Experimentálna práca

Study programme: infectious diseases of animals external form of study
Teaching language:   slovak
Subject code: RRZaDS/Exp. práca 20/16    Short: Exp. práca 20
  •  Credits: 20
  •  Completion method: Zápočet
The study program is taught in Slovak language, therefore some parts of the information subject information letter are only available in this language.
Form, course-load and method od study:
Method of study: prezenčná
 
Prerequisites a following
Žiadne
 
Teachers
Guarantor:
CONDITIONS FOR COMPLETION OF COURSE
Doktorandské štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu, ktorý pozostáva zo študijnej a vedeckej časti. Vedecká časť predstavuje 2/3 študijného programu. Realizuje sa systematicky samostatnou a tímovou vedecko-výskumnou činnosťou zameranou na tému dizertačnej práce. Neoddeliteľnou súčasťou štúdia je aktívna účasť študenta na konferenciách, seminároch a jeho publikačná činnosť. Časový harmonogram experimentálnej činnosti je obsiahnutý v individuálnom študijnom pláne, ktorý doktorandovi zostavuje školiteľ.
Conditions for completion of course
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Doktorandské štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu, ktorý pozostáva zo študijnej a vedeckej časti. Vedecká časť predstavuje 2/3 študijného programu. Realizuje sa systematicky samostatnou a tímovou vedecko-výskumnou činnosťou zameranou na tému dizertačnej práce. Neoddeliteľnou súčasťou štúdia je aktívna účasť študenta na konferenciách, seminároch a jeho publikačná činnosť. Časový harmonogram experimentálnej činnosti je obsiahnutý v individuálnom študijnom pláne, ktorý doktorandovi zostavuje školiteľ.
Záverečné hodnotenie:
Doktorand získava kredity za samostatnú tvorivú činnosť v oblasti vedy (publikácie, experimentálna činnosť, ukončenie definovanej etapy vo vlastnej výskumnej práci a pod.).
LANGUAGE, WHICH KNOWLEDGE IS NEEDED TO PASS THE COURSE
  slovak   
 
Evaluation of the course
Total number of evaluated students: 43
ABCDEFX
0.0100.0
 
Date of last modification: 27.04.2023
Approved by: Tutot Dr. h. c. Prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
Skip to content