Publikačná činnosť

Study programme: infectious diseases of animals external form of study
Teaching language:   slovak
Subject code: RRZaDS/Publ. činn./17    Short: Publ. činn.
  •  Credits: 1
  •  Completion method: Zápočet
The study program is taught in Slovak language, therefore some parts of the information subject information letter are only available in this language.
Form, course-load and method od study:
Method of study: prezenčná
 
Prerequisites a following
Žiadne
 
Teachers
Guarantor:
CONDITIONS FOR COMPLETION OF COURSE
Doktorandské štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu, ktorý pozostáva zo študijnej a vedeckej časti. Vedecká časť predstavuje 2/3 študijného programu. Realizuje sa systematicky samostatnou a tímovou vedecko-výskumnou činnosťou zameranou na tému dizertačnej práce. Neoddeliteľnou súčasťou štúdia je jeho publikačná činnosť.
Conditions for completion of course
Priebežné hodnotenie:
Doktorand počas štúdia získava kredity za samostatnú tvorivú činnosti v oblasti vedy - za publikácie.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Doktorandské štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu, ktorý pozostáva zo študijnej a vedeckej časti. Vedecká časť predstavuje 2/3 študijného programu. Realizuje sa systematicky samostatnou a tímovou vedecko-výskumnou činnosťou zameranou na tému dizertačnej práce. Neoddeliteľnou súčasťou štúdia je jeho publikačná činnosť.
Záverečné hodnotenie:
V rámci kreditového systému musí absolvent doktorandského štúdia v dennej aj externej forme získať minimálne 30 kreditov za publikácie vo vedeckom časopise kategórie A+, A, A- alebo B, v ktorých je minimálne v jednej z nich prvým autorom, a ktoré súvisia s témou dizertačnej práce.
Publikačná činnosť sa dokladuje zoznamom publikácii vydaným Univerzitnou knižnicou a edičným strediskom UVLF v Košiciach.
LANGUAGE, WHICH KNOWLEDGE IS NEEDED TO PASS THE COURSE
  slovak   
NOTES
Počet kreditov za publikačnú činnosť je uvedený v študijnom poriadku UVLF pre študentov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia časť B, v článku 10 , v tabuľke č. 3.
 
Evaluation of the course
Total number of evaluated students: 254
ABCDEFX
0.0100.0
 
Date of last modification: 27.04.2023
Approved by: Tutot Dr. h. c. Prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
Skip to content