Veterinárna imunológia

Study programme: infectious diseases of animals external form of study
Teaching language:   slovak
Subject code: KaMBaI/VetI-ef/PVP/22    Short: VetI-ef/PVP
  •  Credits: 5
  •  Completion method: Skúška
The study program is taught in Slovak language, therefore some parts of the information subject information letter are only available in this language.
Form, course-load and method od study:
Method of study: prezenčná
 
Prerequisites a following
Žiadne
 
Teachers
Lecturer:
Instructor:
Guarantor:
CONDITIONS FOR COMPLETION OF COURSE
Pre absolvovanie predmetu študent musí mať aktívnu účasť na prednáškach a praktickej výučbe. Podmienkou absolvovania skúšky je vypracovanie a obhajoba seminárnej práce na tému zadanú garantom (v rozsahu A-E), ktorá je výsledkom samoštúdia. Skúška je udelená na základe hodnotenia získaných vedomostí (v rozsahu A-E).
Learning outcomes
Po absolvovaní predmetu študent nadobudne poznatky o špecifikách imunitnej odpovede u jednotlivých druhov zvierat. Získa podrobné informácie o imunopatologických ochoreniach zvierat, ich etiológii, patogenéze, diagnostike, terapii a prevencii. V rámci imunologického vyšetrenia zvierat je obsah zameraný predovšetkým na moderné diagnostické metódy (napr. prietoková cytometria, molekulárne metódy, imunoscintigra, imunofluorescencia), ale aj na klasické hematologické a serologické vyšetrenia a interpretáciu získaných výsledkov. Takisto získa poznatky o možnosti modulácie imunitnej odpovede zvierat pomocou syntetických liečiv ako aj prírodných látok. Takisto sa absolvent zoznámi s možnosťami použitia animálnych modelov pre štúdium imunitnej odpovede pre riešenie konkrétneho vedeckého problému, získa základné informácie o legislatívnych podmienkach realizácie experimentov na zvieratách, správnom dizajne experimentu a možnostiach vyšetrenia jednotlivých imunitných parametrov.
Brief outline of the course
Špecifiká imunitného systému hmyzu, rýb, vtákov a cicavcov; Imunitná odpoveď jednotlivých druhov zvierat pri infekčných ochoreniach; Mechanizmy imunitne podmienených ochorení; Imunopatologické reakcie u jednotlivých druhov zvierat; Imunologické vyšetrenie zvierat; Diagnostické metódy vo veterinárnej imunológii; Imunomodulácia vo veterinárinárnej medicíne; Využitie animálnych modelov pri štúdiu imunitnej odpovede.
Course syllabus
Špecifiká imunitného systému hmyzu, rýb, vtákov a cicavcov; Imunitná odpoveď jednotlivých druhov zvierat pri infekčných ochoreniach; Mechanizmy imunitne podmienených ochorení; Imunopatologické reakcie u jednotlivých druhov zvierat; Imunologické vyšetrenie zvierat; Diagnostické metódy vo veterinárnej imunológii; Imunomodulácia vo veterinárinárnej medicíne; Využitie animálnych modelov pri štúdiu imunitnej odpovede.
Recommended literature
Odporúčaná literatúra:
Tizard, I.R.: Veterinary immunology, 10th edition, Saunders, 2019, ISBN 9780323523493.
Toman, M. a kol.: Veterinární imunologie, 2. vydání, Grada publishing, 2009, ISBN 9788024724645.
Kaspers, B a kol.: Avian immunology, Elsevier, 2021, ISBN 9780128187081.
Bzdil, J., Toporčák, J., Bíliková, K.: Imunitný systém včiel, UVLF Košice, 2016, ISBN 9788080775070.
Buchmann, K., Secombes, C.J.: Principles of fish immunology, Springer, 2022, ISBN 9783030854195.
Conditions for completion of course
Priebežné hodnotenie:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pre absolvovanie predmetu študent musí mať aktívnu účasť na prednáškach a praktickej výučbe. Podmienkou absolvovania skúšky je vypracovanie a obhajoba seminárnej práce na tému zadanú garantom (v rozsahu A-E), ktorá je výsledkom samoštúdia. Skúška je udelená na základe hodnotenia získaných vedomostí (v rozsahu A-E).
Záverečné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie je udelené na základe hodnotenia skúšky a seminárnej práce (v rozsahu A-E).
LANGUAGE, WHICH KNOWLEDGE IS NEEDED TO PASS THE COURSE
NOTES
žiadne
 
Evaluation of the course
Total number of evaluated students: 0
ABCDEFX
0.00.00.00.00.00.0
 
Date of last modification: 30.11.2022
Approved by: Tutot Dr. h. c. Prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
Skip to content