ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Všetky informácie o študijných programoch

Ďalej

AKREDITÁCIA

AKREDITÁCIA

Informácie o akreditácii a hodnoteniach

Ďalej

PUBLIKAČNÁ AKTIVITA

PUBLIKAČNÁ AKTIVITA

Register publikačnej činnosti

Ďalej

Vitajte na portáli hodnotenia kvality Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach každoročne hodnotí svoju činnosť v oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti (Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti na UVLF v Košiciach na prvom, spájajúcom prvý a druhý stupeň a na treťom stupni vysokoškolského vzdelávania), v oblasti vedecko-výskumnej činnosti (Správa o vedecko-výskumnej činnosti UVLF v Košiciach), v oblasti klinickej činnosti (Vyhodnotenie klinickej činnosti na UVLF v Košiciach) a sumárne za príslušný akademický rok (Výročná správa o kvalite UVLF v Košiciach). Na základe vnútorného predpisu Zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Dlhodobého zámeru UVLF na obdobie 2018 – 2023 je každý akademický rok spracovaná Výročná správa o kvalite UVLF v Košiciach. Výročná správa o kvalite UVLF v Košiciach hodnotí kvalitu v oblastiach vzdelávacej činnosti, vedecko-výskumnej činnosti, klinickej činnosti a ostatných činností. Výročná správa o kvalite UVLF v Košiciach za akademický rok je v súlade s vnútorným predpisom Zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach prerokovaná a pripomienkovaná Radou kvality, vedením UVLF, Správnou radou, Vedeckou radou UVLF a schvaľovaná Akademickým senátom UVLF.


Portál hodnotenia kvality UVLF v Košiciach vznikol v rámci projektu
Podpora zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

         
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Skip to content