a povinne voliteľných predmetov uvedených v individuálnom študijnom pláne doktoranda,
c) vykonanie jazykovej skúšky,
d) vypracovanie písomnej práce (projekt dizertačnej práce), ktorej súčasťou sú aj tézy dizertačnej práce, v rozsahu minimálne 40 a maximálne 50 strán
Záverečné hodnotenie:
Priebeh obidvoch častí dizertačnej skúšky hodnotí komisia komplexne vyjadrením hodnotenia A, B, C, D, E alebo Fx.
LANGUAGE, WHICH KNOWLEDGE IS NEEDED TO PASS THE COURSE
  slovak   
NOTES
Na dizertačnú skúšku sa musí prihlásiť doktorand študujúci v dennej forme štúdia najneskôr do 18 mesiacov a v externej forme najneskôr do 36 mesiacov od začiatku štúdia.
Platnosť dizertačnej skúšky sa určuje na obdobie piatich rokov od termínu jej konania.
 
Evaluation of the course
Total number of evaluated students: 399
ABCDEFX
0.00.00.00.00.599.50.00.0
 
Date of last modification: 28.04.2023
Approved by: Tutot Dr. h. c. Prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
Skip to content