P.č. Priezvisko, meno, tituly Organizácia
1.Pistl Juraj prof. MVDr. PhD. (predseda)Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
2.Faixová Zita prof. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
3.Korim Peter doc. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
4.Mojžišová Jana Dr. h. c. prof. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
5.Nagy Jozef prof. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
6.Fedoročko Peter prof. RNDr. CSc. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
7.Várady Marián prof. MVDr. DrSc. Parazitologický ústav SAV
Dátum poslednej zmeny v databáze: 23. 06. 2022

Komisia pre odbory habilitačných konaní a konaní na vymenúvanie profesorov má v kompetencii všetky odbory habilitačné konania a všetky odbory inauguračné konania.

Skip to content