Title: Vplyv prídavku zeolitu a vápna a ich zmesi na stabilizáciu čistiarenského kalu z komunálnej ČOV : [Effect of the addition of zeolite and lime and their mixtures on the stabilization of sludge from municipal WWTP]
Record: SASÁKOVÁ, Naďa - KACHNIČ, Ján - PAVOLOVÁ, Henrieta - ŠUBOVÁ, Eva - HROMADA, Rudolf - VARGOVÁ, Mária - VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína. Vplyv prídavku zeolitu a vápna a ich zmesi na stabilizáciu čistiarenského kalu z komunálnej ČOV : [Effect of the addition of zeolite and lime and their mixtures on the stabilization of sludge from municipal WWTP] In: Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a Strednej Európy : 30. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou. 1. vyd. Košice : Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, 2021. ISBN 978-80-89883-12-7, CD-ROM, s. 76-81.
Year: 2021
Category: AFD - Published papers at domestic scientific conferences
Authors:SASÁKOVÁ Naďa60 %
KACHNIČ Ján12 %
PAVOLOVÁ Henrieta10 %
ŠUBOVÁ Eva3 %
HROMADA Rudolf5 %
VARGOVÁ Mária5 %
VESZELITS LAKTIČOVÁ Katarína5 %
Autori vydania:HREDZÁK Slavomír, ŽITŇAN Rudolf, HANČUĽÁK Jozef, BRIANČIN Jaroslav
Edition: Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a Strednej Európy
Situation in ecologically loaded regions of Slovakia and Central Europe: The 30th Scientific Symposium with International Participation
30. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou
CD-ROM, S. 76-81
Publisher: Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS
Issue number: 1. vyd.
Place of issue: Košice
Country of issue: Slovakia
ISBN:978-80-89883-12-7
Research area: 200 - Veterinary Sciences
Language: slovak
Skip to content