Zákony a vyhlášky

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 o kreditovom systéme štúdia

Štandardy Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo je novozriadená verejnoprávna inštitúcia, ktorej úlohou je vykonávať činnosti externého zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike. Bola zriadená zákonom č. 269/2018 Z. z. ako právnická osoba so sídlom v Bratislave.
Poslaním agentúry je prispievať k zlepšovaniu kvality vysokoškolského vzdelávania modernými nástrojmi v súlade s Európskymi štandardmi pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania (ESG 2015). Agentúra má poskytovať zrkadlo kvality vysokým školám a rozhodovať o udelení príslušných akreditácií v zmysle zákona. Agentúra nahrádza činnosť doterajšej Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, pri posudzovaní žiadostí vysokých škôl a tiež preberá rozhodovaciu právomoc ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Osnovou pre akreditačnú činnosť agentúry sú štandardy, ktorých návrh agentúra zverejnila spolu s vyhodnotením pripomienok zaslaných verejnosťou a predkladacou správou po vyjadrení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Štandardy SAAVŠ pre vnútorný systém zabezpečovania kvality
Štandardy SAAVŠ pre študijný program
Štandardy SAAVŠ pre habilitačné a inauguračné konanie
Metodika SAAVŠ na vyhodnocovanie štadardov (úplné znenie v znení zo dňa 22.9.2022)

Národný kvalifikačný rámec

Národný kvalifikačný rámec a prepojenie na úrovne Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie

Dokumenty UVLF v Košiciach

Vnútorný predpis UVLF Zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Skip to content