Verejné a súdne veterinárne lekárstvo

Study programme: infectious diseases of animals external form of study
Teaching language:   slovak
Subject code: KaVVLaWZ/VaSVL-ef/PVP/22    Short: VaSVL-ef/PVP
  •  Credits: 5
  •  Completion method: Skúška
The study program is taught in Slovak language, therefore some parts of the information subject information letter are only available in this language.
Form, course-load and method od study:
Method of study: prezenčná
 
Prerequisites a following
Žiadne
 
Teachers
Lecturer:
Instructor:
Guarantor:
CONDITIONS FOR COMPLETION OF COURSE
Pre absolvovanie predmetu študent musí mať aktívnu účasť na prednáškach a praktickej výučbe. Podmienkou absolvovania skúšky je vypracovanie a obhajoba seminárnej práce na tému zadanú garantom (v rozsahu A-E), ktorá je výsledkom samoštúdia. Skúška je udelená na základe hodnotenia získaných vedomostí (v rozsahu A-E).
Learning outcomes
Študent absolvovaním predmetu zvládne potrebné znalosti z najnovších poznatkov z oblasti verejného veterinárskeho lekárstva vo vzťahu k riešenej problematike dizertačnej práce. Taktiež získa doplňujúce vedomosti z problematiky súdneho veterinárskeho lekárstva vo väzbe na infekčné choroby zvierat.
Brief outline of the course
Povinnosti a oprávnenia úradných veterinárnych lekárov vo vzťahu k prevencii, kontrole a zdolávaniu infekčných chorôb zvierat; Povinnosti a oprávnenia súkromných veterinárnych lekárov vo vzťahu k prevencii, kontrole a zdolávaniu infekčných chorôb zvierat; Hlásenie výskytu infekčných chorôb zvierat; Zdravotné požiadavky pri premiestňovaní zvierat a pri obchodovaní s nimi; Kódex zdravia suchozemských zvierat O.I.E.; Kódex zdravia vodných živočíchov O.I.E.;Výkon súdno-znaleckých činností so zameraním na infekčné choroby zvierat.
Course syllabus
Sylabus predmetu je zhodný s osnovou predmetu. Váha jednotlivých častí je určená na začiatku štúdia predmetu podľa témy dizertačnej práce.
Recommended literature
Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov Nariadenie vlády SR č. 626/2004 Z.z.o monitorovaní zoonóz a pôvodcov zoonóz Nariadenie vlády SR č. 288/2003 Z. z. o hlásení chorôb zvierat v znení nariadenia vlády č. 295/2005 Z. z. Aquatic Animal Health Code, OIE, Paris 2021 Terrestrial Animal Health Code, OIE, Paris 2021 Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Conditions for completion of course
Priebežné hodnotenie:
Nie
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pre absolvovanie predmetu študent musí mať aktívnu účasť na prednáškach a praktickej výučbe. Podmienkou absolvovania skúšky je vypracovanie a obhajoba seminárnej práce na tému zadanú garantom (v rozsahu A-E), ktorá je výsledkom samoštúdia. Skúška je udelená na základe hodnotenia získaných vedomostí (v rozsahu A-E).
Záverečné hodnotenie:
Skúška
LANGUAGE, WHICH KNOWLEDGE IS NEEDED TO PASS THE COURSE
 
Evaluation of the course
Total number of evaluated students: 0
ABCDEFX
0.00.00.00.00.00.0
 
Date of last modification: 12.09.2022
Approved by: Tutot Dr. h. c. Prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
Skip to content