P.č. Priezvisko, meno, tituly Organizácia
1.Ševčíková Zuzana prof. MVDr. PhD. (predseda)Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
2.Bhide Mangesh Ramesh prof. MVSc. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
3.Schréter Róbert Ing. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
4.Borčík Dominik Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (študent)
5.Harvan Milan MVDr. Veterinárna ambulancia - MVDr. Milan Harvan
6.Jaroščiak Lukáš PharmDr. Slovenská lekárnická komora
7.Koppel Juraj prof. MVDr. DrSc. Slovenská akadémia vied
8.Margočová Júlia Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (študent)
9.Mirossay Ladislav prof. MUDr. DrSc. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
10.Ondová Anna MVDr. Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto
11.Žemlička Milan doc. RNDr. CSc. Veterinární univerzita Brno
Dátum poslednej zmeny v databáze: 10. 10. 2023

Akreditačná komisia UVLF v Košiciach je nezávislý orgán, ktorý posudzuje a schvaľuje návrh študijného programu a periodicky schvaľuje študijný program v zmysle štandardov pre vnútorný systém a štandardov pre študijný program Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. Periodické schvaľovanie študijného programu sa vykonáva v perióde zhodnej so štandardnou dĺžkou študijného programu. Každoročne k 31. 10. vypracováva správu, ktorú prostredníctvom predsedu Akreditačnej komisie UVLF predkladá Rade kvality UVLF. Činnosť Akreditačnej komisie UVLF sa riadi štatútom Akreditačnej komisie UVLF. Súvisiace dokumenty:
Rozhodnutia vydané Akreditačnou komisiou UVLF v Košiciach
Vnútorný predpis - Zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania na UVLF v Košiciach
Rokovací poriadok Akreditačnej komisie UVLF v Košiciach

Skip to content